جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


ماده 1 - حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت
خارجی خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع
کاغذ سیگار و متفرعات آن در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم
به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود و همچنین حق نگاهداری و به کار
انداختن ادوات توتون بری و ماشین های کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار و
گیلزریزی و ماشینهای سیگارپیچی و متفرعات آن مختص به موسسه انحصار
دخانیات است .
موسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشین های مذکور در فوق که اجازه
نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده و همچنین ماشین ها و
ادوات آنها را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده
است از صاحبان آنها خریده و قیمت آن را بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف موسسه
انحصار و صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین از طرف موسسه
انحصار و صاحب مال مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود
و در صورت عدم توافق در تعیین مقوم مشترک به حکم قرعه از میان شش نفر به
عده مساوی که از طرفین پیشنهاد می شود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع
خواهد بود موسسه انحصار حق خواهد داشت قیمت مزبور را به صاحب مال پرداخته
ادوات و ماشینهای مذکور را تصاحب نماید.
ماده 2 - کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در
ظرف سه الی شش ماه بر حسب تشخیص موسسه انحصار متدرجا به انبارهایی که آن
موسسه در نزدیکترین محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد
نمود وارد شود - موسسه انحصار در هر محل به اقتضای موارد موعدی را برای
ورود اجناس دخانیه به انبارهای دولتی لازم می داند قبلا تعیین نموده و در
ظرف آن مدت هر گونه نظارتی را که لازم بداند به عمل خواهد آورد.
ماده 3 - در سال 1311 موسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع
و اجناس دخانیه یا اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یک قسمت یا تمام
اجناس دخانیه را به موجب جواز مخصوص آزاد نماید:
الف - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده
می شود از قرار یک من 3 تومان
ب - توتون چپق نیم کوب از قرار یک من 18 قران
ج - توتون چپق اشنو - سلوانه - لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری ) و
توتونهای مشابه آن یک من 16 قران
د - توتون چپق سنندج - کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه
آن یک من 11 قران
ه - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تویسرکان -
اطراف تهران و توتونهای مشابه آن یک من 7 قران
و - کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
تبصره - تنباکوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول
حقوق تنباکو خواهد بود.
ز - تنباکوی نسواری یک من 15 قران و انفیه یک من 5 تومان .
ح - انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی
آن مرتفع گردد صدی دویست از قیمت که وارد می شود.
ط - انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد
می شود.
تبصره 1 - قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود
به اضافه حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرک ماخوذ می گردد.
تبصره 2 - وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ج و ط در صورتی که
ورود آنها موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه موسسه انحصار
دخانیات ممنوع بوده و مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده 4 - از اول سال 1312 دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول
دخانیه آن سنه و سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که
اموال مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به موسسه انحصار دخانیات بفروشند و
موسسه انحصار مکلف به خرید آن می باشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در 1312 میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر
طبق معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همه ساله موسسه انحصار دخانیات
با در نظر گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از
برداشت محصول در محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از 1312 از طرف وزارت
مالیه تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
ماده 5 - هر گاه در سال 1311 کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و
گیلز و متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس از تحصیل
اجازه از مقامات صلاحیتدار وارد مملکت نمایند و موسسه انحصار دخانیات
بخواهد آنها را خریداری کند و صاحبان آنها تقویم موسسه انحصار دخانیات را
قبول ننمایند موسسه مزبوره مجاز است قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین
طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و اجناس مزبوره را تصاحب نماید.
تعیین مقوم مشترک به ترتیبی است که در ماده اول ذکر شده است .
ماده 6 - کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق
گمرکی معاف خواهد بود و عوارض انحصاری ماخوذه از آنها مسترد می شود.
ماده 7 - از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر
طبق فقرات ذیل رفتار خواهد شد:
الف - هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها
انحصار به دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاق مصوب 16
اسفند 1307 خواهد شد.
ب - هر گاه ادوات توتون سایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در
منازل اشخاص غیر از تمرکز محل ماشین خانه کشف شود و همچنین هر گاه معلوم
شود که اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذبری
و صحافی و کاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای به کار بردن در
کار توتون بری و کاغذ سیگار و گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این
مقصود به کار می برند عین ماشین و هاون و ادوات مذکوره ضبط و مرتکب و
معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پنجاه الی یک صد تومان
خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزای نقدی به حبس تادیبی از یک
ماه الی شش ماه محکوم می شوند.
ج - تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس
بدون دریافت قیمت از موسسه انحصار خواهد شد.
د - اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق
ساییده و توتون نیم کوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا در
سیگار ممنوع و در حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین
قاچاق مصوب 16 اسفند ماه 1307 تعقیب خواهند شد.
ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من 11 قران
تفاوت حقوق توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافت نموده اند به
صاحبان آنها مسترد دارد.
ماده 9 - برای هر یک از اظهارنامه ها و تقاضانامه های صدور جواز دخانیات
برای نقل و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتری دریافت و در
مقابل تمبر الصاق و باطل خواهد شد - حقوق انبارداری و سیم بندی عدل ها و
مهر سربی و غیره مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس
شورای ملی خواهد رسید گرفته می شود.
تبصره - اجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل می نمایند
چنانچه بدون عذر موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار
مقصد بشود یا به مقصد نرسد علاوه بر حقوق انحصار منی ده شاهی جریمه از آن
اخذ می شود.
ماده 10 - اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از
دادن تصدیق صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر می گردد و با دادن جواز
ورود برای اجناس و ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را
از صادر یا واردکننده تقاضا نماید.
ماده 11 - برای سرمایه انتفاعی موسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است
دو میلیون تومان از بانک ملی و یا بانک های دیگر در ایران با تصویب و
اجازه وزارت مالیه استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل
عواید تجارتی از معاملات دخانیات بپردازد.
ماده 12 - کلیه ماشینهای توتون بری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و
صحافی کاغذ سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصار برای مصرف
خود وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
ماده 13 - قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون
مصوب 13 آبان ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و چپق و
همچنین قانون مصوب سیزدهم آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصی که هاون و
ماشین توتون بری دستی در منازل خود نگاه می دارند از تاریخ اجرای این قانون
ملغی خواهد بود.
ماده 14 - تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین 1311 بوده و وزارت
مالیه مامور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :