جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 15417/ت 26745ه 19/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ج ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- با کارکنان ثابت بیمارستانهای واگذار شده به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی کشور موضوع تصویبنامه شماره 15563/ت 23504ه مورخ 10/4/1380 از تاریخ اجرای این آئین نامه حسب مورد از طریق انتقال با ماموریت طبق مقررات زیر رفتار خواهد شد:
1- کارکنان مذکور که در زمان صدور تصویبنامه یاد شده در بیمارستانهای موضوع تصویبنامه اشتغال داشته اند و طبق درخواست کتبی حداکثر ظرف دوماه تمایل به ادامه خدمت از طریق انتقال در بیمارستانهای موضوع تبصره قانونی فوق را دارند، براساس طرح طبقه بندی مشاغل دولتی ، با مقررات قانون استخدام کشوری تطبیق وضع می یابند و سوابق خدمت قبلی آنان در بیمارستانهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی به عنوان سابقه خدمت قابل قبول محسوب می شود.
2- کارکنان انتقال یافته مذکور از نظر مقررات بازنشستگی و درمان به ترتیب مشمول مقررات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان خدمات درمانی می باشند.
3- کارکنانی که تمایل دارند به صورت مامور در بیمارستانهای موضوع قانون مذکور ادامه خدمت دهند، به عنوان کارمند سازمان تامین اجتماعی محوسب و از طریق آن سازمان ، به بیمارستانهای مذکور مامور خواهند شد.
تبصره 1- حداکثر مدت ماموریت این افراد تا پایان سال 1381 خواهد بود و قبل از انقضای مهلت مذکور، ملزم می باشند نسبت به تعیین تکلیف خود از طریق انتقال یا ادامه خدمت در واحدهای ذیربط سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره 2- در مدت ماموریت حقوق و فوق العاده ها و سایر مزایای آنان همانند مستخدمان رسمی نظیر تعیین واز محل اعتبار دستگاه محل ماموریت پرداخت خواهد شد0 حق بیمه سهم مستخدم و کارفرمادر این مورد حسب مقررات قانون تامین اجتماعی کسر و واریز خواهدشد
ماده 2- کارکنانی که از طریق انتقال یا ماموریت ، تمایل به ادامه خدمت با شرایط این آئین نامه را نداشته باشند با تشخیص سازمان تامین اجتماعی به واحدهای دیگر آن سازمان منتقل خواهند شد.
ماده 3- کارگران مشمول قانون کار شاغل در بیمارستانهای واگذار شده مذکور که براساس ضوابط مورد عمل در وزارتخانه ها و موسسات دوتلی مشمول قانون استخدام کشوری ، مشاغل آنها کارگری تشخیص داده شده یا می شود کماکان تابع قانون کار - مصوب 1369 - خواهند بود.
ماده 4- افرادی که از طریق عقد قرارداد یا پیمانکار در اینگونه بیمارستانها اشتغال دارند مشمول مفاد این آئین نامه نمی باشند.
ماده 5- با آن دسته از کارکنان موقت بیمارستاهای موضوع این آئین نامه که با تمایل خود به دانشگاهعلوم پزشکی ذیربط منتقل یا مامور می شوند همانند مستخدمان پیمانی رفتار خواهد شد0 در غیر این صورت تعیین تکلیف اینگونه افراد با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 6- تبدیل وضع افراد قراردادی و شاغلین فصلی که تابع هیچ از مقررات فعلی مورد عمل بیمارستانهای مذکور نمی باشند امکان پذیر نبوده واز تاریخ اجرای این آئین نامه ، تمدیدقرارداد آنها مجوزی ندارد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :