×

مصوبه شورای عالی اداری در مورد فعالیت های اجرائی مربوط به امور خط و ابنیه فنی و تغییر نام شرکت تهیه وتولید تراورس و روسازی خطوط به (شرکت خدمات خط وابنیه فنی)

مصوبه شورای عالی اداری در مورد فعالیت های اجرائی مربوط به امور خط و ابنیه فنی و تغییر نام شرکت تهیه وتولید تراورس و روسازی خطوط به (شرکت خدمات خط وابنیه فنی)

مصوبه-شورای-عالی-اداری-در-مورد-فعالیت-های-اجرائی-مربوط-به-امور-خط-و-ابنیه-فنی-و-تغییر-نام-شرکت-تهیه-وتولید-تراورس-و-روسازی-خطوط-به-(شرکت-خدمات-خط-وابنیه-فنی)
نقل از روزنامه رسمی شماره 16709 مورخ 22/4/1381

شماره 667/13 0ط 3/4/1381

شورای عالی اداری در نودودومین جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و وترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور کاهش تصدی دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور حمل ونقل ریلی مفاد مواد (4) و (30) قانون برنامه سوم توسعه موارد زیر را تصویب نمود:
1- فعالیت های اجرائی مربوط به امور خط و ابنیه فنی (نوسازی ، بازسازی ، بهسازی و نگهداری ) شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اموال منقول و غیر منقول به شرکت تهیه وتولید تراورس و روسازی خطوط منتقل شود و نام آن به (شرکت خدمات خط و ابنیه فنی ) تغییر می یابد.
2- فعالیتهای اجرائی (نوسازی ، بهسازی ، بازسازی و نگهداری ) مربوط به امور ساختمان و تاسیسات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اموال منقول و غیر منقول به شرکت تهیه و تولید بالاست و زیرسازی خطوط راه آهن منتل شود و نام آن به (شرکت ساختمان و تاسیسات ) تغییر می یابد.
3- وظایف و فعالتیهای مربوط به امور واگنهای باری و حمل و نقل بار از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منتزع و بهمراه اموال منقول و غیر منقول به شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.
تبصره - از تاریخ تصویب این مصوبه شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایارن از سازمان حمل ونقل و پایانه ها منتزع و با عنوان (شرکت حمل ونقل کالا) به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وابسته می گردد.
4- اموال و دارائی ها و نیروی انسانی مربوط به فعالیتهای انتقال یافته از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای موضوع مواد1،2و3 این مصوبه در چارچوب قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای مذکور منتقل و تشکیلات و پستهای سامزانی بخشهای منتقله در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران حذف می گردد.
5- وزارت راه وترابری مکلف است ساختار تشکیلات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب اساسنامه به عنوان شرکت مادر تخصصی و شرکتهای تابعه آن را تا پایان شهریور ماه 1381 با توجه به مفاد این مصوبه تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.
تبصره - صد درصد پستهای سازمانی شاغلان مشاغل فعالیتهای اجرائی واحدهای انتقال یافته از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای وابسته و فعالیتهای اجرائی موضوع بندهای 1،2 و پنجاه درصد بند3 این مصوبه به پست با نام شاغل تبدیل و پس از خروج از خدمات شاغلان پستهای مذکور به طور طبیعی و یا با استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در قوانین ومقررات بازخریدی سنوات خدمت برای کارکنان داوطلب ، پستهای یاد شده از مجموعه پستهای سازمانی شرکتهای بندهای 1،2،3 حذف می شوند.
6- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است به عنوان شرکت مادر تخصصی در اجرای احکام قانونی برنامه سوم توسعه ، برای واگذاری شرکتهای تابعه خود به بخش غیر دولتی حداکثر تاپایان سال 1382 اقدام نماید.
7- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در اجرای مواد30 و128 قانون برنامه سوم مبنی بر فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه حمل ونقل ریلی (بارومسافر) با پیش بینی تمهیدات لازم ( از طریق تدوین واصلاح مقررات واعمال حمایتهای مربوط و000) نسب به فعال نمودن شرکتهای خصوصی اقدام نماید و بخشی از تصدیهای فعلی خود را به آنها واگذار نماید.
8- در صورتیکه اجرای این مصوبه نیاز به اصلاح اساسنامه شرکتهای یاد شده داشته باشد، اصلاحات لازم پس از تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
9- وزارت راه وترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشد و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه می نماید.
معاون رئیس جمهور ودبیرشورایعالی اداری - محمد ستاری فر

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16709

تاریخ تصویب : 1381/04/02

تاریخ ابلاغ : 1381/04/22

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.