جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 17544/ت 22469ه 18/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 70470 مورخ 30/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه وزارتخانه ها وسازمانهائی که ترخیص موردی بخشی از کالاهای همراه مسافران ، به استناد قانون امورگمرکی ، قانون مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مربوط، منوط به موافقت با مجوز آنها می باشند، موظفند ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه ، نماینده رسمی خود را با امکانات مناسب و به طور مستمر و هماهنگ با ساعات کاری گمرکات در فرودگاههای بین المللی و مبادی مسافری کشور مستقر نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16715
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :