جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 15847/ت 26762ه 11/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1805 مورخ 15/2/1381 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه اجرائی توسعه وتقویت دوره های تحصیلی تکمیلی (مقاطع DhP و فوق تخصصی ) از محل اعبتارات ریالی - ارزی ردیفهای 113500،31208696، 129105 و 31208702 قانون بودجه سال 1381 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وعلوم ، تحقیقات و فناوری (وزارتخانه ها) ودانشگاهها مراکز تحقیقاتی وموسسات آموزش عالی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی هستند، (دانشگاهها) نامیده می شوند.
ماده 2- اعتبارات صرفه جوئی شده موضوع این آئین نامه طبق دستورالعملی که به تصویب هر یک از وزرای وزارتخانه ها می رسد به شرح زیر برای دانشگاههائی که می توانند در جهت ایجاد یا تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند، هزینه می گردد.
الف - قسمتی از اعتبارات برای خرید دستگاههای آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ، کمک آموزشی ، مواد و سایل مصرفی ، کتب و مجلات علمی به صورت پیش برگ (پروفورما) و در موارد خاص به صورت خرید ریالی طبق دستورالعمل وزارتخانه ها.
ب - قسمتی از اعتبارات جهت پرداخت حق الزحمه و هزینه های سفر، اقامت و بلیط هواپیمای اساتید مدعو(اساتیدخارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور) برای آموزشهای تخصصی در دوره های دکتری dhP و فوق تخصصی .
ج - قسمتی از اعتبارات جهت خرید کتب و مجلات علمی و رایانه توسط وزارتخانه ها برای ارائه به اساتید تربیت کننده دانشجویان دوره های دکترای Dhp و فوق تخصصی .
ماده 3- چنانچه دانشگاهها اقدام به پذیرش دانشجویانی که بورس خارج از کشور آنان با توجه به امکانات داخل کشور به بورس داخل تبدیل شده ، بنمایند، قسمتی از هزینه های پیش بین شده برای دانشجو در خارج از کشور بعنوان شهریه تحصیلی به دانشگاههای داخل اختصاص می یابد.
ماده 4- به ازای مدت اقامت دانشجویان بورسیه ترددی و دکترای مشترک در داخل کشور، هزینه های دانشجو به دانشگاه پرداخت می شود
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16715
تاریخ تصویب :
1381/04/16
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :