جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 16512/ت 26757ه 12/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 60558/105 مورخ 9/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده 1- معادل دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال تسهیلات مشروحه زیر از محل تسهیلات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با رعایت تفکیک استانی قرار گیرد:
الف - توزیع استانی :
1- قزوین معادل نودوپنج میلیارد(000/000/000/95) ریال 0
2- زنجان معادل سی و پنج میلیارد(000/000/000/35) ریال 0
3- همدان معادل هفتادوپنج میلیادرد(000/000/000/75) ریال 0
ب - سقف تسهیلات اعطائی :
اماکن مسکونی وتجاری با تخریب بین 50 تا100 درصد تا سقف سی میلیون (000/000/30) ریال .
اماکن مسکونی وتجری با تخریب بین 20تا50درصد تا سقف هفت میلیون و پانصد هزار(000/500/7) ریال .
ج - منابع تامین تسهیلات :
یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال از محل کاهش تسهیلات استانها.
یکصد میلیارد(000/000/000/100) ریال از محل تسهیلات متمرکز استانی در اختیار رئیس جمهور.
تسهیلات فوق براساس ضوابط مربوط به تسهیلات بخش مسکن حوادث غیر مترقبه تبصره (3) قانون یاد شده می باشد.
تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تعیین بانکهای عامل حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ این تصویبنامه اقدام نماید.
تبصره 2:
1- بانکهای عامل موظفند ظرف مدت یک هفته پس از معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به انعقاد قرارداد واعطای تسهیلات مقرر به متقضایان اقدام نمایند.
2- بانکهای عامل نسبت به استمهال تسهیلات اعتباری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر زلزله استانهای قزوین ، همدان ، زنجان خاسرت دیده اند به مدت یک سال اقدام نمایند، سود ناشی از اقدام فوق الذکر از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه وبرای تامین از درآمد عمومی در قالب لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس شود.
3- دویست میلیارد(000/000/000/200) ریال تسهیلات دیگر مورد نیاز خسارت دیدگان بخش کشاورزی و تسهیلات مورد نیاز بخش اماکن مسکونی پس از تعیین خسارات توسط وزارت کشور در هر بخش با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و بین بخشهای مسکن کشاورزی توزیع خواهد شد.
سقف تسهیلات هر کشاورز و دامدار آسب دیده متناسب با میزان خسارت خواهد بود.
ماده 2- مبلغ سی میلیارد(000/000/000/30) ریال برای پرداخت بلاعوض به آسیب دیدگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح زیر اختصاص می یابد:
الف - مبلغ بیست میلیارد(000/000/000/20) ریال از محل ردیف 503422 اعتبار طرحهای مربوط به سفرهای رئیس جمهور.
ب - به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 از محل ردیف 503002 هزینه های پیش بینی نشده ، طرحهای تملک دارائی سرمایه ای ده میلیارد(000/000/000/10) ریال بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت برای انجام عملیات بازسازی اماکن مسکونی و تجاری ، تا به صورت مصالح ساختمانی و براساس سقف های بلاعوض تعیین شده در این تصویبنامه در اختیار خسارت دیدگان قرار دهد0 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است کلیه عملیات اجرائی بازسازی را تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما (پایان مهرماه ) به اتمام رساند.
در اجرای این بند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است کلیه امور مربوط به احداث واحدهای مسکونی و تجاری خسارت دیده را شامل مکان یابی ، تهیه طرحهای هادی روستائی ، تهیه نقشه ،آوار برداری ، آماده سازی ، مقاوم سازی ، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و نظارت و راهبری را تحت نظارت ستاد حوادث غیر مترقبه هراستان به اتمام رساند.
تبصره - کمبود اعتبار مورد نیاز کمکهای بلاعوض با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
ج - سقف کمکهای بلاعوض :
اماکن مسکونی با تخریب بین 50 تا100 درصد معادل پنج میلیون (000/000/5) ریال .
اماکن مسکونی با تخریب بین 20 تا50 درصد معادل یک میلیون و پانصد هزار (000/500/1)ریال .
ماده 3- به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 (هزینه پیش بینی نشده ، متفرقه ) بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور وسایر مقررات عمومی دولت برای فعالیتهای اضطراری بشرح زیر اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه شود.
الف - استانداری قزوین معادل نه میلیارد (000/000/000/9)ریال 0
ب - استانداری همدان معادل سه میلیارد ( 000/000/000/3)ریال 0
ج - استانداری زنجان معادل سه میلیارد (000/000/000/3)ریال 0
ماده 4- کمیته ای متشکل از نمایندگان وزار کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیاستهای توزیع تسهلات و اعتبارات مذکور را تعیین خواهند نمود.
ماده 5- کلیه دستگاه به ویژه وزارتخانه های نیرو،جهادکشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، راه وترابری و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و ... نسبت به بسیج کلیه امکانات و تخصیص اعتبار به ویژه از ردیفهای ملی ومتمرکز برای بازسازی تاسیسات وابنیه عمومی آسیب دیده از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوط به خود در مناطق آسیب دیده از زلزله ، اقدام نمایند، استانداری های استانهای آسیب دیده مکلفند ظرف مدت یک ماه گزارش عملکرد این بند را به ستاد حوادث غیر مترقبه کشور ارائه نمایند
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واستانها موظفند حسب پیشنهاد دستگاه اجرائی و برابر مقررات نسبت به جابجائی اعتبار مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده 7- در صورت کمبوداعتبار حسب مفاد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و آئین نامه اجرائی آن اقدام خواهد شد.
ماده 8- با توجه به اعلام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به پرداخت مبلغ زیر (از محل منابع جمعیت ) اقدام گردد:
به هر خانواری که یکی از عزیزان خود رااز دست داده اندمعادل دو میلیون (000/000/2) ریال .
به هر خانواری که بیش از یک نفر از عزیزانی خود را از دست داده اند معادل پنج میلیون (000/000/5) ریال .
ماده 9- شرکتهای دولتی مکلفند مصالح مورد نیاز برای بازسازی مناطق آسیب دیده ( به ویژه آهن و سیمان ) را خارج از نوبت تامین نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/09
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :