جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 2136-ق 1/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 39322/24764 مورخ 27/8/1380 دولت در مورد اصلاح بند (ه)تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی و قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1376 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/3/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 14473 13/4/1381
قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2136-ق مورخ 2/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد(147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 26/5/1376 بشرح ذیل اصلاح می گردد.
ه - اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند (الف ) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف )باشد تا میزان دویست مترمربع به قیمت منطقه ای (تقوم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسنان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید0 نظر اکثریت به این گروه قطعی است .
پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این استفاده نمایند.
تبصره 2- در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش ازیک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره 3- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل وانتقال اینگونه املاک تامین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/3/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/19
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :