جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 15396/ت 26748ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/26956 مورخ 8/4/1381 وزارت کشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 602/12مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری تصویب نمود:
آقای حسین امینی به عنوان استاندار سیستان وبلوچستان تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16715
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :