جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 2145-ق 8/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره شماره 18468/24651 مورخ 24/5/1380 دولت در مورد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها ومجامع بین المللی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/3/1381 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم (94) قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران وعدم وصول پاسخ شورای نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 16752 15/4/1381
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب وبدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسی طی نامه شماره 2145-ق مورخ 8/4/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در سازمانها ومجامع بین المللی مندرج در فهرست پیوست نیز عضویت یابد و حقوق عضویت ، کمک یا سهم مربوط را بپردازد0 تغییر دستگاههای طرف عضویت در فهرست مذکور بر عهده دولت می باشد.

فهرست عضویت های جدید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .

ردیف نام سازمان بین المللی میزان وزارتخانه /سازمان
حق عضویت

1 فدراسیون بین المللی ورزشی
مدارس 750دلار آموزش و پرورش
2 انجمن بین المللی ارزیابی
پیشرفت تحصیلی 10000دلار آموزش و پرورش
3 انجمن جهانی آژانسهای تشویق
سرمایه گذاری ( وایپا ) 20000دلار اموراقتصادی ودارائی

4 انسیتیو بین المللی اورانیوم 6300پوند انرژی اتمی
5 گروه 15 200000حق عضویت اولیه
+25000دلارحق عضویت سالیانه امورخارجه
6 موسسه بین المللی مرکزی 17054 دلار امورخارجه
7 صندوق کمکهای داوطلبانه
سازمان ملل به قربانیان شکنجه 5000دلار ( کمک ) امورخارجه
8 اتحادیه بین المللی بیمه گران
اعتبار وسرمایه گذاری برن 20000فرانک سوئیس بازرگانی
9 مرکزتسهیلات مراحل وروشهای اداری ،
تجاری و حمل ونقل سازمان ملل تعهدمالی ندارد بازرگانی
10 موسسه شماره گذاری بین المللی 451000فرانک سوئیس بازرگانی
11 اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام 1500 دلار بهداشت درمان و
آموزش پزشکی
12 شورای ارتباطات ماهواره ای
آسیا و اقیانوسیه 3000 دلار پست وتلگراف وتلفن
13 انجمن بین المللی موزه های
ارتباطات ( حمل ونقل ) 50فرانک سوئیس پست وتلگراف وتلفن
14 موسسه استاندارهای مخابراتی
اروپا 5600 یورو پست وتلگراف وتلفن
15 سازمان بین المللی اطلاع رسانی ،
بازاریابی وخدمات مشاوره فنی
درزمینه فرآورده های آبزی در
منطقه آسیاواقیانوسیه ( اینقوفیش ) 25000دلار جهادکشاورزی ( شیلات )
16 مرکزتوسعه روستائی همه جانبه
آسیا واقیانوسیه 10000دلار جهادکشاورزی
17 شبکه آبزی پروری در آسیا و
اقیانوسیه 60000دلار جهادکشاورزی ( شیلات )
18 انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی
کشورهای خاورنزدیک وشمال آفریقا 2000دلار جهادکشاورزی
19 اتحادیه بذرآسیاواقیانوسیه ( آسیا ) 800دلار جهادکشاورزی
20 شورای بین المللی روغن زیتون 500000یوروجهادکشاوری
21 انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی
آسیا - اقیانوسیه ( آپاری ) 2000 دلار جهادکشاورزی
22 مجمع بین الملی علوم وفن آوری غلات 3955 دلار جهادکشاورزی
23 انجمن بین المللی تحقیقات چغندرقند 6850 یورو جهادکشاورزی
24 اتحادیه موسسات مالی توسعه ملی
کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی 6000 دلار بانک کشاورزی
25 موسسه بازرسی ( آمبودزمان ) جهانی 750دلار دادگستری
26 انجمن بازرسی ( آمبودزمان ) آسیایی 500دلار دادگستری
27 موسسات عالی حسابرسی سازمان
همکاریهای اقتصادی ( اکوسای ) 500دلار دیوان محاسبات کشور
28 شبکه بین المللی اقیانوس شناسی
اسلامی وابسته به 5000دلار راه وترابری
29 اتحادیه بین المللی فرودگاهها 15000فرانک راه وترابری
30 انجمن بین المللی روابط مشتریان 220دلار راه وترابری
31 شبکه بین امللی اصطلاح شناسی 14500شلینگ
اتریش علوم ، تحقیقات وفناور
32 اتحادیه بین المللی تاریخ وفلسفه علم 275دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
33 اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر1500دلارعلوم ، تحقیقات وفناوری
34 انجمن بین المللی آموزش ازراه دور576دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
35 فدراسیون جامعه های نساجی آسیا 500دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
36 بنیاد بین المللی علوم 100دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
37 انجمن جهانی سازمانهای پژوهشهای
صنعتی وفن آوری 1125دلارعلوم ، تحقیقات وفناوری
38 مرکز علم وفن آوری کشورهای غیر
متعهد وسایرکشورهای درحال توسعه 1000دلارعلوم ، تحقیقات وفناوری
39 انجمن بین المللی تحقیقات در
ارتباطات ورسانه 400دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
40 جامعه اطلاع رسانان علمی وتکنولوژی
آمریکا 115دلار علوم ، تحقیقات وفناوری
41 اتحادیه دانشگاهای جهان اسلام 1500دلارعلوم ، تحقیقات وفناوری
42 اتحادیه خبرگزاریهای دریای خزر 500دلار فرهنگ وارشاداسلامی
43 خبرگزاری اکو ( اکونا ) درزمان ریاست دوره ای
( کمک داوطلبانه ) فرهنگ وارشاداسلامی
44 فدراسیون بین المللی انجمنهای
تهیه کنندگان فیلم ( پاریس ) 3000ادلار فرهنگ وارشاداسلامی
45 فدراسیون بین المللی
اتومبیلرانی 15000فرانک سوئیس فرهنگ وارشاداسلامی
46 اتحادیه بین المللی
جهانگردی 4500فرانک سوئیس فرهنگ وارشاداسلامی
47 انجمن بین المللی مادرشهرهای
بزرگ جهان ( متروپلیس ) 19050فرانک فرانسه شهرداری تهران
48 کنگره بین المللی کتابداران ومتخصصان
اطلاع رسانی کشورهای 90دلار کتابخانه ملی ایران
49 موسسه آمارآسیاواقیانوسیه 10000دلار ( کمک ) مدیریت وبرنامه ریزی
50 شبکه اسلاعاتی بانک توسعه
اسلامی 10000دلار مدیریت وبرنامه ریزی
51 انجمن بین المللی نقشه
برداران 100فرانک سوئیس مدیریت وبرنامه ریزی
52 اتحادیه بین المللی توسعه
شهری 51000فرانک فرانسه مسکن وشهرسازی
53 انجمن بین المللی برنامه
ریزان شهری ومنطقه ای 850 یورو مسکن وشهرسازی
54 فدراسیون بین المللی مسکن
و برنامه ریزی 500 یورو مسکن وشهرسازی
55 انجمن بین المللی کیفیت آب 750 پوند نیرو
56 شورای جهانی آب 1000دلار نیرو

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بین المللی مورد عضویت و میزان حق عضویت هر یک از آنها در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار وسیصدوهشتادو یک مجلس شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم ( 94 ) قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16709
تاریخ تصویب :
1381/03/01
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :