جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 140/8626/67 12/4/1381
مدیرعالم محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست تصویر اصلاح برخی از مواد آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در تاریخ 11/4/1381 مورد تصویب ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است برای درج در روزنامه رسمی تقدیم می گردد.
مدیریت کل قضائی - محمدی

با توجه به بررسیهای بعمل آمده مواد 206 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بشرح زیر اصلاح و یا تغییر داده می شود وپس از ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
ماده 206- در موارد ازدواج ، فوت بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول یا ابتلاء آنان به بیماری حاد رئیس و یا قاضی ناظر زندان می تواند پس از اخذ وثیقه لازم با کفالت و یااطمینان به بازگشت زندانی برای مدت 72 ساعت به زندانی مرخصی اعطاءنماید
تبصره 1- در تبصره 1 عبارت (10ساعت ) (24ساعت ) تغییر می یابد0
تبصره 2- در تبصره 2کلمه (ضرورت ) حذف می شود0
ماده 207- در مواردی که زندانی پس از تحمل حداقل دوماه از محکومیت حبس به تشخیص مسئول زندان مربوطه از شخصیت واخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد رئیس حوزه قضائی و یا قاضی ناظر زندان می تواند هر ماه در قبال اخذ تامین لازم حداکثر 5 روزبطور پیوسته و یا ناپیوسته به او مرخصی اعطاءنماید.
تبصره 1- ماده 207 بشرح زیر تغییر می یابد0
ماده 211- زندانیان مربوط به جرائم چک و هرگونه محکومیتهای مالی می توانند با موافقت هر یک از مسئول و یا قاضی زندان جهت جلب رضای شاکی و یا کاهش مدیونیت خویش مرخصی هائی تا سقف یکماه بگیرند این مرخصیها با تشخیص مفید بودن آن از طرف رئیس و یا قضای ناظر زندان قابل تمدید می باشد.
ماده 212- حذف می شود0
ماده 213- مرخصی های پیش بینی شده در موارد قبل ، مانع یکدیگر نبوده و با اعطای مرخصی لازم است ، آدرس زندانی در خارج اززندان و اماکن تردد او آدرس محل سکونت خانواده اش در مدت مرخصی دقیقا" ثبت شود0 چنانچه مدت مرخصی بیش از یک هفته باشد در اول هر هفته با زندان تماس داشته محل خود را گزارش کند.
ماده 214- چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی ، به تشخیص مقام اعطا کننده مرخصی بدون عذر موحه به زندان مراجعه ننماید، مطابق قانون آئین دادرسی اقدام قانونی لازم نیر معمول وایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمی گردد.
ماده 215- محکومینی ک جرم آنان سرقت مسلحانه ، جاسوسی ،اقدام علیه امنیت کشور، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء هرگونه شرارت و آدم ربائی ، جرائم سیاسی و کلیه مجرمینی که به جهت اجرای حکم قصاص و یا حد و اعدام در زندان نگهداری می شود از شمول مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص رئیس کل دادگستری استان .
رئیس قوه قضائیه - سیدمحمدهاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/11
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :