×

قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور

قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور

قانون-متمم-بودجه-سال-1351-کل-کشور

وکیل


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ شش میلیارد و دویست و
شصت و هفت میلیون (6267000000) ریال از اضافه درآمد نفت را در سال جاری
به درآمد عمومی منظور نماید و از محل مزبور و همچنین از محل افزایش وصولی
پیش بینی شده درآمدهای عمومی دیگر تا مبلغ نه میلیارد و چهارده میلیون
(9014000000) ریال اضافه اعتبارات مندرج در جداول پیوست را بابت هزینه های
بودجه عادی (موضوع بند یک ماده واحده قانون بودجه سال 1351 کل کشور) با
رعایت قانون بودجه سال 1351 کل کشور و سایر مقررات مربوط و تبصره های زیر
پرداخت نماید.
تبصره 1 - معادل مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از یک طرف به
درآمد گمرک در ردیف 2307 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 کل کشور و از طرف
دیگر به اعتبار ردیف 1/176 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 کل کشور
"حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاهای وارده برای
شرکت های آب و برق " اضافه می شود و سایر جداول نیز به همین نحو اصلاح
می گردد.
تبصره 2 - عبارت "و تعهدات مربوط به " بعد از کلمه بازرگانی در
ردیف های 2/158، 4/307 و 5/307 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 کل کشور
اضافه می شود و عناوین مذکور در سایر جداول نیز به همین نحو اصلاح می گردد.
تبصره 3 - عنوان ردیف 1/261 از "حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
کالاهای وارده شرکت سهامی تلفن ایران " در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351
کل کشور به "حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاهای
وارده شرکت مخابرات ایران " تغییر داده می شود و سایر جداول نیز به همین
نحو اصلاح می گردد.
تبصره 4 - معادل مبلغ یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و چهل و
پنج (1882045) ریال مطالبات اداره کل گمرک بابت حقوق و عوارض گمرکی و سود
بازرگانی خودروهای واگذاری ژاندارمری کل کشور در سالهای 1346 و 1347 و
1348 از یک طرف به درآمد گمرک در ردیف 2307 قسمت سوم قانون بودجه سال
1351 کل کشور و از طرف دیگر در اعتبار ردیفی به شماره 2/114 در قسمت
چهارم قانون مزبور تحت عنوان "حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
خودروهای واگذاری ژاندارمری کل کشور در سالهای 1346 و 1347 و 1348" منظور
می شود.
تبصره 5 - عبارت "و خانه های سازمانی و باشگاهها" به آخر عناوین
درآمدهای ردیف 4205 و 4206 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 کل کشور اضافه
می شود.
تبصره 6 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ چهل و چهار میلیون و
سیصد و هفتاد و دو هزار (44372000) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال
1350 خود را به منظور جبران تفاوت قیمت برنج داخلی و چای تعهد و به
سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت نماید.
تبصره 7 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ دویست و بیست و دو
میلیون و هشتصد و شانزده هزار و هشتصد و سیزده (222816813) ریال بابت پنج
و نیم درصد ثبت سفارشات سال 1350 خود را از محل مانده اعتبار بودجه سال
مذکور وزارت جنگ به هزینه منظور نماید.
تبصره 8 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ یکصد میلیون
(100000000) ریال اعتبار موضوع بند سوم تبصره هفت قانون بودجه سال 1350
کل کشور را بابت بهای اراضی خریداری شده تا پایان سال 1351 تعهد و پرداخت
نماید.
تبصره 9 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ هفتاد و نه میلیون
(79000000) ریال از محل مانده اعتبار بودجه سال 1350 خود را برای
هزینه های دفاعی سال 1351 حسب نیاز در مواد و برنامه های مربوط اختصاص داده
و تا پایان سال مزبور تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 10 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود معادل مبلغ پنجاه میلیون و
هشتصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و یک (50854851) ریال که از
بابت ارزش وسایل و لوازم و خواربار و پوشاک دانش آموزان و دانشجویان
ژاندارمری کل کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال 1350 دریافت داشته
است در سال 1351 برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم و خواربار و
پوشاک مذکور به مصرف برساند.
تبصره 11 - مفاد تبصره 9 قانون متمم بودجه سال 1350 کل کشور نسبت به
باقیمانده مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال تا پایان سال 1351 قابل
اجرا می باشد.
تبصره 12 - عنوان موسسه عالی تربیت بدنی در ردیف 142 قسمت چهارم
قانون بودجه سال 1351 کل کشور به مدرسه عالی ورزش اصلاح می گردد و اجازه
داده می شود مبلغ پانصد و هفتاد و یک هزار (571000) ریال تحت عنوان مدرسه
عالی ورزش در ردیفی به شماره 1/4339 قسمت سوم قانون بودجه سال 1351 کل
کشور و معادل همین مبلغ در اعتبار از محل درآمد اختصاصی مدرسه مزبور در
ردیف 142 قسمت چهارم قانون مذکور منظور و سایر جداول نیز به همین نحوه
اصلاح شود.
تبصره 13 - مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (2161000) ریال از
اعتبار ردیف 2/111 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1351 کل کشور کسر و عینا
در ردیف 3/111 قسمت چهارم همان قانون منظور می شود و سایر جداول مربوط به
همین نحو اصلاح می گردد.
تبصره 14 - وزارت دارایی مجاز است مبلغ لازم برای پرداخت مابه التفاوت
اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و اضافه حقوق یکپایه ترفیع موضوع
تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 کل کشور و اجرای اصلاحیه قانون استخدام
کشوری مصوب 12/8/1349 در مورد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که از
وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت مخابرات ایران منتقل شده اند برای سال
1351 به میزانی که از طرف دفتر بودجه تعیین می شود به عنوان کمک از محل
اعتبار مصوب ردیف های 51106 - 51107 و 51108 بخش پنجم از قسمت ششم هزینه
قانون بودجه سال 1351 کل کشور به شرکت مزبور پرداخت کند و به اطلاع
کمیسیون بودجه برساند.
تبصره 15 - با توجه به مفاد قانون اجازه پرداخت هزینه های اضافی
عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیستم خرداد ماه 1348
به دولت اجازه داده می شود اعتبار هزینه های سال 1351 را که بر اساس قانون
مذکور طی تصویب نامه های شماره 4-4-105 / م مورخ 28/3/1351 و 1-243 / م
مورخ 25/4/1351 و 1-243 / م مورخ 23/7/1351 به تصویب هیات وزیران رسیده
است در بودجه عادی سال 1351 منظور نماید.
تبصره 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سهم هر یک از
مناطق آموزش و پرورش را از اعتبار منظور در ردیف 51117 بخش پنجم این
قانون که برای تامین کمبود اعتبار اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری
در وزارت مزبور تخصیص یافته است با تعیین برنامه های مربوط پس از جلب
موافقت وزارت دارایی و دفتر بودجه به صورت "کمک " در اختیار مناطق مزبور
بگذارد.
تبصره هایی که تا لغو نشده به قوت خود باقی است
تبصره 17 -
الف - از اول اسفند ماه 1351 در اجرای ماده 33 قانون استخدام کشوری
ضریب جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون مذکور پنجاه ریال تعیین می شود.
افزایش ناشی از تغییر ضریب مذکور که به حقوق پایه گروه مربوط افزوده
می شود بدوا از مزایای مستمر یا فوق العاده شغل کسر می گردد و هرگاه افزایش
مذکور بیش از مزایای مستمر یا فوق العاده شغل باشد مابه التفاوت همواره از
تفاوت تطبیق حقوق یا مزایای موقت شغل مستخدم کسر خواهد شد.
در مورد مستخدمینی که افزایش حقوق ناشی از اجرای این بند از تفاوت تطبیق
حقوق آنها کسر می شود حکم مقرر در ماده 100 قانون استخدام کشوری راجع به
پرداخت ماه اول تفاوت حقوق مستخدم به صندوق بازنشستگی نسبت به مبلغی که
از تفاوت تطبیق حقوق آنان کسر شده است اجرا نمی شود.
ب - حداقل مجموع حقوق یا اجرت و مزایای مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول
قانون استخدام کشوری پس از اجرای بند الف این تبصره از اول اسفند ماه
1351 شش هزار ریال تعیین می شود و تا زمانی که مجموع حقوق یا اجرت و
مزایای هر یک از آنان از شش هزار ریال کمتر باشد بقیه به عنوان "تفاوت
حداقل دریافتی " قابل پرداخت خواهد بود.
تفاوت مذکور نوعی از مزایا محسوب و در مورد مستخدمین رسمی از آن کسور
بازنشستگی برداشت می شود.
آن قسمت از دریافتی مستخدمین رسمی و پیمانی که از لحاظ اجرای مقررات این
بند به عنوان مزایا محسوب می شود به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی
کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - آن قسمت از مزایای مستمر یا مزایای موقت شغل یا فوق العاده شغل
مستخدمین که در اجرای این تبصره جزو حقوق گروه و پایه آنان قرار گیرد
بنابر تشخیص وزارت دارایی و دفتر بودجه از اعتبار ماده 2 (مزایا و کمکها)
بودجه دستگاه مربوط کسر و به اعتبار ماده یک (حقوق و دستمزد) بودجه آن
دستگاه علاوه خواهد شد.
د - عنوان ردیف 51109 بخش پنجم قسمت ششم قانون بودجه سال 1351 کل
کشور از "اعتبار اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری " به "اعتبار اجرای
مرحله دوم و تغییر ضریب جدول حقوق قانون استخدام کشوری و افزایش حداقل
دریافتی تا شش هزار ریال " اصلاح می شود و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این
تبصره از محل اعتبار ردیف مذکور قابل پرداخت می باشد.
نحوه استفاده از اعتبار منظور در ردیف فوق الذکر و دستگاههایی که می توانند
از آن استفاده کنند بر طبق دستورالعملی خواهد بود که وزارت دارایی تهیه و
به دستگاههای مربوط ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 18 - در هر مورد که حقوق بازنشستگی ، وظیفه ازکارافتادگی و
وظیفه (جمع پرداختی به کلیه وراث ) طبق قانون تا حقوق پایه یک گروه یک
جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام کشوری افزایش یابد مابه التفاوت همواره
از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 کل کشور معاف خواهد بود.
تبصره 19 - حداقل مجموع حقوق و مزایای مستمر ماهانه هر یک از
درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همچنین کارمندان
غیر نظامی ارتش شاهنشاهی که از شش هزار ریال کمتر باشد از اول اسفند ماه
سال 1351 تا میزان شش هزار ریال افزایش می یابد تفاوت مذکور نوعی از مزایا
محسوب می شود و حسب مورد از محل بودجه وزارت جنگ ، ژاندارمری کل کشور و
شهربانی کل کشور قابل پرداخت است . تشخیص مزایای مستمر با وزارت جنگ است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نوزده تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار
ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 18/10/1351 در جلسه روز سه شنبه
نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/10/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.