جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 11076/ت 26607ه 8/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور اقتصادی و دارائی به استناد بندهای (ب ) ، (ج ) ، (د) ، (ه) ، (و) ، (ز) ، (ح ) و (ن ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرائی بندهای یاد شده را بشرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول - کلیات
ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه در سال 1381بشرح جداول پیوست از طریق بانکهای تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردند و در این آئین نامه به اختصار بانکهای عامل نامیده می شوند، اعطاء می شود.
تبصره 1- در اجرای بند (ب )تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و براساس تصویب شورای پول و اعتبار در سال 1381 بانکهامجاز خواهند بود تا معادل بیست وپنج درصد از افزایش درمانده تسهیلات بخش تعاونی و خصوصی راخارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشهااعطاء نمایند0 سهم بخشهای مختلف از کل افزایش درمانده تسهیلات بخش تعاونی و خصوص ، پس از کسر سهم مصارف آزاد و تسهیلات از محل سپرده های قرض الحسنه رای رفع احتیاجات ضروری ، بشرح مفاد تصویبنامه شماره 2581/ت 26456ه مورخ 24/2/1381 خواهد بود.
تبصره 2- بانکها می توانند به منظور توسعه بخش مسکن ، تسهیلات لازم را برای خرید مسکن به صورت فروش اقساطی در اختیارمتقاضیان قرار دهند.
تبصره 3- بانکها می توانند به منظور ایجاد تقاضای موثر برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل ، کالاهای مذکور را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند.
تبصره 4- دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات تبصره های (2) (3) این ماده شامل سقف فردی وکلی تسهیلات و نرخ سود مورد انتظار وفهرست کالاهای مشتمل ، یک ماه پس از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ تصویب این آئین نامه حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانکهای عامل بر حسب استان و دستگاه اجرائی اقدام نماید.
تبصره 1- بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزرده روز پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرائی ذیربط در سراسر کشورابلاغ نمایند.
تبصه 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه ، فهرست طرحهای دولتی را که مشمول تضمین دولت می باشند، تعیین وتضمین لازم در مورد آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
تبصره 3- تعین مناطق توسعه نیافته براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335/ت 24836ه مورخ 29/5/1380 و اصلاحیه های آن صورت می پذیرد.
تبصره 4- تغییر در مانده چهار هزار و دویست میلیارد (000/000/000/200/4) ریال تسهیلات موضوع این آئین نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل ازاضافه شدن سود وکارمزد متعلقه تعیین می شود.
تبصره 5- بانکهای عامل موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت صرفا" با رعایت مفاد این آئین نامه به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1381 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ماده 3- بازپرداخت تمام یا قمستی از اصل و سود تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آئین نامه حسب مورد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می گردد0 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول بانکهای عالم ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد0 در لوایح بودجه سالهای بعد پیش بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت شود0 تضمین دولت نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها(به استثنای طرحهای خود اشتغالی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ) نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانکها از محل تسهیلات تکلیفی می باشند0 بانکهای عامل موظفند برای حفظ حقوق خود، اقدامات قانونی ونظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطائی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند.
تسهیلات بخش دولتی بشرح جداول موضوع این آئین نامه با تضمین و تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط بانکهای عامل پرداخت می گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکتها و دستگاه های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکتها و دستگاه های دولتی غیر تکلیفی بوده و صرفا" براساس دریافت تامین های کافی و لازم توسط بانکهای عامل امکان پذیر خواهد بود0 پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یک از شرکتهای دولتی منوط به باز پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی همان شرکت است .
ماده 4- ارقام مندرج در جداول این آئین نامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان آذرماه سال 1381 حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می باشد، مشروط بر اینکه سهم بخش تعاونی وخصوصی از هفتاد وپنج درصد (75%) کاهش نیابد ودر سقف مانده تسهیلات تکلیفی نیزتغییری حاصل نگردد.
تبصره 1- پنجاه درصد از سهم بخش تعاونی و خصوصی به استثنای مسکن ایثارگران به بخش تعاونی اختصاص می یابد و حسب مورد وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل تابعه آنها موظفندبا رعایت سهم مذکور نسبت به معرفی طرحهای تشکلهای تعاونی به مراجع ذیربط برای بررسی ، تایید و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1381 اقدام نمایند.
تبصهر2- در صورت عدم معرفی طرحهای سرمایه گذاری متقضایان بخش تعاونی توسط وزارت تعاون به بانکهای عامل ( در ارتباط با سهمیه ملی ) و نیز عدم تصویب طرحهای پیشنهادی بخش تعاونی توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان ( در ارتباط با سهمیه استانی ) درمهلت زمانی موضوع تبصره (1) این ماده سهمیه مذکور به طرحهای پیشنهادی بخش خصوصی اختصاص می یابد.
فصل دوم - تسهیلات اعطائی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری )
ماده 5- بانکهایعامل موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی ، تهیه وتدارک نهاده های کشاورزی و نظیم بازار بشرح قسمت (ج ) جدول شماره (1) (خدمات و تنظیم بازار) و جدول شماره (3) پیوست این آئین نامه را به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس حدول گردش نقدینگی تاییدشده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تامین و اعطاء نمایند.
ماده 6- چنانچه دستگاه های اجرائی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبارتصویبی مندرج در ماده (5) این آئین نامه توسط بانکهای عامل صرفا" منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاههای بدهکار به بانکهای عامل می باشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی های مذکور به بانکهای عامل اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه های مذکور توسط بانکهای عامل فراهم گردد.
ماده 7- اعطای تسهیلات اعبتاری توسط بانکهای عامل به دستگاهها و شرکتها ی دولتی صرفا" براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ومفاد ماده (3) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیبی مجاز است که رشد مانده تسهیلات تکلیفی اعطائی موضوع جدول شماره (2) پیوست این آئین نامه به بخش دولتی در مجموع از بیست و پنج درصد(25%) تجاوز ننماید0 پرداخت هر گونه تسهیلات به دستگاه ها و شرکتهای دولتی خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی ونحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره 1- مهلت زمانی تصویب و انعقاد قرارداد مربوط به طرحهای سرمایه گذاری بخش دولتی بین بانکهای عامل و شرکتهای دولتی موضوع حدول شماره (2) این آئین نامه پایان اسفند ماه سال 1381 خواهد بود.
فصل سوم - تسهیلات اعطائی به بخش تعاونی وخصوصی
تسهیلات اعطائی به بخش تعاونی وخصوصی شامل سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بشرح زیرخواهد بود.
بخش اول - سرمایه در گردش بخش تعاونی و خصوصی
ماده 8- بانکهای عامل موظفند سرمایه در گردش موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی بشرح جدول شماره (6) پیوست این آئین نامه را حسب مورد با معرفی دستگاه ذیربط تامین و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ماده 9- توزیع اعتبارات ماده (8) این آئین نامه و سهم هریک از دستگاه های اجرائی ذیربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایرمنابع سیستم بانکی ونیز اعتبارات موضوع تبصره (4) قانون بودجه سال 1376 کل کشور براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آئین نامه ابلاغ خواهد شد.
بخش دوم - سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی
ماده 10- بانکهای عامل موظفند تسهیلات اعتباری بابت طرحهای سرمایه گذاری در بخش تعاونی وخصوصی بشرح جدول شماره (7) پیوست این آئین نامه وتسهیلات موضوع ماده (20) این آئین نامه را درسطح ملی و استانی و با اولویت پرداخت به طرحهای مصوب نیمه تمام فعال سالهای گذشته که از منابع اعتباری تبصره های قوانین بودجه سنواتی استفاده نموده اند و طرحهائی با اشتعالزائی بیشتر مبتنی بر سیاستهای مورد نظر شورای عالی اشتغال و درچارچوب ضوابط این آئین نامه اعطاء نمایند.
تبصره 1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، کمیته برنامه ریزی شهرستان و بانکهای عامل موظفند بررسی و توصیب طرحها را با در نظر گرفتن حجم عملیات ، مدت زمان اجراء، کل هزینه های سرمایه ای و جاری و سایر شاخص های موثر مورد توجه قرار دهند تا اطمینان لازم برای تکمیل طرح مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده حاصل شود
تبصره 2- تشخیص ملی یا استانی بودن طرحهای معرفی شده به بانکهای عامل با رعایت ضوابط این آئین نامه به عهده دستگاه اجرائی ذیربط خواهد بود.
ماده 11- طرحهای نیمه تمام از نظر این آئین نامه عبارتنداز:
الف - طرحهائی که با استفاده از منابع اعتباری بانکهای عامل (اعم از تکلیفی و غیر تکلیفی ) و نیز با استفاده از منابع مالی مجری طرح در سالهای گذشته ایجاد شده است ، لیکن تا کنون به عللی که خارج از تعلل و قصور مجری طرح بوده است راه اندازی نشده وبه بهره برداری نرسیده اند0 علیهذا توجیهات مالی ، اقتصادی و فنی این قبیل طرحهای نیمه تمام برای استفاده از تسهیلات تکمیلی باید ضرورتا" به تایید بانک عامل برسد0 تشخیص تطبیق طرحهای پیشنهادی با تعریف موضوع این بند در طرحهای استانی به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در مورد طرحهای ملی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط است .
تبصره - بخشهائی که مدت اجرای طرحهای آنها کمتر از یکسال می باشد(از قبیل طرحهای آب و خاک ، مداری غیر انتفاعی وآموزشگاه های علمی و آزاد، آبخیزداری ، منابع طبیعی ، مسکن ، حمل و نقل ، تولید فیلم ، کتاب و مطبوعات و ... ) در اولویت می باشند ومجازند پ ساز ابلاغ این آئین نامه نسبت به معرفی طرح جدید در قالب ضوابط و جداول این آئین نامه اقدام نمایند.
ب - طرحهائی که قبلا" از تسهیلات بانکی استفاده ننموده اندلیکن از پشرفت فیزیکی بیش از شصت درصد برخوردارند در صورت دارابودن بودجه توجیه فنی ، اقتصادی و مالی از نظر بانک می توانند از منابع اعتباری موضوع این آئین نامه ، تسهیلات لازم جهت تکمیل و بهره برداری دریافت نمایند.
ماده 12- سهم آورده متقاضی در خصوص طرحهای سرمایه گذاری تعاونی و خصوصی در مورد طرحهای مربوط به صنایع روستائی ، مدارس غیر انتفاعی ، خوداشتغالی ،آبخیزداری ،جنگل ومرتع ،زراعت وباغداری ، بهسازی و نوسازی اماکن سنتی دامی ، طرجهای امور دامپزشکی ،تکثیر و پرورش ماهی و میگو به پیشنهاد مرجع تصویب کننده طرح در حد توان مجری طرح و حداقل هفت درصد(7%) و در مورد طرحهای پژوهشی و فرهنگی ، خدمات فنی ومهندسی و آزمایشگاهی (به استثنای آزمایشگاه های تشخیص طبی ) و طرحهای تعاونی جوانان حداقل ده درصد (10%) مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تعیین می شودوطرحهای مربوط به آب و خاک ، آبیاری و زهکشی و حوادث غیرمترقبه وآبیاری تحت فشار بخش کشاورزی وطرحهای بهداشتی ودرمانی در مناطق توسعه نیافته از سهم آورده مجری طرح معاف می باشند و سهم آورده متقاضی برای بقیه طرحها حداقل سی وپنج درصد(35%) خواهد بود.
ماده 13- تعاونی هائی که هفتاد درصد(70%) از اعضای آنان را ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهداء فارغ التحصیلان دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی ، زنان ، مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و یا ترکیبی از آنان تشکیل می دهد حسب مورد با تایید وزارت تعاون یا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای ذیربط، از پرداخت تمام سهم آورده معاف می باشند.
ماده 14-دستگاه تایید کننده توجیه فنی و اقتصادی طرحهای ملی - فرهنگی ، علمی ، آموزشی و خوداشتغالی حسب مورد سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های فرهنگ وارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش وکار وامور اجتماعی می باشند.
ماده 15- بانکهای عامل موظفند منابع اعتباری طرحهای مصوب اعم از ملی و استانی را بر اساس شرایط مندرج در این آئین نامه و متناسب با پیشرفت اجرای طرح در هر مرحله هم زمان با مصرف سهم متقاضی به میزان تصویب شده در اختیار مجریان طرحها قرار دهند0 با احتساب طول مدت اجرای طرح ، مدت زمان لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری برای طرحهای تولید ، طرحهای آب و خاک ،باغبانی ، آبخیزداری و منابع طبیعی ، احداث ساختمان سینم، چاپخانه ، هتل ، مدارس غیر انتفاعی ، آموزشگاه های علمی و آزاد و بیمارستانها حداکثر ده سال و برای سایر طرحها حداکثر هفت سال از زمان اولین پرداخت تسهیلات خواهد بود0 تاریخ شروع بازپرداخت پس از تاریخ پیش بینی برای بهره برداری طرح که در ابتدا مشخص می گردد،تعیین می شود.
ماده 16- ضوابط مربوط به وثیقه یا تضمین طرحهای ملی واستانی سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی بشرح زیر خواهد بود:
الف - کلیه مستحدثات ، اموال و دارائی های قابل توثیق ناشی از اجرای طرحهای موضوع این آئین امه در وثیقه بانک عامل اعطاء کننده تسهیلات قرار خواهند گرفت و چنانچه براساس ضوابط موجود بانکهائی عامل ، توثیق زمین محل اجرای طرح امکان پذیر نباشد، بانکهای عامل علاوه بر توثیق مسخدثات واموال و دارائی های پیش بینی شده در طرح که روی زمین احداث یا نصب می شوند، ملزمندبه منظور جبران نقیصه عدم امکان توثیق زمین ازمتقاضی نسبت به توثیق دیگر موارد موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکهاو دستگاه ها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی وصادراتی مصوب 1380- اقدام نمایند0 در مورد طرحهای زیر بنائی آب وخاک آبخیزداری ومنابع طبیعی و بخش فرهنگ ، مجتمع های خدماتی بین راهی و مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه های علمی و آزاد که در محل ساختمان استیجاری تشکیل می شوند، تضمین تسهیلات اعطائی تنها از طریق دریافت سفته معتبر به میزان حداقل مندرج در قوانین و مقررات مربوط از متقاضی انجام خواهد شد همچنین اراضی موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب 1359 براساس اجاره نامه و یا سند این اراضی توسط بانکها قابل توثیق است . در این موارد کل طرح اعم از زمین ومستحدثات ناشی ازاجرای طرح توسط بانک به وثیقه گرفته می شود.
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از طرف دولت بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود کارمزد تسهیلات بانکی موضوع بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور را حسب قوانین ومقررات موضوعه و یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده می شود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور واز طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای عامل پرداخت نماید.
ماده 17- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصثویب این آئین نامه سیاستهای خود در زمینه تامین یارانه سود وکارمزد تسهیلات اعطائی به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی شامل اولویت بخشها و زیربخشهای مورد نظر ومیزان یارانه سود وکارمزد مربوط در حوزه وظایفشان را تعیین و به نحو مقتضی به اطلاع عمم برسانند.
دستگاه های مذکور در سال 1381 می توانند براساس مفادمواقتنامه متبادله و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستانها چحسب مورد صرفا" از یکی از منابع اعتباری خود بشرح زیر برای تامین یارانه سود کارمزد تسهیلات استفاده نمایند:
الف - اعتبارات منظور در برنامه (کمکهای فنی اعتباری ) با رعایت مفاد بند (ه) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و این آئین نامه برای تامین حداکثر چهل درصد(40%) از سود کارمزد متعلقه به تسهلات اعطائی به طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی در حوزه وظایفشان .
ب - حداکثر تاب بیست و پنج درصد(25%) از اعتبارات وجوه اداره شذه موضوع بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن برای تامین حداکثر چهل درصد(40%) سود و کارمزد تسهیلات اعطائی به طرحهای بخش خصوصی و تعاونی .
تبصهر - در صورت عدم تامین یارانه سود و کارمزد توسط دستگاه های ایجرائی (ملی واستانی ) معرفی کننده طرح ، سودوکارمزد متعلق به تسهیلات بخش خصوصی و تعاونی موضوع این آئین نامه بر اساس نرخهای مصوب شورای پول واعتبار به طور کامل از متقاضیان استفاده از این تسهیلات دریافت خواهد شد.
بخش سوم - تسهیلات ملی
ماده 18- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع این آئین نامه که به معرفی طرحهابه بانکهی عامل می پردازند، موظفند حداکثر تاپایان مردادماه سال 1381 فهرست طرحهای نیمه تمام خود را که واجد شرایط مندرج در ماده (11) این آئئن نامه می باشند به بانکهای عامل معرفی نمایند0 چنانچه مجموع سقف تسهیلات هر بخش نسبت به مبلغ تسهلات مورد نیاز طرحهای نیمه تمام همان بخش مازاد داشته باشد، دستگاه های اجرائی مرتبط با شخص می توانند نسبت به تعیین میزان سقف اعتبار موردنظر برای معرفی طرحهای جدید اشتغالزا در بخش مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراقدام نمایند
دستگاه های اجرائی طرحهای متقاضیان را به همراه گزارش توجیه اقتصادی ( به استثنای طرحهای خوداشتغال ) مطابق سهم های مندرج در جداول این آئین نامه با تعیین میزان یارانه سود وکارمزد مربوط و منابع تامین آن به بانکهای عامل معرفی خواهند نمود0 بانکهای عامل موظفند در مورد طرحهای موضوع بند (الف ) ماده (11) این آئین نامه حداکثر ظرف مدت بیست روز و در مورد طرحهائی که در بانکهای عامل فاقد سابقه می باشند حداکثر ظرف مدت یک ماه مراتب را(با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود) به دستگاه اجرائی ذیربط اعلام و حداکثر یک هفته پس از این اعلام و تکمیل مدارک نسبت به انعقاد قرارداد بامتقاضیان طرح اقدام نمایند.
تبصره 1- تایید مجدد دستگاه های اجرائی ذیربط صرفا" به لحاظ پوشش تفاوت سود وکارمزد مورد تعهد دولت خواهد بود.
تبصهر2- در صورتی که طرحهای متقاضی تسهیلات دارای شرایط مساوی باشند اولویت در اعطای تسهیلات با طرحی است که واجد اشتغالزائی بیشتری باشد یا محل اجرای آن در مناطق توسعه نیافته باشد.
ماده 19- مهلت معرفی طرحهای سرمایه گذاری متقاضی استفاده از تسهیلات ملی این آئین نامه به بانکهای عامل پایان بهمن ماه 1381 ومهلت عقد قرارداد بین متقاضیان و بانکهای عامل پایان مردادماه 1382 می باشد.
بخش چهارم - تسهیلات استانی :
ماده 20- سهم هر استان براساس مفاد بند(ج ) تبصره ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تعینی و توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خاهد شچ.
ماده 21- گردش کار اعطای تسهیلات استانی بشرح زیر خواهد بود:
1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان سهم بخشهای مختلف اقتصادی و سهم هر شهرستان رااز تسهیلات استانی با رعایت مفاد تبصره های (1) و (2) ماده (4) این آئین نامه بر اساس شاخص های مقرر در بند(ج ) تبصره های (1) و (2) ماده (4) این آئین نامه براساس شاخصهای مقرر در بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع بند(ب )تصویبنامه شماره 6707/ت 26445ه مورخ 28/2/381 و همچنین ضوابط و سیاستهای مورد نظر برای پذیرش و تصویب طرحها در بخشهاو فعالیتهای مختلف توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان تعین و به کمیته برنامه ریزی شهرستان ابلاغ می کند0 همچنین سهم مناطق توسعه نیافته توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.
2- بانکهای عامل استان براساس سهم های تعیین شده هرشهرستان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، سهم های مذکور را به همراه دستورالعمل های مربوط، حداکثر ظرف مدت پانزده روز ازاعلام شورای برنامه ریزی وتوسعه استان به شعب بانک عامل در شهرستان ابلاغ می نمایند.
3- هر یک از مجریان طرحها اعم از طرحهای جدید یا نیمه تمام تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره (3) قانون بودجه به دستگاه اجرای ذیربط اعلام می نماید0 دستگاه اجرائی طرحهای تعاونی (به استثنای طرحهای تعاونی های روستائی ) ادارات تعاون شهرستان (درصورت عدم وجود اداره در سطح شهرستان اداره کل تعاون استان ) می باشد و در بررسی و توصیب طرحهای تعاونی هماهنگی های لازم با دستگاه های اجرائی تخصصی مربوط در شهرستان (استان ) صورت می گیرد.
4- دستگاه های اجرائی و ادارات تعاون موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آئین نامه طرحهای مورد نظر را با رعایت اولویت های مربوط از جمله اولویت طرحهای نیمه تمام و طرحهای با اشتغالزائی بیشتر انتخاب و به کمیته برنامه ریزی شهرستان (فرمانداری شهرستان ) ارسال نمایند.
ب5- بانکهای عامل موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این آئین نامه فهرست طرحهای نیمه تمام را که از تسهیلات اعتباری تبصره های تکلیفی سنواتی استفاده نموده اند به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارسال دارند.
6- کمیته برنامه ریزی شهرستان موظف است با رعایت الزامات قانونی ، ضوابط و سیاستهای منطقه ای مورد نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، طرحهای موضوع فهرستهای دریافتی از بانکهای عامل و دستگاه های اجرائی نخصصی و ادارات تعاون را در جلسات گروه کارشناسی کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری ، دستگاه اجرائی ذیربط(حسب مورد)،بانک عامل (حسب مورد) اداره تعاون ، اداره کار وامور اجتماعی و نماینده دفتر مناطق محروم مستقر در استان ( در مورد طرحهای مناطق توسعه نیافته با حق رای ) و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح نموده و طرحهای موجه را به بانک عامل ارسال دارد.
7- بانکهای عامل موظفند حداکثر تا پانزده روزنتیجه بررسی های خود را در مورد طرحهای ارسالی همراه با تعیین سهم آورده مجری و تسهیلات اعبتاری مورد نیاز به تفکیک سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارسال نمایند.
8- کمیته برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طرحهای تایید شده توسط بانکهای عالم را بدون تغییر در اعتبار پیشنهاد شده توسط بانکهای مذکور تصویب یا رد و نتیجه را به بانکهای عامل اعلام نماید.
تبصره - بانکهای عامل موظفند حسب مورد تغییرات مورد نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان در خصوص مبانی طرحها(از قبیل ظرفیت و نوع تولید) را بررسی و نتیجه را حداثر ظرف مدت ده روز مجددا" برتی نصژیب طرحها به کمیته برنامه ریزی شرهسان با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نمایند.
9- اعطای تسهیلات به طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000/000/30) ریال با معرفی اداره کار وامور اجتماعی شهرستان و طرحهای آب و خاک ، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری ومنابع طبیعی و اطلاح مراتع ، امورعشایر و بهسازی و بهداشتی کردن کارگاه های قالی بافی با معرفی مدیریت جهاد کشاورزی و اداره تعاون شهرستان (حسب مورد) توسط بانک عامل صورت خواهد گرفت .
10- به منظرو جلوگیری از تداخل وظایف و رعایت الزامات قانونی کلیه دستگاه های اجرائی محلی ، ادارات تعاون و نهادهاوسازمانهای حمایتی که براساس اختیارات قانونی خودمتقاضایان را برای بهره گیری از تسهیلات خوداشتغالی موضوع این آئین نامه به بانکهای عامل معرفی می نمایند موظفند همزمان با معرفی طرحها و متقضایان به بانکهای عالم مشخصات طرحه وافراد استفاده کننده از این تسهیلات را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها(دبیرخانه اجرائی تبصره ) اعلام نمایند.
11- رعایت مفاد جزء(5) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل شکور در رابتاط با اولویت افراد بازخرید شده موضوع تبصره مذکور در استفاه از تسهلات موضوع این آئین نامه و همچنین رعایت احکام مندرج در ماده (57) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی براولویت ایثارگران در تمامی برنامه های اشتغالزائی و اعطای امتیازات و تسهیلات از سوی تمامی مراجع ذیربط در اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه الزامی است .
ماده 22- زمان تصویب طرح درکمیته برنامه ریزی شهرستان ومعرفی به بانکهای عامل تا پایان سال 1381 و زمان عقد قرارداد تاپایان مردادماه سال 1382 خواهدبود.
فصل چهارم - موارد خاص
ماده 23- تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و سایر ماکیان و واردکنندگان و توزیع کنندگان نهادهای طیور با معرفی وزارت جهاد کشاورزی و تسهیلات مربوط به کارخانجات فرآوری چای با معرفی کمیته موضوع مصوبه شماره 1614/34 مورخ 10/12/1378شورای اقتصاد توسط بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتی که تعاونی و اتحادیه های تخصصی موضوع فعالیت های ماده (23) این آئین نامه تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز را به عهده گیرند قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنهابا شرایط مربوط به اعطای تسهیلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه های موضوع ماده (23) این آئین نامه توسط بانکهای عامل به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده 24- نحوه اعطای تسهیلات مربوطه به خودکفائی گوشت قرمز و پورد ماهی به اشخصا حقیقی و حقوقی موضوع بند(ن ) تبصره (3)قانون بودجه سال 1381 کل کشور مطابق دستورالعمل اجرائی تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 کل کشور که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ، خواهد بود.
ماده 25- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موظف است :
1- در جهت تسهیل ار ازدواج ایثارگران ، دانشجویان ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور و سایر اقشار با استفاه از منابع اعتباری قرض الحسنه بانکها وبر اساس دستورالعمل جداگانه ای مشتمل بر سقف وام قابل پرداخت که حداکثر یک ماه پس از تصویب این آئین نامه ، با هماهنگی وزارتخانه علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان آموزش پزشکی وسازمان ملی جوانان تهیه خواهد نمودنسبت به اعطای وام قرض الحسنه مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق از طریق بانکهای عامل اقدام نماید.
2- در اجرای بند(ب ) ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، از مجحل منابع قرض الحسنه ودر صورت عدم تکافو تسهیلات بانکی مورد نیاز بامعرفی وزارت کشور تسهیلات اعتباری در اختیار مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در شهر و روستا قرار خواهد گرفت . خسارت دیدگان مذکور جهت خرید لوازم خانگی و همچنین ماشین آلاتی که ممرمعاش آنها بوده ودر اثر خوادث غیرمترقبه دچار خسارت گردیده اند، به تشخیص وزارت کشور می توانند از تسهیلات اعتباری موصوف استفاده نمایند0مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی این بند تا نرخ بخش مربوط وهمچنین مانده مطالبات معوق سالهای قبل نظام بانکی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره - وزارت کشور می تواند معرفی افراد مشمول استفاده از تسهیلات را به دستگاه های اجرائی ذیربط واگذار نماید.
3- بانکهای عامل ، با استفاده از منابع قرض الحسنه تسهیلات مورد نیاز صندوقهای قرض الحسنه رفاه دانشجویان وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دانشگاه های کشور را حداکثر یک ماه پس از تصویب این آئین نامه تامین و به آنان ابلاغ ابلاغ می نمایند.
4- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجوئی بر اساس دستورالعمل جداگانه ای که حداکثر تا بیست روز پس ازتصویب این آئین نامه بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و در آن سهم وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهدات ، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دانشگاه های کشور را حداکثر یک ماه پس از تصویب این آئین نامه تامین و به آنان ابلاغ می نمایند.
4- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجوئی بر اساس دستورالعمل جداگانه ای که حداکثر تا بیست روز پس از تصویب این آئین نامه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه ودر آن سهم وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت تحقق اهداف فوق اقدام خواهند نمود.
5- در اجرای ماده (8) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران - مصوب 1373 - تسهیلات موردنیاز جهت خرید سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی بارعایت مواد(2) و (12) قانون مزبور دراختیار شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران ، رمندگانو بسیجیان قرار خواهد گرفت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دسعورالعمل های لازم را به طور جداگانه حداکثر بیست روز پس از تصویب این آئین نامه تهیه و به بانکهای عامل ابلاغ می نمایند.
6- در اجرای بند(ز) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، تسهیلات لازم از منابع سیستم بانکی و با معرفی دستگاه های ذیربط برای تامین مسکن سی وپنج هزار نفر از آزادگان ، خانواده معظم شهدا، مفقودین و جانبازان بیست و پنج درصد به بالا تامین خواهد شد0 اعتبار لازم برای پرداخت تفاوت سود وکارمزد تسهیلات این بند از محل اعتبار بند(الف ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 کل کشور تامین می شود.
تبصره - سقف تسهیلات موضوع این بند، شرایط، نوع ومیزان حمایتها مطابق مفاد بند(الف ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و دسعتورالعملی که مشترکا" توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه های ذیربط حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از تصویب این آئین نامه تهیه خواهد شد، می باشد.
ماده 26- در اجرای بند (و) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، در جهت رفع حوایج ضوری کارکنان بازنشسته کشوری و لشگری به نسبت (1) و (1) مبلغ دویست و ده میلیارد ریال تسهیلات اختصاص می یابد0 پنجاه درصد(50%) از مبلغ مذکورتوسط صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و پنجاه درصد بقیه با استفاده از تسهیلات بانکی تامین می شود.
1- کل تسهیلات مذکور آب نرخ کارمزد دوازده درصد(12%) توسط بانک عامل بااقساط سه ساله در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد و مابه التفاوت نرخ سود سهم بانکها با حداقل نرخ کارمزد بخش خدمات توسط دولت تضمین خواهد شد.
2- دستورالعمل اجرائی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده به صورت مشترک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از تصویب این آئین نامه تهیه وابلاغ خواهد شد.
ماده 27- تسهیلات موضوع بندهای (15) و (16) جدول شماره (6) موضوع این آئین نامه به متقاضیان معرفی شده ازسوی شرکتهای گازاستانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی برای گاز رسانی یک میلیون (000/000/1) ریال و برای فاضلاب داخل منازل دو میلیون (000/000/2) ریال به ازای هر انشعاب ، با دوره بازپرداخت دوساله براساس توزیع استانی موضوع جدول شماره (8) این آئین نامه ، توسط بانکهای عامل اعطاء خواهد شد.
ماده 28- در اجرای قسمت آخر بند(ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال از تسهیلات موضوع این آئین نامه به منظور ایجاد اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاه ها با اولویت ایثارگران فارغ التحصیل شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا و جلوگیری از فرا زمغزها، با معافیت سهم آورده متقاضی اختصاص می یابد.
تبصره 1- کمیته ای متشکل از دفترفناوری ریاست جمهوری (دبیرخانه کمیته )، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی جوانان ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه اجرائی ذیربط(برحسب مورد) تشکیل و نسبت به بررسی و پذیرش طرحها اقدام خواهد کرد.
تبصره 2- دستورالعمل اجرائی نحوه اعطای تسهیلات موضوع این ماده شامل شرایط فارغ التحصیلان ، میزان وام ، نوع پروژه هاو ... به صورت مشترک توسط سازمان درمان و آموزش پزشکی و دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری حداکثر ظرف مدت بیست روز پس از تصویب این آئین نامه تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 3- تامین یارانه سود وکارمزد تسهیلات اعطائی ماده صرفا" از طریق راه کارهای پیش بینی شده در ماده (17) این آئین نامه امکان پذیر می باشد.
تبصره 3- تامین یارانه سود وکارمزد تسهیلات اعطائی ماده صرفا" از طریق راه کارهای پیش بینی شده در ماده (17) این آئین نامه امکان پذیر می باشد.
ماده 29- متقاضیان اجرای طرجهای سرمایه گذاری ملی و استانی در بخش تعاونی وخصوصی در دوران بهره برداری از طرحها به کارگیری نیروی جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار وامور اجتماعی را متعهد می گردند0 فصل پنجم - نظارت
ماده 30- به منظور اعمال نظارت وارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل در ارتباط با اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه به طرحهای سرمایه گذاری بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست این آئین نامه ، مراجع مذکور موظف به اجرا یموارد مشروحه زیر می باشند:
1- بانکهای عامل موظفند هر سه ماه یکبار گزارش تسهیلات اعطائی این آئین نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظ فاست براساس گزارش دریافتی از بانکهای عامل (مضوع بند1) هر سه ماه یکبار گزارشهای لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانکهای عالم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اطلاعات گزارشهای دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت لزوم ، به دستگاههای اجرائی ارائه می نماید.
3- بانکهای عامل موظنفد گزارشهای مربوط به طرحهای سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی (ملی واستانی ) موضوع این آئین نامه را با ذکر تعداد نیرو یانسانی مورد نیاز آنها حسب موردبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط ارائه نمایند0 سازمان یاد شده در صورت لزوم اطلاعات دریفاتی را به دستگاه های اجرائی دیگر ارائه می نماید.
4- بانکهای عامل موظفند در پایان هر ماه مشخصات طرحهای سرمایه گذاری را که قرارداد آنها با متقاضیان منعقد شده است ، بر اساس چارچوبی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد به سازمان مذکور ارائه نمایند.
5- دستگاه های اجرائی ذیربط در مورد تسهیلاتی ملی این آئین نامه موظفند آمار و اطلاعات طرحهای مورد نظر خود (اعم ازطرحهای موضوع بند (الف ) ماده (11) این آئین نامه وطرحهای جدید) را همزمان با مرعفی آنها به بانکهای عامل براساس چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین وابلاغ خواهد کرد به سازمان مذکور ارسال نمایند.
6- کلیه دستگاه های اجرائی ملی واستانی موظفند تعدادفرصتهای شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را در بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی هر سه ماه یک بار با ذکر مشخصات واحد و فرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (استان ) اعلام نمایند.
ماده 31- دفتر امور مناطق محروم کشور نهاد ریاست جمهوری مسئولیت نظارت بر سهم مناطق توسعه نیافته از تسهیلات تبصره (3)را بر عهده دارد، بانکهای عامل و دستگاه های اجرائی در مورد سهم مناطق توسعه نیافته با دفتر یادشده همکاری می نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/22
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :