جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 675/013ط 3/4/1381

شورای عالی اداری در نودودومین جلسه مورخ 2/4/1381 خود بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به منظور انجام بخشیدن و رعایت پیوستگی در وظایف و فعالیتهای مربوط به جنگل ، مرتع و آبخیزداری و پرهیز ازموازی کاری و ناهماهنگی واستفاده موثرتر از امکانات و نیروی انسانی متخصص موجود تصویب نمود:
1- وظایف مربوط به آبخیزداری از حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان جنگلها و مراتع کشور منتقل می گردد و با این انتقال ، نام سازمان مذکور به (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) تغییر می یابد.
2- کلیه اختیارات ، اعتبارات ، تجهیزات ، امکانات ، تعهدات ، پستهای سازمانی و نیروی انسانی مربوط به وظایف آبخیزداری به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منتقل می گردد.
3- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تشکیلات سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور( درحوزه مرکزی ) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی برساند0 تا زمان تایید تشکیلات سازمان مذکور،پستهای سازمان قبلی دارای اعتبار می باشد.
با توجه به حکم بنده ماده 2 قانون برنامه سوم وظایف فوق الذکر در سطح استانها در سازمانهای استانی جهاد کشاروزی سازماندهی می گردد.
4- وزیر جهاد کشاورزی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نتایج حاصله را به دبیرخانه شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.
معاون رئیس جمهور ودبیرشورای عالی اداری - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/02
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :