جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 17196/ت 26749ه 17/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 24440 مورخ 2/4/1381 وزارت کار وامور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ردیف (6) ماده (8) تصویبنامه شماره 58352/ت 25960ه مورخ 27/12/1380 بشرح زیر اصلاح می شود:
(6- یک نفر کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای با معرفی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 0)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/12
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :