جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 16511/ت 26335ه 12/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 53437/105 مورخ 29/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- شرکت سهامی فولاد مبارکه و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان موظفند عوارض وصولی محصولات تولیدی خود را در هرماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل ردیف 153900 قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381 کل کشور واریز نمایند.
ماده 2- اعتبار مندرج در ردیف شماره 503575 قسمت چهارم پیوست قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس این آئین نامه بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر اختیار شهرداریها و فمرانداریها قرار می گیرد تا در قالب پروژه های تلمک داراییهای سرمایه ای ( به استثنای ساختمانهای اداری ) به مصرف برسد.
تبصره - توزیع اعتبارات مربوط به شهرداریها بر اساس پیشنهاد (وزارت کشور- سازمان شهرداریهای کشور) و فرمانداریها(براساس پیشنهاد وزارت کشور) در قالب موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود انجام می شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آئین نامه به شرح زیر توزیع می شود:
الف - چهل درصد(40%) از کل اعتبارات موضوع این آئین نامه بین شهرداریهای کشور زیر50 هزار نفر اختصاص می یابد تا به مصرف اجراء و تکمیل طرحهای توسعه شهری و حمل ونقل درون شهری برسد.
ب - بیست درصد(20%) اعتبارات این ماده بین شهرداریهای شهرهای همجوار با صنایع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و معادن مربوط اختصاص می یابد تابرای اجرای پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای در قالب پروژه های حوزه شهرستان به مصرف برسد.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی ودارائی (اداره کل خزانه ) موظف است گزارش وجوه واریزی را هر ماه به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده 5- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آئین نامه بوده و نتایج اقدامات را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش می نماید.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :