جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 16426/ت 26696ه 12/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53188/105 مورخ 28/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به :
الف - گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (T.C.L) جهت تحقق اقتصادی (دانائی محور) در راستای توسعه پایدار ملی .
ب - توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه T.C.L در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج - توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزائی ملی ،
د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه T.C.L شامل شکبه دسترسی ، امنیت ، قوانین ومقررات ، منابع وتسهیلات ،
ه : توسعه زمینه ها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه .T.C.L .
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع (توسعه و کابری فناوری ارتباطات و اطلاعات ) (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی وانسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات واطلاعات اقدام نمایند0 در همین راستا دستورالعملها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت .
ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1381 اعلام می گردد:
الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم ، شبکه مجازی ، قانون و امنیت ).
ب - طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات واطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج - طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
د: طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی .
ه: طرح گسترش کاربر فناوری ارتباطات واطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت .
و : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات واطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارس در محیط رایانه ای .
ز : طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط(EMS) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری .
ماده 3- دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1381 کشور وتامین اعتبار دستگاهها در جهت برنامه های فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد0 این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعال ترشدن این دستگاههاو شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات واطلاعات رااز طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
ماده 5- کلیه دستگاههای اجرائی کشور به ویژه دستگاههائی که بطور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات موردخطاب آنهاست ، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1- وزراء و روسای دستگاهها مسئولیت ویژه راهبری ،پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت ودر همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2- نماینده ویژه رئیس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسئزلیت پیگیری ، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات وارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه وتخصیص اعبتار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها وپروژه های مندرج در ماده (3) این تصویبنامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمائی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی .
ب : سرمایه گذاری دولت در ایجاد و تقویت زیر ساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات وتشویق ایجادمحصولات اقتصادی درمحیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی .
ج : عدم سرمایه گذاری در احداث ساختمانهای جدید0
د : احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات د رامر ایجاد شبکه دیتا.
ه : صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی وافزایش امکان دسترسی عمومی ( خصوصا" نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات .
و : ایحاد محیط فارسی وتوسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی برآن در شبکه .
ز : انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استانها).
ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشورط به تامین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان ، دستگاه و یا شرکت دولتی ذیربط.
ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتهاو انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات واطلاعات در کشور، لازم است کلیه طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات واطلاعات دستگاهها و شرکتهای دولتی از طریق بخش خصوصی به انجام برسد.
تبصره - در موارد خاص یا بررسی و تایید کمیسیونهای تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی می تواند به نحو دیگراقدام گردد.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره - گزارشهای تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم می شود تا در صورت لزوم در دستورکار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11- وزارت راه وترابری ، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها مکلنفد حداکثر همکاری و مساعد فوری جهت نصب وراه اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرهاو جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12- هزینه هائی که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود در صورتی که با مقررات فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره - تعیین مصادیق ومدت استهیلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی وموافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد بود.
ماده 13- فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سیستم ، طرحهای نرم افزاری ، ایجاد شبکه ، پایگاه داده ، کلیه مراحل اتوماسیون اداری وطراحی و پیاده سازی و از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند(5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتی برای قراردادهای اشخاص حقیقی تا سقف یکصد میلیون ریال واشخاص حقوقی تا سقف چهارصد میلیون ریال با تایید رئیس دستگاه یا مجری طرح مجاز می باشد0 مواد بالاتر از طریق مقررات مووضعه و یا برگزاری مسابقه عمل خواهد شد0 جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14- جذب (استخدام ) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدو بالاتر در دستگاه های اجرائی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه (تکفا) در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیونهای ذیربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز می باشد0 این ردیفهای مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15- به پیوست عناوین طرحها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجراء ابلاغ می گردد0 هر گونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این تصویبنامه بنا به درخواست دستگاه اجرائی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/09
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :