جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 16396/ت 26238ه 12/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 20089/1 مورخ 28/12/1380 وزارتخانه های صنایع ومعادن ، بازرگانی و جهاد کشاورزی و به استناد ماده (32) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول : تولید
ماد-1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت افزایش کمی و کیفی تولید و به منظور کاهش قیمت تمام شده چغندر قند و نیشکر با توجه به سیاستهای کلی کشاروزی کشور نسبت به امکان سنجی مناطق مستعد تولید، توسعه و ترویج مکانیزانسیون ، بهبود روشهای زراعی و تهیه و تامین به موقع نهاده های مورد نیاز، برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آورد.
ماده 2- وزارت صنایع ومعادن موظف است در چارچوب قوانین و مقررات و ماموریتهای محوله در جهت توسعه ، بازسازی و نوسازی صنعت قند وشکر و نیل به استاندارهای تولید به ویژه در جهت افزایش بهره وری ، بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصول سیاستگذاری برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آورد.
فصل دوم : قیمت گذاری
ماده 3- به منظور اطمینان کشاورزان و جلوگیری از کاهش تولید چغندر قند همه ساله براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی - مصوب 1368 قیمت خرید تضمینی چغندر قند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی و تصویب وزیران عضو شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می گردد
تبصره - برای تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت چغندر قند و بالا بردن عملکدر در هکتار و توسعه مکانیزانسیون به منظور بهره وری هر چه بیشتر و استفاده بهینه از آب و خاک ، کارخانه های قند و شکر می توانند چغندر مورد نیاز خود را بالاتر از نرخ تضمینی به صورت نقد یو یا تخصیص مزایای غیر نقدی خریدرای و با کشاورزان قراداد منعقد نمایند.
ماده 4- به منظور حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان قندو شکر قمیتهای حمایتی جهت حفظ تعادل بازار به صورت زیر تعیین و اعلام می گردد.
4-1- قیمت پایه قند و شکر براساس نرخ تضمینی خرید چغندرقندو سایر هزینه های تولید و سود عادله به عنوان حداقل قیمت توسط هیات تعیین و تثبیت قیمتها و با حضور نماینده انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران تعیین می گردد.
4-2- در جهت حمایت از مصرف کنندگان چنانچه قیمت قند وشکر در بازار داخلی بیش از ده درصد(10%) از نرخ پایه بالاتر رود وزارت بازرگانی به منظور تعدیل و تنظیم بازار اقدام خواهند نمود.
تبصره - قیمت و فروش قند وشکر تولیدی توسط کارخانه ها باتوجه به عدم الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور - مصوب 1353- آزاد می باشد.
فصل سوم - تامین وتوزیع
ماده 5- به منظور تامین به موقع قند و شکر مورد نیاز کشور، وزارت بازرگانی (سازمانها و موسسات وابسته ) مکلف است :
5-1- بر اساس بند(الف ) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-، نیاز سالانه قند و شکر یارانه ای خانوار سایر موارد مصرف شورای اقتصاد را از طریق خرید تولیدات داخلی و واردات (با اولویت شکر خام ) با برنامه و زمان بندی مشخص و به ترتیب مقرر ازسوی شورای اقتصاد تامین و با نرخهای مصوب توزیع نماید.
5-2- علاوه بر اجرای تکلیف موضوع بند (5-1 به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم یارانه در عرضه قند و شکرحداکثر معادل سه ماه مصرف کشور را از طریق اولویت خرید تولید داخلی یا واردات ( با اولویت شکر خام ) به عنوان ذخیره خریداری و نگهداری نماید.
ماده 6- به منظور حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان ، وزارت بازرگانی موظف است نسبت به تنظیم بازار قند و شکر بر مبنای قیمتهای حمایتی تعیین شده از طریق افزایش یا کاهش عرضه ، افزایش و کاهش واردات به طرق مقتضی ، اعمال سیاستهای تعرفه ای مناسب و خرید تولیدات داخلی اقدام نماید0 نقدینگی مورد نیاز در این رابطه در ابتدای هر سال در جدول گردش نقدینگی دستگاه مباشر به پیشنهاد وزارت بازرگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور خواهد شد.

فصل چهارم : واردات و صادرات
ماده 7- واردات شکر خام سفید با رعایت شرایط ذیل آزاد است .
7-1- در اجرای بند(ب ) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار، واردات شکر خام یا سفید منوط به پرداخت مابه التفاوت مقرر خواهد بود.
7-2- به منظور حمایت ازتولید کنندگان داخلی شکرمابه التفاوت موضوع این ماده باید به نحوی محاسبه و دریافت گردد که قیمت شکر سفید و قند حاصل از تصفیه شکر خام وارداتی با احتساب سود عادله از نرخ حمایتی موضوع بند(4-1) کمتر نباشد.
7-3- عرضه شکر خام وارداتی بدون تصفیه در کارخانه های داخلی مجاز نمی باشد.
ماده 8- صادرات قند و شکر تولید داخلی یا حاصل از تصفیه شکر خام وارداتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است .

فصل پنجم : تسهیلات و اعتبارات
ماده 9- نقدینگی (سمراهی در گردش ) مورد نیاز کارخانه های قند و شکر (چغندری و نیشکری ) در طول برنامه سوم توسعه همه ساله به پیشنهاد کمیته موضوع ماده (10) این آئین نامه تعیین و توسط وزارت صنایع ومعادن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراعلام می گردد0 سازمان مذکور موظف است تسهیلات مورد نیاز را در آئین نامه اجرائی تبصره مربوط قانون بودجه سنواتی منظور نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است تسهیلات اعتباری منظور شده را از طریق بانکهای عامل در اختیار کارخانه هائی که معرفی می شوند قرار دهد و به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل سی درصد(30%) از تسهیلات مذکور حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال پرداخت گردد.
تبصره - میزان و زمان استفاده از هر یک از کارخانه های قند و شکر (چغندری و نیشکری ) از تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعمل مصوب کمیته موضوع ماده (10) این آئین نامه توسط وزارت صنایع ومعادن تعیین و به بانک عامل اعلام خواهد شد.
ماده 10- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه و نیز تنظیم دستورالعملهای مورد لزوم کمیته ای مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کشور به مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل می گردد.
تبصره - در صورت لزوم اعمال هر گونه تغییرات در این آئین نامه مراتب به پیشنهاد کمیته موضوع این ماده از طریق وزیر بازرگانی جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :