×

قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی

قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی

قانون-تشکیل-سازمان-تعاون-مصرف-شهر-و-روستا-و-انحلال-شرکت-سهامی-فروشگاه-فردوسی
ماده واحده - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده می شود به
منظور فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکتهای سهامی زراعی و شرکتها و
اتحادیه های تعاونی روستایی و تهیه و فروش سایر کالاهای مورد نیاز جامعه
شهرنشین و روستانشین شرکتی به نام "سازمان تعاون مصرف شهر و روستا" بر
اساس ضوابط پیش بینی شده در اساسنامه ای که به تصویب کمیسیونهای تعاون و
امور روستاها و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید تشکیل دهد.
سرمایه شرکت علاوه بر بهای سهامی که بر اساس مقررات پیش بینی شده در
اساسنامه با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها وسیله سازمان مرکزی تعاون
روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و
کشاورزی خریداری خواهد شد عبارت خواهد بود از ارزش روز عرصه و اعیان
ساختمان مرکزی فروشگاه فردوسی حق کسب و پیشه شعب و بهای املاک فروشگاه
مزبور وجوه حاصل از فروش باقیمانده کالاها و اموال و وجوهی که به تدریج از
بابت مطالبات شرکت سهامی فروشگاه فردوسی وصول و در آخر هر سال با تصویب
وزیر تعاون و امور روستاها به سرمایه شرکت اضافه خواهد شد.
تا زمانی که سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بیش از پنجاه
درصد سرمایه ثبت شده آن باشد وزیر تعاون و امور روستاها به عنوان نماینده
سهام دولت وظایف مجامع عمومی را به شرح مندرج در اساسنامه مربوط انجام
خواهد داد.
تبصره 1 - از تاریخ ابلاغ اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به
وزارت تعاون و امور روستاها شرکت سهامی فروشگاه فردوسی قانونا منحل شده
تلقی می شود و کلیه دیون و تعهدات شرکت مزبور به بخش دولتی و تا مبلغ
هشتاد و پنج میلیون ریال به بخش خصوصی پس از رسیدگی و احراز قطعیت آن
توسط هیاتی که به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیات وزیران
تعیین خواهد شد از محل اعتبار دولت پرداخت و نسبت به بازخرید خدمت آن عده
از کارکنان شرکت سهامی فروشگاه فردوسی که مورد احتیاج سازمان مذکور
نباشند به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیات وزیران اقدام
لازم انجام خواهد شد.
تبصره 2 - مقررات پیش بینی شده در ماده 3 قانون عمران و نوسازی
روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف
موسسات وابسته به آن تا آنجا که مغایر با این قانون باشد لغو می گردد.
تبصره 3 - تغییرات و اصلاحات بعدی در اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر
و روستا پس از تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها، استخدام و دارایی
مجلسین لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه 19/9/1351 در جلسه روز دوشنبه چهارم دی ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/10/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.