×

قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا

قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا

قانون-موافقتنامه-همکاری-برای-استفاده-صلح-جویانه-از-انرژی-اتمی-بین-دولت-شاهنشاهی-ایران-و-دولت-کانادا
ماده واحده - موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده که
در تاریخ 17 دی ماه 1350 برابر با 7 ژانویه 1972 بین نمایندگان مختار دو
دولت در اتاوا به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن
داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 13/9/1351 در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم دی ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی
موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت کانادا
دولت شاهنشاهی ایران
و
دولت کانادا
با وقوف به منافع عدیده ای که بر استفاده از انرژی اتمی در موارد
صلح جویانه منجمله افزایش منابع انرژی و بالا بردن میزان تولیدات کشاورزی و
صنعتی و توسعه اطلاعات و امکانات مبارزه با امراض مترتب می باشد.
با علاقه به تسریع و گسترش کمکی که نیروی هسته ای در تامین رفاه و بهبود
وضع مردم می تواند داشته باشد.
با شناسایی مزایای همکاری مثبت در جهت اجرا و گسترش استفاده صلح جویانه از
انرژی اتمی .
با تصمیم به همکاری برای میل به مقاصد فوق - به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - 1 - همکاری مورد نظر در این موافقتنامه منحصرا مربوط به استفاده
صلح جویانه از نیروی اتمی بوده و شامل مواد زیر است :
الف - در اختیار گذاردن اطلاعات و به خصوص آنچه که مربوط به موارد ذیل
باشد:
یک - پژوهش و توسعه .
دو - بهداشت و ایمنی .
سه - تجهیزات و تاسیسات (شامل در اختیار گذاردن طرح ها - نقشجات و مشخصات
).
چهار - به کار بردن تجهیزات - تاسیسات - مواد و مواد هسته ای .
ب - در اختیار گذاردن مواد - مواد هسته ای - تجهیزات و تاسیسات .
ج - انتقال حقوق مربوط به اختراعات و اکتشافات ثبت شده .
د - دسترسی آزاد به تجهیزات و تاسیسات و استفاده از آنها که هر چند یک
بار ممکن است ترتیب داده شود.
ه - تامین کمک فنی و خدمات .
و - بازدید دانشمندان یک کشور از کشور دیگر که ممکن است هر چند وقت یک
بار ترتیب داده شود.
2 - طبق عهدنامه منع گسترش سلاحهای هسته ای از لحاظ همکاری پیش بینی شده در
موافقتنامه حاضر تهیه و ساختن یک دستگاه هسته ای منفجره به منزله استفاده
صلح جویانه تلقی نخواهد شد.
3 - همکاری موضوع این ماده در شرایط مورد موافقت مشترک طرفین و طبق
قوانین - مقررات - و شرایط اخذ اجازه و سیاست صادراتی مجری در کانادا و
ایران معمول خواهد شد.
4 - هر یک از طرفین متعاهدین در قبال طرف دیگر مکلف به قبول و مراعات
مفاد این موافقتنامه توسط کلیه دستگاههای دولتی خود و افراد وابسته به آن
که به موجب این موافقتنامه صلاحیت لازم به آنها تفویض شده است خواهد بود.
ماده 2 - 1 - طرفین متعاهدین حتی المقدور در زمینه هایی که این موافقتنامه
بر آنها ناظر است با یکدیگر اشتراک مساعی خواهند نمود و همکاری بین
موسسات دولتی خود و اشخاص وابسته به آن را در زمینه های مزبور تشویق و
تسهیل خواهند نمود.
2 - موسسات دولتی و اشخاص وابسته به هر یک از طرفین متعاهدین می توانند در
صورت لزوم با اجازه کلی یا اختصاصی دولت خود - در زمینه هایی که این
موافقتنامه ناظر بر آن است مستقیما معاملاتی انجام دهند - موسسات و اشخاص
فوق نیز می توانند راسا یا وکالتا به جای طرف دیگر و یا از طرف موسسات
دولتی یا اشخاص مجاز وابسته به آن در زمینه هایی که این موافقتنامه ناظر
بر آن است اموری انجام دهند و یا از خدماتی استفاده کنند.
ماده 3 - 1 - هر یک از طرفین متعاهدین - موسسات دولتی یا اشخاص وابسته به
آنها می توانند به طرف متعاهد دیگر یا موسسات دولتی یا اشخاص وابسته به آن
در زمینه هایی که این موافقتنامه بر آن ناظر است با مراعات مقررات این
موافقتنامه و شرایط مشروحه ذیل اطلاعاتی تسلیم نماید و یا از طرف مزبور
اطلاعاتی دریافت دارد:
الف - به موجب بندهای ب و ح ماده حاضر اطلاعات مکتسبه طبق این موافقتنامه
را می توان به شخص ثالثی منتقل نمود مگر آنکه در زمان یا قبل از تسلیم
اطلاعات مزبور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ب - چنانچه اطلاعات تسلیم شده از نظر دارنده آن دارای ارزش تجاری باشد
انتقال مالکیت یا حقوق مربوط به ثبت اختراع و اکتشاف صنعتی فقط تحت شرایط
و مقرراتی که از طرف دارنده آن تعیین می شود مجاز خواهد بود.
ج - تسلیم اطلاعات و انتقال حقوق مالکیت یا حقوق مربوط به ثبت اختراع و
اکتشاف به اشخاص ثالث که در شرایط ممنوعیت تسلیم یا انتقال انجام شده
باشد مشمول این موافقتنامه نخواهد بود.
2 - هیچیک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که از نظر صحت
اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه و یا از نظر تسری آن به مواردی مخصوص
و یا صحت مشخصات مربوط به مواد هسته ای و تجهیزات و تاسیساتی که طبق این
موافقتنامه تحویل شده است مسئولیتی ایجاد نماید. مگر حین تسلیم اطلاعات
ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 4 - 1 - موسسات دولتی و افراد وابسته به هر یک از طرفین متعاهدین
می توانند در صورت لزوم با داشتن اجازه کلی یا خاص دولت متبوعه خود مواد و
مواد هسته ای و تجهیزات و تاسیسات را طبق شرایط تجارتی یا شرایط دیگری که
مورد توافق طرفین قرار گیرد صرفا برای مقاصد صلح جویانه به طرف متعاهد
دیگر و موسسات دولتی و اشخاص وابسته به آن تحویل داده یا دریافت نمایند.
2 - ملزوماتی که به موجب این موافقتنامه تحویل می شود می باید با مقررات
موافقتنامه حاضر و به خصوص با مفاد ذیل منطبق باشد:
الف - 1 - تجهیزات و ملزوماتی را که طبق این کنوانسیون دریافت شده است
می توان به اشخاص ثالثی که از حیطه حاکمیت طرف متعاهد تحویل گیرنده خارج
می باشند انتقال داد به جز در مواردی که طرف متعاهد تحویل دهنده حین تحویل
یا قبل از آن ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
2 - مواد هسته ای و تاسیسات و مواد هسته ای خاصی که طبق این موافقتنامه از
مواد اولیه و یا در نتیجه بهره گیری از آنها بدست آمده است همچنین مواد
هسته ای و لوازم و تاسیسات را می توان بدون اجازه طرف تحویل دهنده به خارج
از حدود حاکمیت طرف دریافت کننده انتقال داد.
ب - بدون اجازه کتبی طرف متعاهد تحویل دهنده نمی توان مواد هسته ای بدست
آمده به موجب این موافقتنامه یا مواد هسته ای خاص ساخته شده یا تولید شده
از مواد اولیه - مواد هسته ای - لوازم و تاسیسات را پس از پرتوگیری در
تاسیسات شیمیایی مواد هسته ای برای تولید فرآورده های ثانوی مورد استفاده
قرار داد.
ج - نمایندگان طرفین متعاهدین با مشورت با یکدیگر احتیاط لازم برای مواد
هسته ای بدست آمده به موجب این موافقتنامه و عملیات استحفاظی برای مواد
هسته ای ساخته شده یا تولید شده از مواد اولیه را مرعی خواهند داشت .
د - با رعایت کلیه تضمینهایی که بر اساس قرارداد منعقده در چهارچوب این
موافقتنامه تعهد شده است طرف متعاهد دریافت کننده طرف متعاهد تحویل دهنده
موسسات دولتی و اشخاص وابسته به آن را در مقابل هر نوع مسئولیت (شامل
مسئولیت شخص ثالث ) ناشی از علل تولید و ساخت و تحویل و اجازه و تملک و
استفاده از مواد و مواد هسته ای و لوازم و تاسیسات که به موجب این
موافقتنامه تحویل شده بعد از دریافت مواد مزبور توسط طرف متعاهد
دریافت کننده موسسات دولتی و یا اشخاص وابسته به آن تضمین نموده و خسارات
وارده را جبران می نماید.
ماده 5 - 1 - همکاری بین طرفین متعاهدین شامل در اختیار گذاردن اطلاعات و
مواد و مواد هسته ای و لوازم و تاسیساتی که از نظر یک طرف متعاهد دارای
اهمیت نظامی است نخواهد بود.
2 - طرفین متعاهدین اعلام و تایید می نمایند که مواد و مواد هسته ای و لوازم
و تاسیساتی که به موجب این موافقتنامه تحویل شده و هر مواد هسته ای خاص
ساخته شده از آن یا به وسیله آن تنها برای مقاصد صلحجویانه به کار خواهد
رفت و تابع اساسنامه و مقررات استحفاظی آژانس بین المللی نیروی هسته ای و
همچنین اسناد و مدارکی که هر چند وقت یک بار توسط آژانس مزبور در تعیین
روشهای لازم و مجاز شناخته شده توسط این آژانس منتشر می شود می باشد و یا
تابع معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای خواهد بود.
3 - طرفین متعاهدین بدینوسیله توافق می نمایند که با آژانس موافقتنامه ای
به منظور تامین تدابیر استحفاظی مورد نیاز موضوع این موافقتنامه منعقد
نموده و با آژانس و همچنین با یکدیگر کمال همکاری را در اجرای تدابیر
استحفاظی مزبور معمول دارند.
4 - چنانچه آژانس بین المللی نیروهای هسته ای به هر علت نتواند اقدامات
استحفاظی خود را نسبت به مواد هسته ای و مواد دیگر و لوازم و تاسیساتی که
به موجب این موافقتنامه تحویل گردیده همچنین نسبت به مواد ویژه هسته ای که
از مواد مذکور یا در نتیجه بهره گیری از آن تولید شده است معمول دارد.
طرفین متعاهدین موافقت می نمایند که یک سیستم استحفاظی دو جانبه که به
جامعیت سیستم استحفاظی آژانس بوده و برای طرف متعاهد تحویل دهنده همان
حقوق مقرر در سیستم استحفاظی آژانس را قائل شود، به مورد اجرا گذارند.
5 - چنانچه معلوم گردد که از مواد هسته ای تحویل شده به موجب این
موافقتنامه یا مواد خاص هسته ای ساخته شده و یا از مواد - مواد هسته ای
لوازم و تاسیساتی که به موجب این موافقتنامه تحویل شده است برای مقاصد
نظامی و توسعه و تولید مواد منفجره هسته ای استفاده می شود طرف متعاهد
تحویل دهنده مجاز خواهد بود از طرف متعاهد دیگر درخواست نماید اقدامات
اصلاحی به عمل آورد و در صورتی که این اقدامات در مهلت مناسب معمول نشد
مجاز خواهد بود:
الف - تحویل مواد - مواد هسته ای - لوازم و تاسیسات را معلق نموده یا حذف
نماید.
ب - عودت دادن مواد - مواد هسته ای - لوازم و تاسیساتی را به موجب این
موافقتنامه تحویل شده است و همچنین مواد هسته ای خاص تولید شده از آن یا
به وسیله آن را که تحت کنترل یا نظارت طرف متعاهد دیگر است خواستار گردد.
ج - مراتب را به اطلاع آژانس بین المللی نیروی هسته ای برساند.
ماده 6 - اصطلاحات به کار برده شده در این موافقتنامه جز در مواردی که به
نحو دیگری تصریح شده باشد به شرح زیر است :
الف - منظور از "لوازم " هر نوع دستگاه - وسایل و ماشین آلات مورد استفاده
خاص در پژوهش و توسعه و استفاده و تبدیل یا ذخیره مواد مربوط به
فعالیتهای نیروی اتمی منجمله لوازم متشکله رآکتورهای هسته ای می باشد.
ب - منظور از "تاسیسات " کلیه کارخانجات و بناها یا ساختمانهایی است که
لوازم موضوع بند الف این ماده در آنها قرار گرفته یا جزیی از آنها را
تشکیل می دهد. و یا به نحو دیگری بخصوص برای فعالیتهای آتی منجمله
رآکتورهای هسته ای مورد استفاده قرار گرفته است .
ج - منظور از "مواد" هر گونه ماده غیر از مواد هسته ای است که در
فعالیتهای مربوط به نیروی اتمی مورد استفاده خاص قرار گرفته یا دارای
اهمیت ویژه می باشد.
د - منظور از "مواد هسته ای " هر گونه مواد اولیه هسته ای یا مواد ویژه
هسته ای به شرح ذیل می باشد:
یک - مواد اولیه به اورانیومی که دارای مخلوطی از ایزوتوپ های موجود در
طبیعت می باشد و اورانیومی که به ایزوتوپ 235 تبدیل شده و توریوم و هر یک
از مواد مذکور به صورت فلز و آلیاژ و ترکیبات شیمیایی و به صورت تصفیه
شده و هر ماده دیگری که مشتمل بر یکی از مواد فوق الذکر بوده و در مورد
درجه خلوص آن بین طرفین متعاهدین توافق شده باشد اطلاق می گردد.
دو - "مواد ویژه هسته ای " به پلوتونیوم و اورانیوم 223 و اورانیوم غنی شده
یا ایزوتوپهای 235 و 233 و هر ماده دیگری که شامل یک یا چند از مواد
مزبور باشد اطلاق می گردد ولی عبارت مواد "ویژه هسته ای " شامل "مواد اولیه "
نخواهد بود.
ه - منظور از "دستگاههای دولتی " در مورد دولت کانادا موسسه نیروی هسته ای
کانادا با مسئولیت محدود و موسسه هسته ای الدورادو با مسئولیت محدود
می باشد. در مورد دولت ایران وزارت علوم و آموزش عالی و هر موسسه دیگری که
مورد موافقت طرفین متعاهدین قرار گیرد خواهد بود.
و - منظور از "اشخاص " افراد و تجارتخانه ها - بنگاهها - شرکتها مشارکتها -
انجمن ها و دیگر واحدهای خصوصی یا دولتی و کارگزاران و نمایندگی های محلی
هر یک از آنان می باشد. ولی اصطلاح "اشخاص " شامل موسسات دولتی موضوع بند
(ه ) این ماده نخواهد بود.
ز - منظور از "اطلاعات " هر نوع اطلاعاتی است که افشای آن برای امنیت دولت
کانادا یا دولت شاهنشاهی ایران زیان آور نباشد.
ماده 7 - 1 - موافقتنامه حاضر توسط طرفین متعاهدین امضا و به تصویب خواهد
رسید و اسناد تصویب در اسرع وقت در تهران مبادله خواهد شد.
2 - موافقتنامه حاضر از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد شد.
3 - موافقتنامه حاضر حداقل مدت 5 سال معتبر خواهد بود چنانچه به فاصله شش
ماه قبل از انقضای مدت 5 سال مزبور هیچیک از طرفین متعاهدین قصد خود را
مبنی بر فسخ موافقتنامه حاضر اعلام ننماید این موافقتنامه کماکان لازم الاجرا
باقی خواهد ماند. تا زمانی که بعد از شش ماه از تاریخ اعلام توسط یکی از
طرفین متعاهدین به طرف دیگر فسخ گردد، مشروط بر آنکه علیرغم مفاد مربوط
به فسخ موافقتنامه حاضر ماده 5 آن تا زمانی که مواد و مواد هسته ای و
لوازم و تاسیسات تحویل شده به موجب این موافقتنامه و مواد هسته ای خاص
ساخته شده از آن یا به وسیله آن باقی بوده و توسط طرف دریافت کننده یا
تولیدکننده به طرف تحویل دهنده عودت داده نشده باشد مجری خواهد بود.
بنا به مراتب امضاکنندگان زیر که بدین منظور از طرف دولتهای متبوع خود
اختیار یافته اند این موافقتنامه را امضا و ممهور نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ هفتم ژانویه 1972 در اتاوا در دو نسخه به
زبانهای انگلیسی و فرانسه که هر دو متساویا معتبر می باشند تنظیم گردید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت کانادا
موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده منضم به قانون موافقتنامه
همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و
دولت کانادا می باشد.
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.