جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ :12/3/1381 شماره دادنامه :91 کلاسه پرونده : 79/388

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به مجب شق 2 از بندج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه بهای آب شرب خانگی تعیین شده و در بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردیده است که تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب وهزینه دفع فاضلاب ، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب وفاضلاب وتصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد0 شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند0 بنا به جهات فوق الذکر و اینکه تعیین تعرفه بهاء آب توسط وزارت نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست ، ردیف 8 مصوبه شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/378 آن وزارتخانه که متضمن تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تخشیص داده می شود ومتسندا" به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/79/388 30/3/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان اداری 0
شاکی : شرکت آب و فاضلاب روستائی خوزستان 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ،
1- شرکت آب و فاضلاب روستائی استان بموجب قانون مصوب سال 1374 از اوایل سال 1377 در استان خوزستان تشکیل و راه اندازی گردید.
2- منبع تامین آب تعدادی از روستاهای استان از جمله روستاهای دارخوین - شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان می باشد
3- به موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ... مبلغ تعرفه آب بهاء در طول سالهای اجرای برنامه (1378-1374) برای مصارف بیش از45 متر مکعب هر سال حداکثر30% قابل افزایش بر مبناء قیمت پایه سال 1373 می باشد.
4- با توجه به قراردادهای منعقده مربوط به سالهای قبل ، میزان آب ه بهاء در سال 1373 برای هر متر مکعب 12 ریال تعیین شده است که بر این اساس و با توجه به لحاظ نمودن افزایش سالانه حداکثر30% طبق قانون برنامه دوم ، حداکثر تعرفه آب بهاء در سال 1377-27/34 ریال و برای سال 1378- 55/44 ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود.
5- وزیر نیرو طی دستور العملی به شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی ، تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ نمود0 در بند8 دستورالعمل مذکور تعرفه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین 86 ریال تعیین شده است که متاسفانه برخلاف صریح بندج تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزایش غیر قانونی اعمال شده است .
بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11844 مورخ 27/12/1379 اعلام داشته اند،
1- براساس ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستائی وظیفه نگهداری ،بهره برداری ، ایجاد تاسیسات مربطو به آب آشامیدنی روستاها، ... و 5 اساسنامه این شرکتها وظیفه مطالعه وایجاد تاسیسات مربوط به تامین وانتقال و توزیع آب آشامیدنی روستائی و ... به عهده این شرکتها است و استفاده از آب استحصالی وزارت نیرو وطرح ادعای واهی بلاجهت بوده موجه نیست.
2- جزء2 بندج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگی می باشد و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در چهارچوب وظایف وزارت نیرو شرکتهای آب و فاضلاب شهری می باشد و این بند ناظر به فروش آب به مصرف کنندگان است نه اشخاصی که مصرف کننده آب نیستند واساسا" این تبصره و به خصوص بند مذکور ارتباطی به آب روستائی و شرکتهای آب وفاضلاب روستائی که پس از تصویب قانون برنامه دوم تشکیل گردیده اند ندارد وتلاش شاکی جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت می باشد
3- به موجب دستورالعمل مورد شکایت وزیر نیرو به منظور شفافیت تعیین روابط و نوع همکاری شرکتهای آب منطقه ای وآب و فاضلاب شهری که زیر نظر این وزارت می باشند مواردی را پیش بینی نموده اند و همانگونه که در صدر و ذیل جداول دستورالعمل ملاحظه می فرمائید مبالغ تعیین شده توسط وزیر نیرو براساس نوع منابع آبی به معاونت آب معاونت آب و فاضلاب شهری ابلاغ گردیده و این مبالغ نرخ فروش آب به مصرف کنندگان نمی باشد و بهای فروش آب به مصرف کنندگان شهری براساس تعرفه های مصوب قانونی و در نظرگرفتن سایر مولفه ها صورت می پذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم باارقام مندرج در جداول ندار و بنابراین دستورالعمل داخلی وزارت نیرو ارتباطی به سایر دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ندارد و این شرکتها تابع وزارت جهاد کشاروزی بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذکور تبعیت می نمایند.
4- همانگونه که در بندج ماده 133 قانون برنامه نیز ملاحظه می فرمایند تعرفه آب بها و حق انشعاب و000 به ترتیبی که مقنن مقرر نموه تعیین می گردد و این قیمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همانگونه که از صراحت ماده و عنوان وزارت نیرو احراز می گردد آب وفاضلاب روستاهامشمول این ماده نیستند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نماینده وزارت نیرو و نماینده حقوقی شاکی و بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
91
تاریخ تصویب :
1381/03/12
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :