جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 2135-ق 2/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
لایحه شماره 57339/25974 مورخ 16/12/1380 دولت در مورد موافقت نامه خدمات هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/3/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 16544 13/4/1381
قانون موافقتنامه خدمات هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دول جمهوری قبرس که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2135-ق مورخ 2/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراءابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - موافقتنامه خدمات هوائی بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ، مشتمل بر یک مقدمه ونوزده ماده ویک پیوست برح ضمیمه تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه خدمات هوائی جمهوری قبرس که عضوکنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر1944 میلادی می باشند واز این پس طرفهای متعاهدنامیده می شوند، به منظور تاسیس و بهره برداری از سرویسهای هوائی منظم فی مابین و ماوراء سرزمینهای خودبشرح زیر موافقت کردند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
الف - اصطلاح (کنوانسیون ) به کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی که در تاریخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می شود و شامل اصلاحات کنوانسیون که به موجب ماده (94) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء گردیده و نیز ضمائم کنوانسیون و اصلاحات آنها که به موجب ماده (90) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء شده است ، خواهد بود.
ب - اصطلاح (مقامات هواپیمائی ) در مورد جمهوری اسلامی ایران به (سازمان هواپیمائی کشوری ) وهر شخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد و در مورد دولت جمهوری قبرس به وزیر ارتباطات و اشتغال و هر شخص یا مقامی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزیر باشد، اطلاق می گردد.
پ - اصطلاح (شرکت هواپیمائی تعیین شده ) به شرکت هواپیمائی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (4) این موافقتنامه تعیین شودو اجازه فعالیت بیابد.
ت - اصطلاح (ظرفیت ) در مورد یک هواپیما به تعدادصندلیهای موجود آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از آن مسیر و اصطلاح (ظرفیت ) در مورد (سرویس توافق شده ) به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می شود.
ث - اصطلاح (سرزمین ) در مورد یک کشور دارای همان معانی است که در ماده (2) کنوانسیون برای آن ذکر شده است .
ج - اصطلاحات (سرویس هوائی ) ، (سرویس هوائی بین المللی ) ، (شرکت هواپیمائی و توقف به منظورهای غیر حمل و نقل ) دارای همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها ذکر شده است .
چ - اصطلاح (نرخ ) به قیمتی اطلاق می شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیر همراه پرداخت گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگی ها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها وشرایط حمل پست ، می باشد.
ح - اصطلاح (موافقتنامه ) به این موافقتنامه ، ضمائم آن وهر گونه اصطلاحات وارد بر آن اطلاق می شود.
ماده 2- کنوانسیون شیکاگو
مفاد این موافقتنامه تابع مفاد کنوانسیون تا حدی که آن مفاد در مورد سرویسهای هوائی بین المللی حاکم باشند، خواهد بود.
ماده 3- اعطای حقوق
1- هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوائی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمائی تعیین دشه طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف - پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر،
ب - توقف در سرزمین مذکور به منظورهای غیر حمل ونقل ، و
پ - توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و یاد کردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین المللی در نقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه .
2- استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد خواهد بود.
3- هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیرشود که به شرکت هواپیمائی یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.
ماده 4- تعین و اجازه
1- هر طرف متعاهد حق دارد با اراسل اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر تا دو شرکت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر تعیین را حذف کند یا تغییر دهد.
2- پس از دریافت اعلامیه مذکور در بند(1) مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3)و(4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تاخیر به شرکت هواپیمائی تعیین شده مزبور اعطاء کنند.
3- مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند از شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازدکه شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولا" به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوائی بین المللی اعمال می گردد دارا باشد.
4- هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپیمائی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شراطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمائی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.
5- شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند(2) فوق بهره برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشورط بر آن که نرخی مطابق ضوابط ماده (11) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده ومجری باشد.

ماده 5- تعلیق و لغو
1- هر طرف متعاهد می تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقت نامه را در مورد شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق ، یا هر شرطی را که برای استفاده از این حقوق لازم می داند وضع کند :
الف - چنانچه قانع نشود که مالکیت عمده و کنترل موثر شرکت هواپمیائی مذکور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی باشد، یا
ب - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند، یا
پ - چنانچه شرکت هواپیمائی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند.
2- لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند(1) این ماده جز در مواردی که برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت .
این مشورت بین مقامات هواپیمائی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده 6- شمول قوانین ومقررات
1- قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهائی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند و نیز قوانین ومقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام که بر فراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می باشند، در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
2- قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین ، خدمه ، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج ، مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافرین ، خدمه ، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام که درسرزمین مذکور باشند اعمال خواهد شد.
3- هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذکور در این ماده را در اختیار آن قرارخواهد داد.
4- شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید و یا اینکه برای خود یک عامل کل یا عامل فروش کل تعیین کند0 نصب عامل کل یا عامل فروش کل براساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت .
5- انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی طرف متعاهد دیگر و پس از کسر هزینه ها صورت خواهد گرفت . طرفهای متعاهد بیشترین تلاشق خود را برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده از سرویسهای موضوع این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
6- چنانچه یک طرف متعاهد محدودیت هائی را برای انتقال مازاد دریافتی ها توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر پس از کسر مخارج وضع نماید، طرف اخیر حق خواهد داشت محدودیتهای متقابلی را در مور شرکت هواپیمائی تعیین شده آن طرف متعاهدوضع نماید.
ماده 7-معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض
1- هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهدی که سرویسهای بین المللی را انجام می دهد و مواد سوختی ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم موردنیاز جاری وخوارو بار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمائی یک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه می باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،مالیاتهاوهزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذکور زمانی مورداستفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد که هواپیماهای مزبور بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2- سوخت ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، لوازم مورد نیاز جاری و خواروبار که توسط یک طرف متعاهد که به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفا" به منظور استفاده در هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های ملی و محلی به استثناء هزینه های مرتبط با سرویسهای انجام شده معاف خواهد بود.
3- سوخت ، روغن موتور، سایرمواد مصرفی فنی ، لوازم یدکی ، تجهیزات مورد نیاز جاری و خواروبار که در سرزمین یک طرف متعاهد در حدود تعیین شده توسط مقامات طرف متعاهد دیگر بارهواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود و درسرویسهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، مالیاتها و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های ملی و محلی به استثناء هزینه های مرتبط با سرویسهای انجام شده معاف خواهد بود.
4- تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری و همچنین مواد وکالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است . در این صورت می توان آنها را تا زمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا" صادر می شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5- مسافران ، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند واز حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، فقط مشمول کنترل ساده ای خواهند بود0 اثاثیه مسافر و بار تازمانی که در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
6- اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمائی مانند بر چسب چمدان ، بلیط هواپیما، بارنامه ، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان بندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر واردمی شود، از کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی ویا مالیاتها براساس عمل مقابل معاف خواهد بود.
ماده 8- تسهیلات و هزینه های فرودگاهی
1- هریک از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههائی را جهت استفاده شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیر مشخص شده تعیین خواهد گرد و تسهیلات ارتباطی ، هوانوردی ، هواشناسی و سایر خدماتی را که برای بهره برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شرکت هواپیمائی تعین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2- هریک از طرفهای متعاهد میتواند در قبال استفاده هواپیما های شرکت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تاسیسات آن هزینه های عادلانه ومعقولی دریافت دارد، مشروط بر آنکه میزان این هزینه ها از آنچه شرکتهای حمل ونقل هوائی آن که در سرویسهای مشابه بین المللی تردد می کنند، برای استفاده از چنین فرودگاه و تاسیساتی می پردازند، تجاوز نکند.
ماده 9- مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
1- شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهره مند باشند.
2- در انجام سرویسهای مورد توافق ، شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، منافع شرکت هواپیمائی طرف دیگر را مورد نظرقرار خواهد داد تا من غیر حق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یاقسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3- هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد، تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمائی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می باشد.
4- شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین می تواند با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)،(2)ء(3) این ماده ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل ونقل بین سرزمینهای کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تامین نماید.
5- ظرفیتی که عرضه می شود شامل تعداد سرویسها و نوع هواپیما های مورد استفاده شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق منوط به تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد خواهدبود.
6- در صورت عدم توافق بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد، مسائل مندرج در بند(5) فوق می بایست از طریق مشاوره بین مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد حل و فصل گردد0 تا زمانی که این توافق حاصل نگردیده ، ظرفیت تصویب شده توسط مقامات هواپیمائی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
7- شرکت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده ، برنامه های پرواز را برای تصویب مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهدنمود0 در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد0 در موارد خاص می توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.
ماده 10- شناسائی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه های قابلیت پروازوگواهینامه های صلاحیت وپروانه هائی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوزبه قوت خود باقی باشد، برای بهره برداری از مسیرهاو سرویسهای موضوع این موافقتنامه ، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اینکه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها وپروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهائی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد0 در هر حال هر طرف متعاهد این حق رابرای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسائی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هائی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته خودداری نماید.
ماده 11- نرخهای حمل ونقل هوائی
1- نرخهای مورد اجراء توسط شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهدبود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری وسود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شرکتهای هواپیمائی دیگر که در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می دهند وضع می گردد.
2- نرخهای موضوع بند(1) این ماده بر اساس قواعد زیر تعیین می گردد:
الف - در صورتی که شرکتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یک اتخادیه بین المللی شرکتهای هواپیمائی بامکانیسم تعیین نرخ باشند و یک قطعنامه نرخ ، راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس این قطعنامه بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد توافق خواهدشد.
ب - در صورتی که هیچکدام از شرکتهای هواپیمائی نباشند و یا قطعنامه نرخ مندرج در جزء(الف ) فوق وجود نداشته باشد شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد نرخهائی که برای سرویسهای مورد توافق اعمال می گردد بین خود توافق خواهند نمود.
پ - نرخهائی که به ترتیب مندرج در جزء(الف )و(ب ) مورد توافق قرار می گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید0 این محدود زمانی با موافقت مذکور قابل کاهش است .
ت - در صورتی که شرکتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا در صورتی که یک طرف متعاهد شرکت هواپیمائی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزرده روز اول از دوره سی روزه موضوع جزء(پ ) این ماده ، مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یک ازنرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمائی طرفهای متعاه طبق بندهای (الف ) و(ب ) این ماده به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد طبق بندهای (الف )و(ب ) این ماده به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهای مناسب به توافق برسند0 به طور کلی هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد0 با وجود این در صورتی که ظرف مدت پانزرده روز یاد شده ، هیچ کدام از مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد عدم رضایت خود را نسبت به نرخهای توافق شده بین شرکتهای هواپیمائی تعیین شده اعلام ندارند، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی خواهد شد.
3- نرخهای تعیین شده به موجب این ماده تا زمانی که نرخهای جدید تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 12- امنیت هوانوردی
1- طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را که به موجب حقوق بین الملل در قبال یکدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمائی کشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیر قانونی دارند، مورد تاکیدقرارمی دهند
طرفهای متعاهد بدون تجدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توکیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 میلادی ، کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر1970 میلادی وکنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی کشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم سپتامبر1971 میلادی عمل خواهند کرد.
2- طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدتهای لازم رابه یکدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماهای کشوری و سایراعمال غیر قانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تاسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی کشوری ارائه خواهند کرد.
3- طرفهای متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمائی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند هر یک از طرفهای متعاهد باید ازمتصدیان هواپیماهائی که محل ثبت آن هواپیماها با محل اصلی کار و یااقامت دائم متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل کنند.
4- هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند(3) فوق را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است ، رعایت کنند0 هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین آن اقدامات کافی برای حفاظت از هواپیماها پس از سوار شدن مسافرین یا بارگیری به هنگام آن به نحو موثر انجام می شود0 همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل می آورد0 با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5- هرگاه هواپیماهای کشوری به طور غیر قانونی تصرف شود ویا اعمال غیر قانونی دیگری علیه امنیت این هواپیما، مسافرین وخدمه آنها، فرودگاهها یا تاسیسات هوانوردی صورت پذیرد و با تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات واتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی خطر و یا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر یاری رسانند.
ماده 13- تسلیم آمار
مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را که معمولا"توسط شرکت هواپیمائی تعیین شده برای مقامات هواپیمائی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می گردد، بنا بر تقاضا در اختیار مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد0 ارائه هر گونه اطلاعات اضافی آماری حمل ونقل مورددرخواست مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاکرده و توافق طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 14- مشاوره ، تغییر واصلاح
1- طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیائی خود با یکدیگر همکاری لازم معمول خواهند داشت و به این منظور مقامات هواپیمائی یک طرف متعاهد می توانند در هر زمان از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تقضاای مشاوره کنند
2- مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهدظرف شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
2- مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهدظرف شصت ورز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان که لازم بداند خواستار اغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه شود در این صورت ، طرفهای متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تقاضای مذاکره توسط طرف متعاهد دیگر در این خصوص به مذاکره بپردازد.
4- هر گونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
5- علی رغم مفاد بند(4) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقت نامه می تواند بطور مستقیم بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد0 این اصلاحات با مبادله یادداشت از طریق دیپلماتیک لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 15- حل اختلافات
1- هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه وپیوست (پیوستهای ) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خاهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2- هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف رااز طریق مذاکرده حل و فصل کنند، می توانند با توافق موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیاتی ارجاع کنند.
3- چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1) و(2) فوق درمورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دوداور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری ، نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور راتعیین خواهند کرد0 چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید0 سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که درزمان انتخاب باطرفهای متعاهد روابط دیپلماتیک دارد.
4- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری تعیین شود چنانچه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری از انحام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد،انجام خواهدشد
5- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهند نمود.
6- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
7- مخارج داوری ، شامل هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید0 هر گونه مخارجی که توسط شورای سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع بشرح مندرج در بند(3) این ماده به وجودآید به عنوان بخشی از هزینه های داوری محسوب خواهدگردید
ماده 16- فسخ
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید0 این اطلاعیه هم زمان به آگاهی سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آنکه اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت باتراضی طرفهای متعاهد مسترد شود0 هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند0 اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.
ماده 17- مطابقت با موافقتنامه ها یا کنوانسیونهای چندجانبه چنانچه کنوانسیون یا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوائی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن باید از طریق مذاکره به شرح مندرج در ماده (14) به نحوی اصلاح شود که مفاد آن با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.
ماده 18- ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای ) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 19- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم راطبق قوانین ومقررات خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تایید مفاد این موافقتنامه ، نمایندگان تام الاختیارامضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه ، نوزده ماده و یک پیوست امضاءنمودند
این موافقتنامه در نیکوزیا در تاریخ بیستم آذرماه 1380 هجری شمسی برابر با یازدهم دسامبر2001 میلادی در دو متن اصلی به زبانهای فارسی ، یونانی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم گردید0 در صورت اختلاف در متون ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قبرس

پیوست
جدول مسیر
1- مسیرهائی که قرار است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.
نقط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء

هرنقطه ای بعدا"تعیین خواهدشد لارنکا بعدا"تعیین خواهدشد
در ایران وپافوس
2- مسیرهائی که قرار است توسط شرکت (های ) هواپیمائی تعیین شده دولت جمهوری قبرس مورد بهره برداری قرار گیرد.
نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء

هرنقطه ای بعدا"تعیین خواهدشد تهران بعدا" تعیین خواهدشد0
درقبرس و یک نقطه بعدا"
تعیین خواهد شد
تذکر:
1- هر شرکت هواپیمائی تعیین شده می تواند نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست موافقتنامه حاضر را در شرایطی مورد بهره برداری قرار دهد که حق بهره برداری از آزادی پنجم حمل ونقل بین اینگونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر اینکه در این مورد بین دو طرف متعاهد توافقی به عمل آمده باشد.
2- از نقاط واسط ونقاط ماوراء در هر یک از مسیرهای مشخص شده می توان به اختیار شرکتهای هواپیمائی تعیین شده در هر پراز یا کلیه پروازها صرفنظر نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :