×

قانون منشور کنفرانس اسلامی

قانون منشور کنفرانس اسلامی

قانون-منشور-کنفرانس-اسلامی

وکیل


ماده واحده - "منشور کنفرانس اسلامی " مصوب سومین اجلاس وزیران امور
خارجه دول اسلامی که در اسفند ماه 1350 "29 فوریه تا 4 مارس 1972" در جده
تشکیل گردیده است با توجه به قیدی که در تاریخ 8 مه 1972 از طرف دولت
شاهنشاهی ایران راجع به تعهدات در قبال مفاد منشور ملل متحد عنوان گردیده
تصویب می گردد و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن منشور ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز یکشنبه 17/10/1351 در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

بسم الله الرحمن الرحیم
منشور کنفرانس اسلامی
نمایندگان : دولت پادشاهی افغانستان ، جمهوری دموکراتیک توده ای الجزایر،
دولت امارات متحده عربی ، دولت بحرین ، جمهوری چاد، جمهوری عربی مصر،
جمهوری گینه ، جمهوری اندونزی ، دولت شاهنشاهی ایران ، دولت پادشاهی اردن
هاشمی ، دولت کویت ، جمهوری لبنان ، جمهوری عربی لیبی ، مالزی ، جمهوری مالی ،
جمهوری اسلامی موریتانی ، دولت پادشاهی مراکش ، جمهوری نیجریه ، سلطنت عمان ،
جمهوری اسلامی پاکستان ، دولت قطر، دولت پادشاهی عربستان سعودی ، جمهوری
سنگال ، جمهوری سیرالئون ، جمهوری دموکراتیک سومالی - جمهوری دموکراتیک
سودان ، جمهوری عربی سوریه ، جمهوری تونس ، جمهوری ترکیه ، جمهوری عربی یمن
که از 14 الی 18 محرم 1392 برابر 29 فوریه الی 4 مارس 1972 در جده اجتماع
نمودند با توجه به کنفرانس سلاطین و روسای دول و حکومتهای اسلامی منعقد در
رباط از تاریخ 9 تا 12 رجب سال 1389 (مطابق با 22 سپتامبر الی 25 سپتامبر
1969) و با در نظر گرفتن اولین کنفرانس اسلامی وزرای امور خارجه منعقد در
جده در تاریخ 15 تا 17 محرم 1390 برابر 23 الی 25 مارس 1970 و دومین
کنفرانس وزرای امور خارجه دول اسلامی منعقد در کراچی از تاریخ 27 تا 29
شوال 1390 برابر 26 تا 28 دسامبر 1970.
با اذعان به اینکه اعتقادات مشترک آنان عامل نیرومندی در نزدیکی و
همبستگی ملل اسلامی است و با تصمیم به حفظ ارزشهای معنوی و اخلاقی و
اجتماعی و اقتصادی اسلام که پیوسته از عوامل مهم پیشرفت افراد بشر بوده و
خواهد بود و
با تاکید مجدد در پشتیبانی خود از منشور ملل متحد و حقوق ذاتی بشر که
اصول و هدفهای آن پایه ای برای همکاری ثمربخش بین کلیه ملل فراهم ساخته و
با عزم راسخ به تحکیم روابط برادری و دوستی موجود بین ملتهای خود و حفظ
آزادی و میراث مشترک تمدن این ملل که بر اصول عدالت و مدارا و عدم تبعیض
استوار است و
با کوشش برای تحکیم مبانی سعادت بشر و پیشرفت و آزادی ملتها در سراسر
جهان و با تشریک مساعی در راه استقرار صلح جهانی که متضمن امنیت و آزادی
و عدالت برای ملل اسلامی و ملل دیگر جهان خواهد بود، نسبت به منشور
کنفرانس اسلامی به شرح زیر توافق کردند:
ماده اول - کنفرانس اسلامی :
دولتهای عضو به موجب این منشور سازمان کنفرانس اسلامی را تشکیل می دهند.
ماده 2 - هدفها و اصول :
الف - هدفها: هدفهای کنفرانس اسلامی به شرح زیر است :
1 - تحکیم مبانی وحدت بین دولتهای عضو.
2 - تقویت همکاری بین دولتهای عضو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و علمی و فعالیتهای مهم دیگر و انجام مشاورات بین دول عضو در
سازمانهای بین المللی .
3 - کوشش برای ریشه کن ساختن تبعیض نژادی و استعمار به هر شکل که باشد.
4 - اتخاذ تدابیر لازم برای تحکیم صلح و امنیت بین المللی به نحوی که بر
اساس عدالت استوار باشد.
5 - تشریک مساعی برای آزاد ساختن و صیانت اماکن مقدسه و پشتیبانی از
مبارزات مردم فلسطین و کمک به آنان برای احقاق حقوق حقه خود و آزاد کردن
اراضی آنها.
6 - تقویت مبارزات کلیه ملل اسلامی برای حفظ حیثیت و استقلال و حقوق ملی
آنها.
7 - ایجاد شرایط مناسب برای تحکیم و تقویت همکاری و تفاهم بین دول عضو و
دیگر دول جهان .
ب - اصول : دول عضو متعهد می شوند که در راه تحقق هدفهای این منشور اصول
زیر را منشا الهام و سرمشق خود قرار دهند:
1 - مساوات کامل بین دول عضو.
2 - احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلی دول عضو.
3 - احترام به حق حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی هر یک از دول عضو.
4 - حل و فصل منازعاتی که ممکن است بین آنها به وجود آید به طرق
مسالمت آمیز از قبیل مذاکره ، وساطت ، سازش و داوری .
5 - عدم توسل به زور و تهدید علیه تمامیت ارضی و وحدت ملی و استقلال سیاسی
دول عضو.
ماده 3 - ارگانهای کنفرانس :
کنفرانس اسلامی از سه ارگان زیر تشکیل می گردد.
1 - کنفرانس سلاطین و روسای دول و حکومتها.
2 - کنفرانس وزرای امور خارجه .
3 - دبیرخانه و ارگانهای فرعی .
ماده 4 - کنفرانس سلاطین و روسای دول :
کنفرانس سلاطین و روسای دول و حکومتها عالیترین مرجع سازمان بوده و هر
زمان که مصالح ملل اسلامی اقتضا کند به منظور رسیدگی به مسائل حیاتی دنیای
اسلام و تنظیم خط مشی سازمان بر وفق آن تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 5 - کنفرانس وزرای امور خارجه :
اجلاسیه های کنفرانس .
1 - الف - کنفرانس اسلامی در سطح وزرای امور خارجه یا نمایندگان رسمی آنها
به طور سالیانه یا بر حسب مقتضیات تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات کنفرانس
در خاک یکی از دول عضو تشکیل خواهد شد.
ب - کنفرانس بنابر تقاضای هر یک از دول عضو یا بنابه تقاضای دبیر کل و با
تصویب دو سوم دول عضو جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد. ممکن است تقاضای
مذکور را به منظور جلب موافقت برای کلیه اعضا ارسال نمود.
ج - کنفرانس وزرای امور خارجه می تواند تشکیل جلسه کنفرانس روسای دول و
حکومتهای عضو را توصیه نماید. تصویب این توصیه ممکن است از طریق ارسال آن
برای کلیه دول عضو صورت گیرد.
2 - کنفرانس وزرای امور خارجه برای انجام مقاصد زیر تشکیل می گردد:
الف - بررسی طرق اجرای سیاست کلی کنفرانس .
ب - بررسی پیشرفتهای حاصل در اجرای قطعنامه های مصوبه در جلسات قبلی .
ج - تصویب قطعنامه هایی در امور مربوط به مصالح مشترک دول عضو طبق هدفها و
مقاصد کنفرانس که در این منشور ذکر گردیده است .
د - بحث و مذاکره در مورد گزارش کمیته مالی و تصویب بودجه دبیرخانه .
ه - 1 - کنفرانس دبیر کل را تعیین خواهد کرد.
2 - کنفرانس بنا به توصیه دبیر کل سه معاون برای وی تعیین خواهد نمود.
3 - دبیر کل در پیشنهاد خود صداقت و صلاحیت معاونین و ایمان آنها را به
هدفهای منشور کنفرانس مد نظر قرار خواهد داد و نیز تسهیم عادلانه
جغرافیایی را در نظر خواهد گرفت .
و - تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه آینده کنفرانس وزرای امور خارجه .
ز - رسیدگی به هر موضوعی که به یک یا چند دولت عضو مربوط می شود این
رسیدگی بنا به تقاضای هر یک از دول عضو برای اتخاذ تصمیم و اقدام لازم به
عمل خواهد آمد.
3 - قطعنامه ها و توصیه های کنفرانس وزرای امور خارجه با اکثریت دو سوم آرا
به تصویب خواهد رسید.
4 - هر یک از جلسات کنفرانس وزرای امور خارجه با حضور دو سوم اعضا رسمیت
خواهد یافت .
5 - کنفرانس وزرای امور خارجه آیین نامه اجرایی خود را که ممکن است در
کنفرانس سلاطین و روسای دول و حکومت های عضو نیز مجری گردد وضع خواهد نمود
و برای هر دوره از جلسات کنفرانس رییس تعیین خواهد کرد.
آیین نامه مذکور همچنین نسبت به ارگانهای فرعی که توسط کنفرانس سلاطین و
روسای دول و حکومتهای عضو و همچنین توسط کنفرانس وزیران تشکیل می گردد
مجری خواهد بود.
ماده 6 - دبیرخانه :
1 - ریاست دبیرخانه به عهده دبیر کل است که از طرف کنفرانس به مدت دو سال
به این سمت منصوب خواهد شد. دبیر کل می تواند فقط برای یک دوره دوساله
دیگر مجددا به این سمت منصوب گردد.
2 - اعضای دبیرخانه را دبیر کل از میان اتباع دول عضو با توجه به صلاحیت و
صداقت آنها و با رعایت اصل تسهیم عادلانه جغرافیایی انتخاب و منصوب خواهد
نمود.
3 - دبیر کل ، معاونان یا کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خویش از هیچ
دولت یا مقامی غیر از کنفرانس دستور نخواهند گرفت و از هر عمل و اقدامی
که برای موقعیت آنان در مقام کارمندان بین المللی که صرفا در مقابل
کنفرانس مسئولند زیان آور باشد خودداری خواهند کرد. دول عضو متعهد می شوند
که عنوان مزبور و ماهیت مسئولیت های آنان را محترم شمرده و از هر گونه
اعمال نفوذ در ایفای وظایف آنان خودداری کنند.
4 - دبیر کل ارتباط بین دولت های عضو را تامین خواهد کرد و برای مشاوره و
تبادل نظر بین آنها و انتشار اطلاعاتی که برای دول عضو مشترکا حائز اهمیت
باشد تسهیلاتی فراهم خواهد آورد.
5 - مرکز دبیرخانه ، تا زمانی که بیت المقدس (اورشلیم ) آزاد نشده است در
جده و از آن پس به طور ثابت در بیت المقدس خواهد بود.
6 - دبیرخانه موظف است که اجرای قطعنامه ها و توصیه های کنفرانس را پی گیری
و نتایج حاصله را به کنفرانس گزارش کند و نیز مکلف است اسناد کار و
تذکاریه ها را مستقیما و از طرق مربوطه و در چهارچوب قطعنامه ها و توصیه های
کنفرانس به دولتهای عضو برساند.
7 - دبیرخانه مقدمات تشکیل جلسات کنفرانس را، با همکاری نزدیک در امور
اداری و سازمانی با دول میزبان ، فراهم خواهد کرد.
8 - با توجه به توافقی که در زمینه مزایا و مصونیت ها به عمل آمده و باید
به تصویب کنفرانس برسد:
الف - کنفرانس ، در خاک دولتهای عضو از اهلیت حقوقی و مزایا و مصونیتهایی
که برای انجام وظایف و نیل به هدفهای کنفرانس لازم باشد برخوردار خواهد
بود.
ب - نمایندگان دول عضو از مزایا و مصونیت هایی که برای انجام وظایف آنان
نسبت به کنفرانس ضرورت داشته باشد بهره مند خواهند گردید.
ج - کارمندان کنفرانس در انجام وظایفی که از طرف کنفرانس به آنها محول
می شود از مزایا و مصونیتهای لازم برخوردار خواهند بود.
ماده 7 - امور مالی :
1 - کلیه مخارج اداری و هزینه فعالیتهای دبیرخانه توسط دول عضو به فراخور
درآمد ملی آنها پرداخت خواهد شد.
2 - دبیرخانه امور مالی خود را طبق آیین نامه مصوب کنفرانس وزرای امور
خارجه اداره خواهد کرد.
3 - یک کمیته ثابت مالی توسط کنفرانس با شرکت نمایندگان رسمی دول عضو
تشکیل خواهد شد. این کمیته که در محل دبیرخانه تشکیل جلسه خواهد داد با
مساعدت دبیر کل بودجه دبیرخانه را طبق مقررات مصوب توسط کنفرانس وزرای
امور خارجه تنظیم و در آن نظارت خواهد نمود.
ماده 8 - عضویت :
سازمان کنفرانس اسلامی از دولی تشکیل می شود که در کنفرانس سلاطین و سران
دول و حکومتهای اسلامی در رباط و نیز در کنفرانس اسلامی وزرای امور خارجه
در جده و کراچی شرکت نموده و منشور حاضر را امضا کرده اند.
هر یک از دول مسلمان می تواند با تسلیم تقاضانامه ای مبنی بر تمایل به
تصویب منشور حاضر و آمادگی برای انجام آن به این کنفرانس ملحق گردد این
تقاضا به دبیر کل تسلیم خواهد گردید تا در اولین اجلاسیه کنفرانس وزرای
امور خارجه که پس از تسلیم تقاضا تشکیل می شود مطرح گردد. الحاق دولت
مزبور به کنفرانس اسلامی پس از تصویب کنفرانس با اکثریت دو سوم آرا اعتبار
خواهد یافت .
ماده 9 - دبیرخانه در چهارچوب منشور حاضر و با تصویب کنفرانس برای تحکیم
روابط بین کنفرانس اسلامی و سایر سازمانهای بین المللی اسلامی و ایجاد
همکاری در راه تحقق هدفهای کنفرانس اسلامی که طی این منشور تعیین
گردیده اند فعالیت خواهد نمود.
ماده 10 - کناره گیری :
1 - هر یک از دول عضو می تواند با ارسال یک اعلامیه کتبی به دبیرخانه از
کنفرانس اسلامی کناره گیری کند. این کناره گیری به اطلاع کلیه اعضا خواهد
رسید.
2 - دولتی که تقاضای کناره گیری می کند تا پایان سال مالی که طی آن تقاضای
کناره گیری کرده است به انجام تعهدات خود ملزم خواهد بود و نیز هر گونه
تعهد مالی دیگری را که نسبت به کنفرانس داشته باشد باید تا پایان سال
مذکور ایفا نماید.
ماده 11 - اصلاحات :
هر گونه اصلاح و تغییر پیشنهادی نسبت به این منشور باید به تصویب دو سوم
اعضا برسد.
ماده 12 - تفسیر:
هر گونه اختلافی که در تفسیر یا اجرای هر یک از مواد منشور حاضر بروز
نماید به طور مسالمت آمیز و در کلیه موارد از طریق مشاوره و مذاکره و سازش
یادآوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 13 - زبان :
زبان کنفرانس عربی - انگلیسی و فرانسه خواهد بود.
ماده 14 - تصویب :
این منشور توسط دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر طبق مقررات جاری
آنها به تصویب خواهد رسید.
منشور حاضر از تاریخی که اکثریت ساده دول شرکت کننده در سومین کنفرانس
اسلامی وزرای امور خارجه مورخ 14 تا 18 محرم 1392 (مطابق 29 فوریه تا 4
مارس 1972) اسناد تصویب خود را به دبیرخانه تسلیم نموده باشند لازم الاجرا
خواهد گردید.
ترجمه تهران 8 مه 1972
جناب آقای دبیر کل
طبق تقاضای رییس سومین اجلاسیه کنفرانس وزیران امور خارجه دول اسلامی مبنی
بر اینکه باید کلیه رزروهای وارد بر متون مصوبه توسط کنفرانس کتبا تسلیم
گردد. مایلم از طرف دولت ایران مراتب زیر را اعلام دارم :
1 - منشور کنفرانس اسلامی
الف - با توجه به حذف ماده 12 که صراحتا اعلام می داشت هیچ نوع مغایرتی بین
منشور حاضر و منشور ملل متحد وجود نخواهد داشت و با در نظر گرفتن مفاد
ماده 103 منشور ملل متحد - دولت ایران مایل است تایید نماید تعهداتی که
ممکن است در نتیجه تصویب منشور کنفرانس اسلامی به عهده گیرد. تابع شرایط
حقوق و تکالیف خود در قبال منشور ملل متحد و بدون مغایرت با آن خواهد بود
و در صورت تعارض بین منشور کنفرانس اسلامی و منشور ملل متحد - تعهدات نسبت
به منشور ملل متحد مقدم خواهد بود.
ب - تصمیمات و توصیه هایی که ممکن است طبق اصول و هدفهای کنفرانس اسلامی و
به نحوی که در منشور حاضر مندرج است به تصویب این کنفرانس برسد - تا آنجا
مورد قبول خواهد بود که با مفاد توصیه ها و تصمیمات ارگانهای مربوطه ملل
متحد هماهنگ و سازگار باشد.
2 - تصمیمات و توصیه های سومین اجلاسیه کنفرانس وزیران امور خارجه دول
اسلامی .
رزرو مذکور در بند (ب ) فوق - در مورد کلیه تصمیمات و توصیه های مصوب سومین
اجلاسیه کنفرانس وزیران امور خارجه دول اسلامی نیز معتبر خواهد بود.
وزیر امور خارجه - عباسعلی خلعتبری
منشور فوق مشتمل بر چهارده ماده و یک ترجمه منضم به قانون منشور کنفرانس
اسلامی می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.