×

انبار مورد اجاره باانقضای مدت تخلیه میشود

انبار مورد اجاره باانقضای مدت تخلیه میشود

انبار-مورد-اجاره-باانقضای-مدت-تخلیه-میشود

وکیل


بتاریخ : 28/3/81 شماره دادنامه 934
کلاسه پرونده : 80/4/601
مرجع رسیدگی : شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای محمد حسن و خانم بتول واحمد و محمد غروی با وکالت آقای سید عباس حجتی
تجدیدنظرخوانده : آقای رحیم و علی میر نجم الدین با وکالت آقای منوچهر واسمی
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2542 مورخ 23/11/79 شعبه 414 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه
تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای محمدحسن و خانم بتول احمد ومحمد غروی با وکالت آقای سیدعباس حجتی نسبت به دادنامه شماره 2542 مورخ 23/11/79 صادره از شعبه 414 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته تخلیه دو باب مغازه (پارکینگ ) انباری موضوع اجاره نامه رسمی شماره 60468 مورخ 22/8/58 بلحاظ انقضاء مدت منجر به بطلان دعوی آنان شده است مالا" وارد و موجه است زیرا مطابق اجاره مستند دعوی ششدانگ دو باب مغازه برای محل انبار لوازم شوفاژ به تجدیدنظرخواندگان به اجاره واگذار شده است و هیچگونه سرقفلی نیز اخذ نگردیده است حسب صورتجلسه عضو مجری قرار که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته از محل مذکور صرفا" برای نگهداری کالا استفاده میشود و با مغازه اصلی مربوط به تجدیدنظرخواندگان در حدود 95 متر یا بیشتر فاصله دارد و هیچگاه متصل و منضم به مغازه آنان نیست و دلیلی که در محل مذکور در واقع کالائی به مشتری عرضه شود و یا اجناس دیگران در قبال دریافت دستمزد نگهداری شود ارائه نشده است با فرض اینکه قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 یک قانون خاص است در موارد خاص بایستی صرفا" موارد منصوص در قانون اکتفاء نمود بنابراین بر خلاف تصور دادگاه نخستین محل مذکور شمول مقررات اماکن استیجاری محلهای کسب نمی باشد بلکه مشمول مقررات قانون مدنی بوده وقانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1363 در آن جریان دارد و با توجه به اینکه ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت زائل میگردد و صرف انقضاء مدت برای صدور حکم تخلیه کافی است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به تخلیه وانتزاع ید تجدیدنظر خواندگان به تحویل محل مذکور به تجدیدنظرخواهانهاصادر و اعلام مینماید0 رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - حیدرعلی حیدری
مستشار دادگاه : محمدی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 934

تاریخ تصویب : 1381/03/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.