×

قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه

قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه

قانون-پروتکل-درباره-حفاظت-و-نگهداری-و-تعمیر-و-بازرسی-و-تجدید-و-نصب-مجدد-علائم-مرزی-در-سرحدات-ایران-و-ترکیه

وکیل


ماده واحده - پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید
و نصب مجدد علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه که در تاریخ 20 دی ماه
1350 برابر 10 ژانویه 1972 بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضا
رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 29/8/1351، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم آذر ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
پروتکل درباره حفاظت و نگاهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد
علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
نظر به مناسبات مودت و همبستگی و حسن همجواری موجود بین دو کشور تصمیم
گرفتند در خصوص حفاظت و نگاهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد
علائم مرزی که نوار سرحدی مشترک آنان را مشخص می نماید طبق موافقتنامه ها و
پروتکلهای معتبر بین طرفین و ملحقات آنها پروتکل حاضر را منعقد کنند - و
لذا نسبت به مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - از لحاظ این پروتکل - منظور از علائم مرزی نقاط مثلثاتی و
نشانه ها و تیرها و یا علاماتی است که در موافقتنامه مربوط به تعیین خط
مرزی بین ایران و ترکیه مورخ 23 ژانویه 1932 تصریح شده و یا علائم سرحدی
دیگری است که توسط کمیسیون عالی مرزی ایران و ترکیه مقرر گردیده است .
ماده 2 - مقامات مرزی طرفین طبق موافقتنامه ها و پروتکلهای معتبر بین
طرفین و ملحقات آنها مامور و مسئول حفاظت علائم مرزی به بهترین وجه
می باشند. این مقامات تدابیر لازم را جهت جلوگیری از جابجا شدن و از بین
رفتن علامات مرزی اتخاذ خواهند نمود.
ماده 3 - به منظور حفاظت علائم مرزی - مقامات صلاحیتدار طرفین تذکرات لازم
به اهالی مرزنشین خود خواهند داد در صورتی که علائم مرزی توسط اتباع یکی
از طرفین جابجا شده یا از بین رفته و یا آسیب دیده باشد - موضوع با حضور
مقامات مرزی طرف دیگر مورد بررسی قرار گرفته و صورتمجلس مشترکی در این
مورد تنظیم خواهد گردید. مرتکبین این اعمال طبق قوانین داخلی طرفی که
اعمال فوق در سرزمین او ارتکاب یافته است مورد تعقیب واقع خواهند شد.
هزینه تجدید یا مرمت میله های مرزی که بدین ترتیب از بین رفته یا آسیب
دیده است به عهده طرفی است که مرتکبین اعمال مورد بحث از اتباع او باشند.
ماده 4 - نگاهداری و تعمیر میله های مرزی شماره فرد و نصب مجدد آنها در
صورت از بین رفتن - توسط مقامات مرزی ترکیه و عملیات مشابه نسبت به
میله های مرزی شماره زوج به توسط مقامات مرزی ایران معمول خواهد گردید.
هزینه های ناشی از این عملیات نسبت به میله های شماره فرد به عهده ترکیه و
هزینه های مربوط به میله های شماره زوج به عهده ایران خواهد بود.
ضمنا عملیات مربوط به نگاهداری و مرمت و بازرسی و نصب مجدد میله های مرزی
واقع در نقاط صعب الوصول توسط مامورین مرزی طرفی انجام خواهد یافت که از
سرزمین وی دسترسی به میله های مذکور سهلتر باشد مشروط بر اینکه طرفین کتبا
در این مورد توافق نمایند.
هزینه های مربوط به میله های مرزی شماره فرد به عهده ترکیه و هزینه های
مربوط به میله های شماره زوج به عهده ایران خواهد بود.
ماده 5 - علائم مرزی مستمرا از جانب مقامات صلاحیتدار طرفین تحت مراقبت
قرار خواهد گرفت :
الف - در صورتی که یکی از طرفین ضمن بازرسی های عادی معموله مشاهده نماید
که یک یا چند میله تغییر مکان یافته و یا از بین رفته و یا مفقودالاثر شده
و یا کاملا آسیب دیده است مراتب را فورا به اطلاع مقامات سرحدی طرف دیگر
می رساند و تقاضای تجدید علامت یا علائم فوق الذکر را می نماید. پس از اعلام
وصول این اطلاعیه عملیات نصب مجدد میله های مرزی مشترکا با حضور مقامات و
کارشناسان فنی طرفین - طبق موافقتنامه ها و پروتکل ها و نقشه های معتبر
انجام خواهد شد. هیچ عمل یا اقدام یک جانبه جهت تجدید یا نصب مجدد
میله های مزبور معمول نخواهد گردید. در مورد نصب مجدد این میله ها
صورتمجلسی (طبق نمونه ضمیمه ) تنظیم و به امضای کارشناسان فنی و مقامات
مرزی و مترجمین خواهد رسید. در صورت عدم توافق طرفین در مورد محلی که
میله یا میله های مرزی می بایستی مجددا نصب گردد صورتمجلسی شامل نظریات
طرفین در این مورد تنظیم و هر یک از طرفین به منظور جستجوی راه حلی منطبق
با موافقتنامه های معتبر مساله را به مقامات ذیصلاحیت دولت متبوعه خود
ارجاع خواهد نمود.
ب - چنانچه هر یک از طرفین ضمن بازرسی های عادی معموله تشخیص دهد که یک یا
چند میله مرزی مستلزم مرمت می باشد - قبل از مبادرت بهر نوع عمل ترمیمی
مراتب را کتبا به اطلاع مقامات مرزی طرف دیگر خواهد رسانید.
تعمیر میله یا میله های مورد بحث را نمی توان قبل از انقضای مدت ده روز از
تاریخ ابلاغ اطلاعیه شروع نمود. طرفین حق دارند حضور نمایندگان خود را طی
عملیات تعمیر خواستار گردند. پس از پایان عملیات مزبور صورتمجلسی در این
خصوص تنظیم خواهد شد.
ماده 6 - بازرسی مشترک کلیه علائم مرزی هر سه سال یک بار طی ماههای ژوئن و
ژوییه و اوت توسط یک گروه فنی مختلط انجام خواهد شد. مع الوصف در موارد
استثنایی هر یک از طرفین می تواند با قید فوریت بازرسی مشترک را خواستار
گردد.
این بازرسی ها طی سی روز پس از ارائه کتبی درخواست - در تاریخی که مورد
توافق طرفین واقع شده است معمول می گردد.
ماده 7 - نسبت به تغییر ضوابط موجود یا وضع موازین جدید درباره شکل و
ابعاد و تعیین مشخصات علائم مرزی و همچنین خصوصیات مصالحی که جهت نصب مجدد
و تعمیر آنها به کار برده می شود - کمیسیون عالی مرزی ایران و ترکیه راسا
یا به موجب پیشنهاد گروه فنی مختلط مذکور در ماده 6 پروتکل حاضر تصمیمات
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 8 - در مورد نصب علائم فرعی بین میله های مرزی موجود - در مکانهایی که
جهت تشخیص دقیقتر نوار مرزی لازم شمرده شود - کمیسیون عالی مرزی ایران و
ترکیه راسا یا به موجب پیشنهاد گروه فنی مختلط مذکور در ماده 6 طبق
موافقتنامه ها - پروتکل ها و نقشه های معتبر تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد
نمود. نصب میله های فرعی مشترکا توسط کارشناسان فنی طرفین انجام می شود.
برای هر یک از میله های فرعی مذکور مدارکی مطابق با آنچه که در پروتکل
مربوط به نصب میله های مرزی پیش بینی شده است تنظیم خواهد گردید.
مسئولیت حفاظت و نگاهداری و مرمت میله های فرعی و همچنین نحوه پرداخت
هزینه های ناشی از عملیات فوق توسط کمیسیون عالی مرزی ایران و ترکیه تعیین
خواهد شد.
ماده 9 - نگاهداری و مرمت و نصب مجدد علائم مرزی مشترک از بین رفته در
ملتقای سرحدات ایران و ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی و همچنین در ملتقای
سرحدات ایران و ترکیه و عراق با حضور مقامات مرزی سه کشور ذینفع و طبق
پروتکل هایی که بدین منظور تنظیم خواهد شد - معمول می گردد.
در موارد فوق الاشعار دولت متقاضی از نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و عراق
دعوت به عمل خواهد آورد.
پروتکل حاضر از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
پروتکل حاضر در دو نسخه به زبانهای فارسی و ترکی و فرانسه تنظیم شده و در
صورت بروز اختلاف متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود.
تهران به تاریخ 20 دی ماه 1350
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه
ضمیمه
صورتمجلس ذیل به زبانهای فارسی و ترکی و فرانسه تنظیم گردیده است و دو
نسخه از آن پس از امضا جهت الحاق به پروتکل مربوط به نصب میله های مرزی
بین طرفین مبادله خواهد شد.
نمونه صورت مجلس مربوط به نگاهداری و تعمیر و نصب مجدد میله های مرزی
الف - خصوصیات میله تجدید شده :
1 - شماره میله تجدید شده .
2 - مختصات جغرافیایی میله در روی نقشه .
3 - علت از بین رفتن یا معیوب شدن میله .
4 - طرف پیشنهادکننده تجدید میله .
ب - عملیات انجام شده :
1 - مدارکی که طبق آنها محل میله مشخص گردیده است .
2 - تاریخ شروع و پایان عملیات تجدید میله .
ج - میله مرزی شماره ... که تجدید آن به علت لازم تشخیص داده شده بود طبق
موافقتنامه ها و پروتکل ها و نقشه های معتبر در حضور مامورین صلاحیتدار طرفین
که نام و امضای آنان در زیر مندرج است تجدید گردید.
تاریخ
مامور مرزی ایران (امضا) مامور مرزی ترکیه (امضا)
مشاورین و کارشناسان ایرانی مشاورین و کارشناسان ترکیه
(امضا) (امضا)
مترجم ایرانی مترجم ترکیه
(امضا) (امضا)
پروتکل فوق منضم به قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و
بازرسی و تجدید و نصب مجدد علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/09/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.