جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه سال 1346 کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه کلا از حیث درآمد بالغ بر 217231910000 ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال ) و از حیث هزینه بالغ بر 217231910000 ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال ) می باشد.
درآمدهای عمومی و طبقه (الف ) درآمدهای اختصاصی جمعا به مبلغ 73256131000 ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال ) و هزینه های از محل این درآمدها نیز جمعا به مبلغ 73256131000 ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال ) به تصویب می رسد و به دولت اجازه داده می شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هایی که از محل آن تامین می شود و همچنین درآمدها و هزینه های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره 1 -
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات "الف " یا"ب " درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردیده باشد به استثنا درآمدهای حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاه های حرفه ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1345 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هایی را که از محل آن صورت می گیرد هر سه ماه یک بار به وزارت دارایی و دفتر بودجه ارسال دارند.
2 - وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهی های رادیو و تلویزیون دولتی را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف 3406 قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه "ب " منظور و طبق آیین نامه و بودجه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برساند درآمد منظور در ردیف 3407 نیز طبق بودجه و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
3 - وجوه طبقه "ب " درآمدهای اختصاصی به هر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گردید و خزانه داری کل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت می کند.
4 - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دوم دی ماه 1344 از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاه ها و دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه و موسسات آموزشی و همچنین درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری از منابع غیر دولتی تحصیل می شود در خزانه داری کل الزامی نخواهد بود.
تبصره 2 -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل فقط تا میزان ده درصد از اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و از طبقه "الف " درآمدهای اختصاصی با موافقت نخست وزیر مجاز است . کاهش یا افزایش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل و نیز نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر به استثنای فصل اول فقط برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ب - در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه ای دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 3 - تنخواه گردان خزانه داری کل نزد بانک ملی ایران در سال 1346 تا مبلغ شش هزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 4 -
1 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف 5901 بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است .
2 - دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف به وزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت سهامی تلفن ایران از محل صرفه جویی اعتبارات بودجه سال 1346 همان وزارتخانه و موسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات جمعیت شیر و خورشید ایران از محل درآمد عمومی سال 1345 قابل پرداخت است .
تبصره 5 - کلیه هزینه های مربوط به جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران که از جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران است به عهده شورای مرکزی جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران می باشد که از محل اعتبارات خود تامین و پرداخت نماید.
تبصره 6 - باقیمانده اعتباری که از محل ردیف 5901 قسمت هزینه قانون بودجه سال 1345 کل کشور طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای تزئین کاخ گلستان تخصیص داده شده است تا پایان سال 1346 قابل تعهد و پرداخت می باشد.
تبصره 7 - مصرف وام موضوع ردیفهای 5110 بودجه سال 1345 و 5103 بودجه سال 1346 کل کشور که به منظور تکمیل ساختمان و تجهیز کاخ صاحبقرانیه نیاوران پرداخت گردیده است مشمول مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 1345 کل کشور می باشد.
تبصره 8 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود از محل مابه التفاوت درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیش بینی شده در بودجه سال 1346 تا مبلغ سی میلیون ریال به مصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی - روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب استخدام و و دارایی مجلسین خواهد رسید برساند. مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1344 کل کشور خدمتشان بازخرید شده ولی به علت انقضای سال مالی تادیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بازخرید سوابق کارگران زائد شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات از محل باقیمانده اعتبار منظور در ردیف 5912 بودجه سال 1346 کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره 9 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانکاران ساختمانهایی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تامین شده و تا آخر سال 1345 پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمانهایی که از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده به درآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف 5104 بخش پنجم هزینه بودجه سال 1346 کل کشور پرداخت نمایند.
تبصره 10 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا میزان صرفه جویی بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت هزینه های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 11 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود مبلغ 102124000 ریال وجوه دریافتی از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباری که از محل ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در سنوات قبل به مصرف دانشجویان و دانش آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی رسیده است در سال 1346 به مصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند.
تبصره 12 - اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 33 این قانون که به منظور تامین قسمتی از هزینه های وزارت جنگ در سال 1346 انتشار خواهد یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 13 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود آن قسمت از اعتبار برنامه 21400 خود را که تا آخر سال 1345 تعهد نموده است تا آخر اسفند ماه سال 1346 پرداخت نماید.
تبصره 14 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود که تا مبلغ 612321000 ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شماره 16 بودجه سال 1346 خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمانهای مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند.
تبصره 15 - انجمنهای بهداری شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری موسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس استاندارد به مصرف برسانند و همچنین مادام که قانون جدید استخدام کشوری در وزارت بهداری به موقع به اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه طرح مزبور را که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ می گردد اجرا نمایند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم نخواهد بود.
تبصره 16 - وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه 1343 مربوط به صادرات قطعی تا پایان سال 1345 را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 29/9/1345 تامین و پرداخت نماید.
تبصره 17 - به وزارت راه اجازه داده می شود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ را که به منظور ایجاد راه های مورد نیاز نیروی هوایی اختصاص یافت و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال 1346 برای همین منظور با رعایت مقررات به مصرف برساند.
تبصره 18 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه جویی های بودجه سال 1345 وزارت جنگ به منظور پرداخت مابه التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (شامل رتبه پنج ) را که از ابتدای سال 1345 به موجب تصویبنامه هیات وزیران داده شده است و همچنین بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق رتبه لیسانسیه های اداری و فنی شاغل خدمت دبیری تا میزان پنجاه درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.
تبصره 19 - جرائم حاصل از اجرا مقررات ماده 10 قانون کار و همچنین درآمد مراکز حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی جمعا و خرجا به درآمد بند (ب ) بودجه وزارت کار و امور اجتماعی منظور می شود که معادل یک میلیون ریال از درآمد حاصل از جرایم طبق ماده 63 قانون کار و تصویبنامه هیات وزیران جهت رفاه کارگران به مصرف رسیده و بقیه که معادل یک میلیون و نیم ریال درآمد مراکز حرفه ای است به مصرف تهیه مواد و لوازم برای رفع نیازمندیهای مراکز حرفه ای مصرف شود.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 20 - از اول سال 1346 بهره هایی که بابت وامهائی اعطای از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و به مصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید تفاوت بهره دریافتی و پرداختی به حساب درآمد متفرقه کشور منظور خواهد شد.
تبصره 21 - استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه و موسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن هستند از اول سال 1346 ممنوع است .
تبصره 22 - حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (جمع پرداختی به کلیه وراث ) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول فروردین ماه 1346 به سه هزار ریال ترمیم و مابه التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است . دولت می تواند ترمیم مزبور را از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه التفاوت از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 معاف دارد.
تبصره 23 - اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا می شود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط به مصرف می رسد پس از رسیدگی و تایید حسابرسان منتخب وزارت دارایی به حساب هزینه قطعی منظور می گردد و در مورد اعتباراتی که تحت عنوان اعاده منظور شده رسید موسسه دریافت کننده اعانه ، به منزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود.
تبصره 24 - دستور پرداختهای اوراق اصلاحات ارضی فقط در سال سررسید آن به بهای اسمی بابت مالیات و سایر مطالبات دولت قابل قبول است .
تبصره 25 - مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 متمم بودجه سال 1322 اعم از این که به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.
تبصره 26 - پرداخت مبلغ مندرج در ردیف 5904 قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت دولت ایران در مجامع و موسسات بین المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 27 - مفاد تبصره 56 قانون بودجه سال 1341 کل کشور از اول فروردین ماه سال 1346 برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 28 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج دریافت و به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آن را در بودجه های سالانه منظور نماید.
تبصره 29 - کلمه (و بیمه ) به قسمت آخر تبصره 48 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور بعد از کلمه (بازنشستگی ) اضافه می شود.
تبصره 30 - وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال 1346 عوائد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه بندی کالاها را که در حساب اختصاصی خزانه داری کل متمرکز می شود در اختیار موسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات موسسه صرف مخارج جاری خود نماید.
تبصره 31 - از تاریخ اول فروردین ماه 1346 سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اطاقهای بازرگانی موضوع تبصره های 1 و 2 از ماده 2 آیین نامه امور مالی اطاقهای بازرگانی مصوب 14 اسفند ماه 1333 و کلیه برگشتیهای اعتبار اطاقهای بازرگانی به حساب درآمد عمومی دولت منظور می شود. حقوق و دستمزد کارکنانی که از این محل پرداخت می شود بر اساس پرداختی آذر ماه سال 1345 در بودجه وزارت اقتصاد تامین خواهد شد.
تبصره 32 - به وزارت جنگ اجازه داده می شود معادل مبلغ 451513250 ریال بابت پیش قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو "آرتمیز" و "هاورگرافت " و هزینه های مربوطه که در بودجه سال 1345 وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای 1346 تا 1349 بودجه کل کشور برابر قراردادهای مربوط به خرید ناوهای مزبور و تاسیسات ساحلی و وسائل قطعات دکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت می شود، بدون رعایت قانون محاسبات مومی و آیین نامه معاملات دولتی انجام می گیرد.
تبصره 33 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود به منظور تامین اعتبار ازم برای تقویت بینه دفاعی و اجرای برنامه های عمرانی کشور تا مبلغ ده میلیارد ریال اوراق قرضه طبق شرایط زیر منتشر نماید. اوراق قرضه مزبور به نام اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نامیده خواهد شد:
1 - وزارت دارایی می تواند عاملیت فروش و بازخرید و همچنین پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع این تبصره را به عهده بانک مرکزی ایران واگذار نماید.
در سال 1346 عاملیت فروش سه هزار میلیون ریال اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 12 این قانون کلا به عهده بانک مرکزی ایران واگذار می شود.
بانک مرکزی ایران می تواند افراد و یا موسسات دیگری را به عنوان عامل خود انتخاب و اسامی آنها را اعلام دارد.
2 - بانک مرکزی ایران کلیه امور مربوط به نحوه اجرای عاملیت خود را با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد.
3 - هیات نظارت بر اوراق قرضه مرکب است از رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او - رییس دفتر بودج یا یکی از معاونان سازمان برنامه - معاون وزارت دارایی یا خزانه داری کل .
4 - اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی به امضای وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران منتشر خواهد شد.
5 - اوراق قرضه به صورت بی نام و یا بانام منتشر می شود و اوراق قرضه بانام و بی نام قابل تبدیل به یکدیگر خواهد بود.
6 - تاریخ انتشار و مبلغ اسمی و نرخ بهره و سررسید اوراق قرضه موضوع این تبصره با توجه به میزان تعیین شده در بودجه کل کشور و با در نظر گرفتن وضع بازار پول به وسیله هیات نظارت بر اوراق قرضه تعیین و نرخ بهره توسط رییس بانک مرکزی ایران به وزیر دارایی و نخست وزیر پیشنهاد می شود تا در صورت تصویب مقامات مذکور به موقع اجرا گذاشته شود.
7 - بانک مرکزی ایران با توجه به سررسید اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسید را به حساب دولت پرداخت خواهد نمود.
8 - دولت مکلف است از ابتدای سال 1347 همه ساله اعتباری تا میزان ده درصد ارزش اسمی اوراق قرضه به فروش رسیده را در بودجه کل کشور منظور و در حساب مخصوصی نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. وجوه مذکور برای بازپرداخت بهای اوراق سررسیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتی که موجودی این حساب کافی نباشد دولت مابه التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه کل کشور در سال سررسید تامین خواهد نمود.
9 - دولت همه ساله مبلغی معادل با بهره و کارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع این تبصره را در بودجه کل کشور منظور داشته و خزانه داری کل مبلغ مزبور را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد داد.
10 - بازپرداخت بهای اسمی اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی و همچنین پرداخت بهره متعلق به آن مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسید به محض مراجعه دارنده اوراق مزبور از طرف بانک مرکزی ایران یا عاملین منتخب بانک پرداخت خواهد شد. بعد از سررسید به اوراق قرضه مزبور تعلق نخواهد گرفت .
11 - به بهره اوراق قرضه موضوع این قانون و سود ناشی از خرید و فروش اوراق مزبور مالیات تعلق نمی گیرد.
12 - اوراق قرضه موضوع این تبصره که به نام شخص متوفی باشد بابت پرداخت مالیات بر ارث از طرف وزارت دارایی پذیرفته خواهد شد.
13 - بانک مرکزی ایران می تواند با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه نسبت به خرید و فروش اوراق مزبور به قیمتی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آن اقدام نماید.
14 - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده 15 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از سی درصد به بیست درصد تقلیل می یابد.
15 - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده 16 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از پنجاه درصد به 40 درصد تقلیل می یابد.
16 - وزارت دارایی برابر یک در هزار مبالغ فروش و بازخرید و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعی و یا عمرانی به عنوان کارمزد انجام عملیات مزبور به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد نمود.
17 - آیین نامه اجرای این تبصره توسط هیات نظارت بر اوراق قرضه تهیه و پس از تصویب وزارت دارایی قابل اجرا خواهد بود.
18 - چاپ اوراق موضوع این تبصره در چاپخانه بانک ملی ایران و تحت مراقبت هیات نظارت بر اوراق قرضه به عمل خواهد آمد.
تبصره 34 - به دولت اجازه داده می شود که حداکثر تا میزان 8/13 میلیون دلار وام به دولت مراکش جهت تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد آیت عادل با شرایطی که مورد توافق طرفین بوده و به تصویب هیات وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید. آن قسمت از مبلغ فوق الذکر که هر سال باید پرداخت شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 35 - اجازه داده می شود از تاریخ اجرای این قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1333 با توجه به مفاد تبصره 48 قانون بودجه سال 1339 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور به چهار در هزار افزایش یابد دولت می تواند در صورت ضرورت یک در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که به ترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود.
تبصره 36 - عبارت (حقوق و عوارض بندری بر کشتی ها در بنادری وصول می شود که دارای تاسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت هر یک از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال 1339 حذف می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و شش تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1345 در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :