جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 5503/ت 26106ه 17/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 2/9288/710 مورخ 8/12/1380 وزارت آموزش و پرورش و به استنادبند (ب ) ماده (11) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 20417ه مورخ 20/8/377 حد نصاب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت از(500) نفر به (400) نفر کاهش می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/12
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :