جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 17203/ت 24679ه 17/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/69357مورخ 26/11/1379 وزارت کشور وتاییدیه شماره 2477/03ط مورخ 12/2/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مفاد تصویبنامه شماره 36767/ت 14997ه مورخ 24/11/1374(موضوع فوق العاده شغل کارکنان هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ) به کارکنان دبیرخانه هیات تجدیدنظر، موضوع ماده (100) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1374 تسری می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :