×

قانون اصلاح ماده 3 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد

قانون اصلاح ماده 3 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد

قانون-اصلاح-ماده-3-قانون-اجرای-برنامه-نوسازی-عباس-آباد

وکیل


ماده واحده - ماده 3 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب خرداد
ماه 1350 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 3 - بهای خانه ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل 3 ماه
قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس آباد و یا اعتباری که دولت
در اختیار شهرداری می گذارد نقدا پرداخت می گردد مگر آنکه مالکان خانه ها و
دکاکین و حق پیشه بخواهند از مقررات ماده 2 این قانون و تبصره آن استفاده
نمایند که در این صورت شهرداری از اوراق قرضه پرداخت می نماید. در هر صورت
تا زمانی که بها پرداخت نشده و یا طبق مقررات این قانون تودیع نگردیده و
یا اوراق قرضه تسلیم نشده است به تخلیه و تخریب خانه ها و دکاکین اقدام
نخواهد شد.
تبصره - در مورد خانه ها و دکان هایی که تا تاریخ تصویب این قانون ارزیابی
نشده است بهای اعیانی احداث شده در عرصه املاک مزبور به قیمت عادله بر
اساس بهای یک سال قبل از تملک شهرداری پرداخت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 13
/9/1351، در جلسه روز سه شنبه دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/01/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.