جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری
سوسیالیستی رومانی درباره حفاظت نباتات و قرنطینه نباتی که مشتمل بر یک
مقدمه و دوازده ماده و دو ضمیمه و دو نامه متبادله می باشد و متن اصلی و
ضمائم در تاریخ 20 ژوئن 1970 برابر با 30 خرداد ماه 1349 در تهران به
امضا رسیده و نامه های مربوطه در تاریخ سوم مارس 1971 برابر با 12 اسفند
1349 در تهران مبادله شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن
داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 14/10/1350 در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی نظر به این که
مایلند جهت مبارزه موثر علیه آفات و بیماریهای نباتی و پیشگیری متقابل از
ورود و انتشار بیماری و آفات خطرناک در سرزمینهای خود اشتراک مساعی
نمایند و به منظور تحکیم و بسط روابط اقتصادی و بازرگانی و همچنین توسعه
مبادلات فنی و علمی در زمینه قرنطینه نباتی تصمیم به انعقاد موافقتنامه
حاضر گرفته و نسبت به مقررات ذیل توافق می نمایند.
ماده 1 - طرفین متعاهدین تعهد می نمایند در صورت بروز آفات نباتی پیش بینی
شده در فهرست منضم به این موافقتنامه در سرزمین هر یک از آنها که متضمن
خطرات مخصوصی برای محصولات زراعی و جنگلی باشد یکدیگر را کتبا آگاه سازند.
ماده 2 - طرفین متعاهدین برای پیشگیری از انتقال و انتشار آفات و امراض
نباتات ضمن مبادلات مواد نباتی الاصل بین دو کشور تدابیر زیر را اتخاذ
خواهند نمود.
1 - صادرات و واردات یا ترانزیت نباتات یا مواد نباتی الاصل را که به وسیله
آنها آفات نباتی می تواند در سرزمینهای هر یک از طرفین متعاهدین انتقال و
انتشار یابد ممنوع خواهند ساخت .
2 - کلیه محصولات نباتی یا مواد نباتی الاصل که بین دو کشور مبادله می شود
همراه با گواهی بهداشت نباتی که طبق نمونه پیوست به این موافقتنامه به
وسیله مراجع صلاحیتدار کشور صادرکننده تنظیم گردیده است خواهد بود.
این گواهیها به زبان فرانسه و انگلیسی یا آلمانی تنظیم شده و باید موارد
زیر را تصدیق نموده باشد:
حمل و نقل بر طبق مقررات قرنطینه جاری کشور واردکننده انجام گرفته است :
نباتات و مواد نباتی الاصل صادره عاری از آفات نباتی مندرج در فهرست منضم
به موافقتنامه حاضر و همچنین از سایر آفات نباتی که عنداللزوم در مواد
تکمیلی تصریح خواهد گردید می باشد.
ذکر مبدا نباتات و یا مواد نباتی الاصل مورد نظر.
مراقبت های بهداشتی که در حمل و نقل معمول گردیده و احراز سایر شرایط
قرنطینه ای که به نظر واردکننده انجام آن ضرورت دارد.
3 - این گواهی بهداشت سالب حق بازرسی مجدد از طرف کشور واردکننده و اجرای
تدابیری را که لازم می داند از جمله ممانعت از ورود ضد عفونی تدخین و غیره
نخواهد بود.
4 - در مواردی که وجود آفات نباتی در محمولات نباتی الاصل تشخیص داده می شود
کشور واردکننده باید در حداقل مدت ممکنه سرویس مرکزی حفظ نباتات و
قرنطینه کشور صادرکننده را مطلع سازد و چنانچه سرویس مرکزی حفظ نباتات و
قرنطینه کشور واردکننده تشخیص داد که این نباتات یا اشجار جنگلی را
می توان تحت شرایط خاصی مانند (ضد عفونی - تدخین - تغییر شکل دادن فوری و
غیره ) وارد نمود نظر خود را در اسرع وقت ممکن به سرویس مرکزی حفظ نباتات
و قرنطینه کشور صادرکننده اعلام می نماید.
5 - حتی الامکان از استفاده مواد نباتی مانند کاه - علوفه - برگ خشک و سایر
مواد نباتی الاصل جهت بسته بندی محمولات باید خودداری شود در صورت استفاده از
این مواد به منظور فوق رعایت شرائط قرنطینه نباتی مذکور در این
موافقتنامه الزامی است .
6 - مبادله مواد نباتی الاصل جهت استفاده نمایندگان سیاسی طرفین مشمول
مقررات این موافقتنامه خواهد بود.
ماده 3 - بذور و سایر موادی که برای تکثیر به کار می رود (پیاز غده - ساقه
زیر زمینی - پیوند - پیوندک قلمه - درختان میوه - درختان زینتی و جنگلی و
غیره ) و همچنین تمام مواد نباتی الاصل را می توان طبق تقاضای موسسه
واردکننده و با تحصیل اجازه کتبی قبلی سرویس حفظ نباتات و قرنطینه کشور
واردکننده وارد نمود.
در اجازه نامه های صادره کلیه شرایط قرنطینه نباتی که باید به وسیله گواهی
بهداشت صادره از مراجع صلاحیتدار کشور صادرکننده تصدیق شده باشد تعیین
می گردد.
ماده 4 - طرفین متعاهدین ترانزیت نباتات و مواد نباتی الاصل را از طریق
سرزمین خود طبق مقررات این موافقتنامه و همچنین مقررات قرنطینه نباتی
جاری کشور مورد ترانزیت مجاز خواهند داشت .
ماده 5 - مبادله نباتات و مواد نباتی الاصل نه فقط با مقررات موافقتنامه
حاضر باید مطابقت نماید بلکه با شرایط مقرر در موافقتنامه های بازرگانی
منعقده بین طرفین موافقتنامه و همچنین با مقررات قرنطینه نباتی مربوط به
ورود این نباتات در هر کشور مطابقت خواهد داشت .
ماده 6 - طرفین متعاهدین کنترل رسمی دولتی را در پست های مرزی (زمینی -
راه آهن - هوایی - دریایی ) برقرار می سازند. کنترل مزبور در مورد واردات و
ترانزیت نباتات و مواد نباتی الاصل اعمال خواهد شد.
ماده 7 - طرفین متعاهدین با وقوف کامل به فوائد همکاری در زمینه علوم و
به ضرورت یکنواخت ساختن روشها و وسائل حفظ نباتات معمول در هر کشور به
شرح ذیل متعهد می گردند.
1 - سالانه یک بار متقابلا اطلاعات مربوط به وضع بهداشت نباتات زراعی و
جنگلی خود و همچنین اقدامات معموله درباره دفع آفات نباتات و نتایج حاصله
از آن ها را با یکدیگر مبادله نمایند.
2 - از نظر کسب اطلاع وسیع تر از پیشرفتهای حاصله در زمینه دفع آفات و
حفاظت نباتات کتب و نشریات تخصصی خود را مبادله نمایند.
ماده 8 - طرفین متعاهدین با علم به ضرورت تماسهای متعدد بین کارشناسان
بیماریهای نباتی و حشره شناسی دو کشور در تامین مبادله تجربیات علمی در
زمینه حفظ نباتات و بازدید کارشناسان را به شرط رفتار متقابل اصولا قبول
می نمایند.
ماده 9 - طرفین متعاهدین موافقت می نمایند به مبادله قوانین مربوط به
مسائل قرنطینه نباتی به زبان فرانسه و یا انگلیسی به پردازند.
ماده 10 - فهرست آفات و بیماریهای مشمول قرنطینه در دولت جمهوری
سوسیالیستی رومانی و ایران ضمیمه این موافقتنامه می باشد و سازمانهای
صلاحیتدار حفظ نباتات و قرنطینه طرفین موافقتنامه اختیار دارند فهرست کشور
خود را تکمیل و یا تجدید نمایند هر گونه تکمیل یا اصلاح باید از طریق
مقامات سیاسی طرف دیگر موافقتنامه اعلام گردد و شصت روز پس از وصول این
اعلام به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 11 - چنانچه اجرای این موافقتنامه با اشکالاتی مواجه گردد کمیسیونی
مختلط برای رسیدگی به اشکالات مزبور تکمیل خواهد شد.
این کمیسیون از سه نفر نمایندگان هر یک از طرفین موافقتنامه که دو نفر
آنان کارشناس حفظ نباتات و یک نفر حقوقدان خواهد بود تشکیل می گردد.
کمیسیون در ظرف یک ماه طبق دعوت یکی از طرفین موافقتنامه در سرزمین کشور
دعوت کننده تشکیل می شود و اجلاسیه ها متناوبا تحت ریاست یکی از اعضای هیات
نمایندگی هر یک از طرفین قرار می گیرد. ریاست اولین جلسه کمیسیون به یکی
از اعضا هیات نمایندگی طرفی که در سرزمین او کمیسیون تشکیل شده محول
می گردد در صورت عدم انفاق نظر بین نمایندگان کمیسیون حل اختلاف از طریق
دیپلماتیک به عمل خواهد آمد.
ماده 12 - موافقتنامه حاضر با توجه به مقررات قانونی هر یک از دولتهای
طرف موافقتنامه به تصویب رسیده و در مدت 30 روز پس از آخرین اعلام انجام
تشریفات قانونی تصویب به مورد اجرا گذارده می شود. این اعلام از طریق
دیپلماتیک صورت خواهد گرفت .
این موافقتنامه برای مدت سه سال از تاریخ اعتبار منعقد و لازم الاجرا می گردد
و هرگاه یکی از طرفین متعاهدین سه ماه قبل از انقضا مدت اعتبار فسخ آن را
اعلام ننماید موافقتنامه برای مدت یک سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود.
در این صورت فسخ آن را سه ماه قبل از انقضا مدت های مذکور می توان اعلام
داشت .
در تهران به تاریخ 30/3/1349 در دو نسخه اصلی به زبان فرانسه تنظیم
گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی
فهرست
حشرات و بیماریها و علفهای هرز مضر زراعی و مواد نباتی الاصل که در سرزمین
دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری سوسیالیستی رومانی تحت شرائط قرنطینه قرار
می گیرند.
حشرات sruegavaR
1- Acanthosoelides obsoletus Say )A.Obtectus Say(
lleZ alletaeniL aisranA -2
3- Aphelenchoides fragariae )Ritzema Bos( Christie
.hoB sutanracni suidihcurB -4
.L sisnenihc suhcurbosollaC -5
6- Callosobruchus quabrimaculatus F. )= G Maculatus F.(
.yaS susanital sutihpoluaC -7
.deiw atatipaC sftitareC -8
.msuaH mureginal amosirE -9
.lliG iyelooc alleetelliG -10
.tdimhcS iithcahcs aredoreteH -11
.llow sisneihcotsor aredoreteH -12
.yrurD aenuc airtnahpyH -13
41- Laspeyresia molesta Busck )+Graphplitha molesta Busck(
.ps enygodioleM -15
61- Phtorimaea operculella Zell.)= Gnorimoschems operculella Zell(
71- Platyedra gossypiella Saund. )= Pectionnophora gossypiella Sand(
81- Popillia Japonica Newh. )= Aserica Japonica Newn.(
neerG inahag sucoocoduesP -19
.tsmoC susoicinrep sutoidipsardauQ -20
mmiZ eairagarf sumenosraT -21
.strevE muiranarg amredogorT -22
.dnalB sunamreg surdnasolyX -23
.xirtatsav erexollyhP -24
ataenilmeced asratonitpeL -25
anogatnep sipsaiD -26
.allenomop sitelogahR -27
ikotsmoc succocoduesP -28
eaelo sucaD -29
6 - حشره اخیرالذکر که در فهرست مزبور قید شده از شماره 24 تا 29 فقط در
سرزمین دولت شاهنشاهی ایران شامل مقررات قرنطینه می باشد.
بیماریهای گیاهی
.dnaredliH isarec sulunnA -1
.ffotsirhC inurp sulunnA -2
.ffotsirhC lryp sutunnA -3
yrneH anioreuq aralahC -4
5- Corynebacterium michiganense )E.F.Smith( jensen
6- Cronatium ribicola )Lasch( Fischer de Waldh.
.veL (whcS) eaez aidolpiD -7
8- Enduthia parasitica )Murr.( P.J.et H.W.Anderson.
.la te .lsniw (llirruB) arovolyma ainiwrE -9
.ekC (.IK) mutaninurp nolyxopyH -10
.semoH ilam romraM -11
noitac mucitpoenil romraM -12
.lbanhcS anilupop aninosraM -13
.belK eargin-ilupop aninosraM -14
.traH aniciral allereahqsocyM -15
.mseD (edoT) magnil amohP -16
.madA anicabat aropsomoreP -17
81- Physalospora cydoniae Arn. )f.c.Sphaerops is malorum peck(.
91 - Plasmopara halstedii)Farl.( Berl.et de Toni )=P.Helianthi Novot.(
02- Pseudomonas marginata )Mc. Culloch( Stapp.
12- Pseudomonas mori )Boyer et Lambert( Stevenus.
.dyS eagustoduesp enilcodbahR -22
.lreB (.traH) xirtacen ainillesoR -23
inissaraG (.gapS) alocinil airorpeS -24
hsaC te namretaw adrepilupop sitotpeS -25
Prenticqt strawberry virus 2 Prentice.
Prenticet Strawberry virus 3 Prentice.
.crep (.blihcS) muitoibodne muiryhcnyS -28
.kaT adirroh atelliT -29
.rbaF (.lliuV) anilupop airutneV -30
13- Les virus de la maladie Stecklenberg du griottier.
23- Virus smillis )Les virus de la mosaipue feuilles de peupliers(
.noswoD (rekkaW) ihtnicayh sanomohtnaK -33
.noswoD (ecreiP) sidnalguj sanomohtnaK -34
53- Xanthomonas aterwartii )Eww.Smith( Dowson.
علفهای هرز
(yeM.hcsiF llaP) siroip nolitporcA -1
.L ailofeaisimetra aisorbmA -2
CD aihcetsoliap aisorbmA -3
.D adifirt aisorbmA -4
.L sediolubirt surhoneC -5
.ppS atuosuC -6
I .pps suhtnailleH -7
.pps ehcnaborO -8
iannuD mutartsor munaloS -9
(.2 .sreP esnepelah muhgroS -10
1 - انواع زراعی تحت مقررات قرنطینه قرار نمی گیرند.
2 - تولرانسهای قابل قبول می باشد.
ضمیمه شماره 2 جمهوری سوسیالیستی رومانی بازرسی قرنطینه دولتی برای
حفظ نباتات گواهی بهداشت نباتی
گواهی می شود نباتات ، قسمتهای نباتی و فرآورده های نباتی مشروحه زیر با
نمونه های مربوط به آنها در تاریخ توسط نماینده ، بازرسی قرنطینه دولتی حفظ
نباتات جمهوری سوسیالیستی رومانی به دقت معاینه شده و عاری از آفات و
بیماریهای خطرناک زراعی می باشد و محموله با مقررات فعلی قرنطینه کشور
واردکننده که در اطلاعات تکمیلی زیر یا جای دیگر تعیین شده مطابقت دارد.
تاریخ فومیکاسیون یا ضد عفونی ...... مبارزه ...... مدت ......
مواد شیمیایی و غلظت آن ...... اطلاعات تکمیلی
شرح محموله ......
نام و نشانی فرستنده ......
نام و نشانی گیرنده ......
تعداد و نوع بسته ......
علامت و نوع بسته بندی ......
محصول ناحیه ......
وسیله نقلیه ...... محل ورود ......
مقدار و نوع محصول ......
نام علمی ......
محل ...... تاریخ ......
امضا بازرس قرنطینه
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده و دو ضمیمه و دو نامه
متبادله منضم به قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه نباتی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1351/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :