جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 655/013ط 3/4/1381

شورای عالی اداری در نودو دومین جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بمنظور اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و جلوگیری از انجام وظائف موازی و ایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمانهای دولتی تصویب نمود:
الف - جهت ایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمانهای دولتی اقدامات ذیل صورت پذیرد:
1- واحدهای استانی سازمانها و موسسات وابسته به سازمان مدییت و برنامه ریزی کشور با حفظ ماموریتها و وظایف سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادغام می گردند.
2- واحدهای استانی سایر سازمانها که در سطح استانها بیش از یک واحد سازمانی دارند و مشمول مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری مبنی بر تجمیع واحدهای استانی نمی باشند(اعم از سازمانهائی که براساس مقررات شرکتهای دولتی اداره می شوند ویا سایر سازمانها) در یکدیگر ادغام و سطح سازمانی واحدهای تجمیع شده متناسب با حجم و اهمیت وظائف آن به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
3- اموال ، دارائی ها، اعتبارات و پرسنل واحدهائی که در واحدهای استانی سازمان مرکزی ادغام می گردند جزء اموال ، دارائی اعتبارات و پرسنل سازمان مرکزی قرار می گیرند.
4- آن قسمت از مقررات مذکور در مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری در مورد تجمیع واحدهای استانی وابسته به وزارتخانه ها که با مفاد این مصوبه مغایرت ندارد برای سازمانهای فوق الذکر لازم الاجرا می باشد.
ب : مرکز آموزش مدیریت دولتی وموسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با کلیه اموال ، دارائی ها، اعتبارات و پرسنل در یکدیگر ادغام و عنوان آن (موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ) می گردد.
کلیه فعالیتهای آموزشی پژوهشی دو سازمان یاد شده به ترتیب در معاونتهای آموزشی و پژوهشی موسسه مذکور سازماندهی می گردند.
تشکیلات موسسه فوق الذکر براساس ضوابط ساختار تشکیلاتی وزارت خانه ها و سازمانهای مستقل (بشخنامه شماره 28216/105 مورخ 25/2/81) حداکثر ظرف مدت دو ماه با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مورد اجرا گذاشته می شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول حسن اجرای این مصوبه و گزارش اجرای آن را به شورای عالی اداری ارائه می نماید
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری - محمدستاری فر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/02
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :