×

قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران )

قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران )

قانون-قرارداد-الحاقی-به-قرارداد-بین-شرکت-ملی-نفت-ایران-و-شرکت-پان-آمریکن-پترولیوم-کورپوریشن-(شرکت-نفت-اموکو-ایران-)
ماده واحده - قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران ) مصوب هیجدهم
اردیبهشت 1337 را که مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست می باشد
و به امضای شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت نفت اموکو ایران از طرف
دیگر رسیده و طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب هفتم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و سی و شش مورد تایید دولت واقع گردیده است تصویب و به دولت اجازه
مبادله و اجرای آن داده می شود.
وزارت دارایی می تواند نسبت به اختلافات مالیاتی تا آخر سال 1971 با توجه
به مقررات قرارداد الحاقی حاضر به نحو مقتضی با شرکت نفت اموکو ایران
توافق نموده و مفاصا حساب مالیاتی صادر نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد الحاقی پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز یکشنبه 8/11/1351 در جلسه روز دوشنبه سی ام بهمن ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان امریکن
پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران )
این قرارداد الحاقی بین شرکت ملی نفت ایران (که از این پس "طرف اول "
نامیده می شود) و اموکو ایران اویل کمپانی (شرکتی که به موجب قوانین ایالات
دلاور از کشورهای متحده آمریکا تشکیل یافته و از این پس "طرف دوم " نامیده
می شود) منعقد می گردد.
نظر بر اینکه قراردادی برای ایجاد یک دستگاه مختلط بین طرف اول و شرکت
پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن منعقد گردیده و از تاریخ 15 خرداد 1337
مطابق با پنجم ژوئن 1958 به موقع اجرا گذارده شده است (که از این پس
"قرارداد اصلی " نامیده می شود).
و نظر بر اینکه پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن به موجب مقررات ماده 36
قرارداد اصلی کلیه منافع و حقوق و تعهداتی را که به موجب آن قرارداد
داشته به شرکت پان آمریکن اینترنشنال اویل کمپانی انتقال داده است .
و نظر بر اینکه شرکت پان امریکن اینترنشنال اویل کمپانی از تاریخ اول مهر
ماه 1348 (دهم اکتبر 1969) نام خود را به شرکت نفت اموکو ایران تغییر
داده است .
و نظر بر اینکه طرفهای اول و دوم به دنبال مذاکراتی نسبت به اصلاح و توضیح
برخی از مقررات قرارداد اصلی موافقت کرده اند.
علیهذا بدینوسیله طرفین به شرح زیر توافق حاصل نمودند:
ماده اول - نرخ مالیات بر درآمد که در بند(الف ) ماده 31 قرارداد اصلی ذکر
شده است از تاریخ 22 آبان 1349 (14 نوامبر 1970) به موجب قانون مورخ 19
اسفند 1349 مبنی بر اصلاح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 28 اسفند
1345 به پنجاه و پنج درصد تغییر یافته است .
ماده دوم - همانطور که در بند 11 ماده 15 قرارداد اصلی مقرر است مبلغی که
طرف دوم از بابت استهلاک کلیه هزینه های اکتشافی (و منجمله کلیه مبلغی که
به موجب مقررات بند 12 از ماده 15 قرارداد اصلی به طرف اول پرداخت می شود)
در هر دوره مالیاتی از درآمد ناویژه خود کسر می کند هیچگاه از معادل ده
سنت نسبت به هر بشکه نفت صادر شده کمتر نخواهد بود.
کسر مبلغی اضافه بر ده سنت مذکور موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت
دارایی و طرف اول خواهد بود.
ماده سوم - مالیات بر درآمد متعلق به پنجاه درصد سهم هر یک از طرفهای اول
و دوم از بابت نفت خام در هر دوره مالیاتی مستقیما توسط طرف مربوط پرداخت
خواهد شد علاوه بر مالیاتی که به شرح فوق تادیه می شود شرکتهای فرعی هیچیک
از طرفین از بابت خرید یا صدور نفت خام تولید شده از ناحیه قرارداد مشمول
هیچگونه پرداختی به هیچیک از مقامات دولتی ایران اعم از مرکزی یا محلی
نخواهد بود.
ماده چهارم - این قرارداد الحاقی که توسط طرفین امضا شده به تصویب مجلسین
ایران خواهد رسید و از تاریخی که قانون مربوط به تصویب آن به صحه ملوکانه
برسد قابل اجرا خواهد بود.
این قرارداد الحاقی در تاریخ روز سوم ماه آبان 1351 مطابق با بیست و پنجم
اکتبر 1972 در تهران منعقد و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت اموکو ایران
رییس هیات مدیره و مدیر عامل .
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده منضم به قانون قرارداد الحاقی
به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان امریکن پترولیوم کورپوریشن
(شرکت نفت اموکو ایران ) می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.