جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


تاریخ :15/2/1381 شماره دادنامه :54 کلاسه پرونده : 78/107

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آئین نامه اجرائی آن مفید تثبیت حقوق قانون اشخاص در اجرای قانون مذکور در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر شمول قانون به اراضی مزروعی در مهلت اعتبار قانون فوق الذکر است و همانطور که در دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیات عمومی دیوان نیز قید گردیده است . مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان به رعایت جهات فوق الذکر نیست . بنابراین دادنامه های شماره 190الی 200 مورخ 6/3/1377 شعبه هفتم بدوی دیوان از جهتی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق اصول قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/78/107 4/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/624 الی 77/630 و77/632الی 77/635 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته دادن سند رسمی به تعداد سهم الحصه مشاع بشرح دادنامه شماره 190 الی 200 مورخ 6/3/1377 چنین رای صادر نموده است مدیریت اموراراضی آذربایجان شرقی اعلام نموده اندکه به دلیل ضیق وقت وکثرت کار و تراکم پروندها و اتمام وتقاضای مهلت اجرای قانون کشت موقت امکان ادامه اجرائی قانون و معرفی زارعین واجد شرایط که در عداد زارعین متصرف بوده اند به دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد بیع شرط مقدور نشده است . لکن اراضی وصفی کماکان در ید متصرفین می باشد0 بنابراین و با عنایت به اینکه در اجرای تبصره ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8/8/1365 ستاد مرکزی واگذاری زمین عملیات اجرائی مورد موضوع آگهی رای تشخیص و صورتجلسه بررسی اعتراضات مالک را طی نامه مورخ 26/4/1370 مورد تائید قرار داده و با توجه به اینکه شکات از واجدین شرایط سه گانه مقرر در قانون شناخته شده اند وبالطبع شکات از حق مستقری برخوردارند بنا به مراتب و اینکه موضوع تقاضای متصرفین واگذاری زمین نیست بلکه با ابقاء تصرف وتصدیق مدیریت امور اراضی و تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین خواسته آنها تنظیم سند بیع شرط می باشد لهذا شکایت شکات در این حد وارداست .
ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/631 موضوع شکایت آقای رمضان مهمانواز به طرفیت سازمان امور اراضی آذربایجان شرقی به خواسته صدور حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به واگذاری سند ثبتی 43 جریب از اراضی مشمول قانون کشت موقت واقع در قریه رازلیق تبریز بشرح دادنامه شماره 1698 مورخ 29/11/1377 چنین رای صادرنموده است ، نظر به اینکه بر طبق تبصره 13 اصلاح قانون کشت موقت مصوب 15/6/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام مدت اجرای ماده واحده مصوب 8/8/1365 پنج سال تعیین گردیده و نهایتا" تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون پایان اسفندماه سال 1370 بوده و بر طبق تبصره ماده 5 اصلاحیه فوق اعلام و معرفی کشاورزیان واجد شرایط از طرف هیاتها به دفاتر اسناد رسمی ملاک اجرای قانون در مهلت مقرر می باشد0 بنا به مراتب پایان گرفتن مهلت قانونی اجرای قانون کشت موقت الزام سازمان طرف شکایت مبنی بر معرفی شاکی به دفتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است . فلذا رای به رد شکایت شاکی صادر می نماید0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
54
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :