جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 0101/24367 8/3/1381
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای کروبی
رئیس مجترم مجلس شورای اسلامی
بازگشت به نامه شماره 887/ق مورخ 21/12/1380 درباره (طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ) که برخی از مواد، بندها و تبصره های آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، به پیوست مصوبه مورخ 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی که در جلسه مورخ 19/12/13890 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برخی از مواد، بندها وتبصره های آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام بشرح ماده واحده ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده - صدور مواد (1) و (2) بندهای (ج )و(د) ماده (2)، بند(ب ) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بشرح ذیل اصلاح می گردد.
1- ماده (1) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
الف - در سطر چهارم ماده (1) (بند تعریف سرمایه گذار خارجی ) بعد از کلمه (حقیقی ) بجای حرف حرف (و) حرف اضافه (یا) جایگزین می گردد.
ب - در سطر چهارم ماده (1) (بند تعریف سرمایه گذار خارجی ) بعد از کلمه (حقوقی ) عبارت (غیر ایرانی و یا ایرانی بااستفاده از سرمایه بامنشاء خارجی ) اضافه می گردد.
2- ماده (2) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
در سطر دوم ماده (2) بعد از کلمه (می بایست ) عبارت (به منوظر عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات ) اضافه می گردد.
3- بندهای (ج )و(د) ماده (2) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد0 منظوراین امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از25درصد و در هر رشته ، از35 درصد بیشتر نخواهد بود0 تعیین رشته ها ومیزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بودکه به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا وخدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است .
4- بند(ب ) ماده (3) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
در سطر سوم بند(ب ) ماده (3) بعد از کلمه (بانکها) عبارت (و یا شرکتهای دولتی ) اضافه می گردد.
5- تبصره (2) ماده (17) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب ) ماده (3) چنانچه وضع قوانین با مصوبات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل ، حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده ، توسط دولت تامین و پرداخت می گردد حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران در چارچوب یان قانون به تصویب می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و5 (پنج ) بند در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در جلسه مورخ 4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/04
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :