جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 15418/ت 26746ه 19/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد وزارت کشور، موضوع نامه شماره 59648/105 مورخ 8/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج ) ماده (19) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - ارقام تعرفه صدور کارت معافیت به مشمولانی که به انحاء مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند را بشرح زیر تصویب نمود:
- ماده 1- صدور کارت معافی عنایات رهبری (خانواده شهدا، آزادگان ، جانبازان ، مفقودالاثرها، ... ) مبلغ یازده هزار(11000) ریال .
ماده 2- صدور کارت معافیت سه ساله و پنج ساله موقت ، مبلغ یازده هزار(000/11) ریال .
ماده 3- صدور کارت معافیت محرومیت از خدمت ، مبلغ یازده هزار (11000) ریال .
ماده 4- صدور کارت معافی تحصیلی برای مشمولان ماده واحده اعضای هیات علمی یازده هزار(11000) ریال .
ماده 5- صدور کارت موقت معافی از رزم مشمولان عادی به دائم ، به مبلغ یازده هزار(11000) ریال .
ماده 6- صدور کارت معافی در اجرای ماده واحده به خانواده های (شهدا، جانبازان ، مفقودالاثرها، آزادگان و ... ) مبلغ یازده هزار (000/11) ریال .
ماده 7- صدور کارت معافیت برای مشمولانی که 50 ماه جبهه داشته اند، مبلغ یازده هزار( (11000) ریال .
ماده 8- صدور کارت معافیتهای پزشکی ، کفالت ، مازاد متعهدین خدمت به دستگاه های اجرائی و معافیتهای دایمی خارج از کشور،صدور کارت معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور،مبلغ سی وهشت هزار وپانصد (500/38) ریال .
ماده 9- صدور کارت معافیت آن دسته از مشمولانی که کارت معافیت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثنی می نمایند در مقابل صدور کارت المثنی مبلغ سی وهشت هزار وپانصد (500/38)ریال
ماده 10- کلیه درآمدهای ناشی از اجرای بندهای فوق الذکر باید به حساب درآمد عمومی ردیف 510211 قانون بوجه کل کشور نزدخزانه واریز گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16715
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :