جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 14/8627/67 12/4/1381
به پیوست تصویر آئین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت و روان اصلاح رفتار زندانیان کشور که در تاریخ 11/4/1381 مورد موافقت و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می گردد.
مدیر کل قضائی - محمدی

براساس بند (5) اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین و بند (ب ) ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشوربه "سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشور" و با عنایت به اهمیت فوق العاده بازپروری و اصلاح رفتار مجرمان زندانی و ایجاد مصنونیت هرچه بیشتر در شخصیت زندانیان در برابر آسیب پذیری های اخلاقی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان محبوس و ترخیص شده از زندان و به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در امر برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و روان درمانگری و برنامه های اصلاح رفتار زندانیان در زندانهای کشور و نیز در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی ، (شورای ) برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان واصلاح رفتار زندانیان کشور که در مواد زیر مختصرا" شورا نامیده می شود) با وظایف ومسئولیتهای خاص تحت نظر سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود، بشرح ذیل تشکیل می گردد:
ماده 1- ترکیب اعضای شورا: اعضای شورا مرکب از11 نفر می باشند که 7نفر از بین اساتید متعهد حوزه و دانشگاه و متخصات متدین و صاحب نظر و 4 نفر از بین معاونان ، مدیران وکارشناسان مجرب واجد الشرایط سازمان زندانها که تمامی آنان از سوی رئیس سازمان انتخاب می گردند.
تبصره 1- احکام اعضای شورا پس از تایید رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس سازمان صادر می گردد.
تبصره 2- احکام اعضای شورا برای مدت سه سال بوده و پس از آن نیز قابل تمدید می باشد.
تبصره 3- عزل و پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا پس از تائید شورا با تصویب رئیس سازمان ممکن خواهد بود.
ماده 2- وظایف ، مسئولیتها و حدود اختیارات شورا:
شورا در حسن انجام مسئولیتها و تحقق بخشیدن به اهداف خود وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:
الف - طراحی و هدایت پروژه های تحقیقاتی ملی در زمینه های مورد نظر از جمله (بررسی علل آسیب پذیری فردی ، اجتماعی ) ، (روشهای موثر پیگشیری ثانویه ، روشهای جامع وموثر روان درمانی و اصلاح رفتار مجرمان زندانی ) .
ج - ارزیابی مستمر برنامه های روان درمانی ، بهداشت روان و خدمات مشاوره ای موجود در زندانها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
و- طراحی و هدایت کارگاههای آموزشی و دوره های ویژه تخصصی برای مدیران طرحهای درمانی وتوانبخشی ، مدیران اجرائی و کارشناسان ودیگر کارکنان شاغل در سازمان .
ز- طراحی و هدایت نشستها و کنفرانسهای تخصصی در سطوح ملی و بین المللی .
ح - برقراری ارتباط مستمر با مراکز و سازمانهای ذیربط بین المللی در ارتباط با تبادل تجارب موفق در امر بازپروری زندانیان با هماهنگی و همکای مراجع ذیربط.
ط- طراحی و انتشار فصلنامه ویژه بهداشت روان واصلاح رفتار آسیب پذیرفتگان اجتماعی با همکاری مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان .
ی - طراحی و هدایت مستمر خدمات مشاوره ای و مددکاری پس از ترخیص برای زندانیان آزاد شده و خانواده های ایشان .
ک - طراحی و هدایت برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای زندانیان خانواده های آن ( به ویژه همسران و فرزندان زندانیان )
ل - طراحی و هدایت خدمات مشاوره های غیر حضوری ویژه خانواده های زندانیان .
م - تحقیق ، طراحی و هدایت مراکز مشاور خانواده در مجتمع های قضائی ویژه خانواده با تصویب مراجع ذیربط.
ماده 3- شورا در انجام وظایف ومسئولیتهای خود، از مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان کمیته های تخصصی و یا از وجود دیگر متخصصان وکارشناسان صاحب نظر دانشگاهی و حوزوی استفاده می نماید
ماده 4- اعضای شورا از بین خود، یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهن دکرد.
ماده 5- دستورالعمل داخلی شورا توسط اعضای شورا تهیه و پس از تصوی بشورا و تایید رئیس سازمان به مورد اجرا گذاشت خواهد شد.
ماده 6- دبیر خانه شورا در مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان مستقر و عهده دار انجام وظایف مربوطه خواهد بود.
ماده 7- کلیه هزینه واعتبارات مالی مورد نیاز شورا با درج در بودجه سالانه توسط سازمان قابل تامین خواهد بود.
ماده 8- این آئین نامه در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشوربه "سازمان زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی کشور" در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 11/4/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/11
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :