×

قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها

قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها

قانون-الحاق-ماده-10-مکرر-و-دو-تبصره-به-قانون-تملک-آپارتمانها

وکیل


ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک
آپارتمانها مصوب سال 1343 اضافه می شود.
ماده 10 مکرر - در صورت امتناع مالک از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک
نظر مدیر یا هیات مدیران در این مورد با ذکر مبلغ قابل پرداخت و صورت ریز
آن وسیله اظهارنامه ابلاغ می شود.
هرگاه مالک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم خود را نپردازد و
گواهی تقدیم دادخواست موضوع تبصره 2 این ماده را نیز به مدیر یا هیات
مدیران تسلیم ننماید پس از انقضای مدت مذکور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان
به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول آن اجراییه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .
تبصره 1 - رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم
مالک از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده باید ضمیمه
تقاضانامه صدور اجراییه مدیر یا هیات مدیران گردد.
تبصره 2 - نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در
دادگاه بخش محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است .
دادگاه بخش خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی و
حکم صادر خواهد کرد.
احکام دادگاه مزبور در صورتی که محکوم به در هر مورد از پنجاه هزار ریال
تجاوز نکند قطعی است و زائد بر آن فقط قابل پژوهش می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 16/8/1351 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.