جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


ماده واحده - تصویب نامه شماره 1904 مورخه 30 فروردین 1341 راجع به
اجازه ترک مناقصه وسائل روشنایی جاده مهرآباد و غیره که از طرف دولت به
شرح زیر صادر شده است (هیات وزیران در جلسه مورخ 29/11/41 بنا به پیشنهاد
شماره 2927/3 - 22/1/1341 وزارت کشور تصویب نمودند که بنگاه برق تهران
مجاز است با ترک مناقصه و با رعایت مواد زیر نسبت به تامین روشنایی جاده
شمیران و جاده قدیم شهر ری و همچنین خیابان فرودگاه از سه راه مهرآباد به
طرف فرودگاه اقدام نماید.
1 - برای چراغها و لوازمی که باید از خارج وارد شود حداکثر به ماخذ
قیمتها و مدتهای تحویل مناقصه های سابق .
2 - برای تهیه پایه و لوازمی که در داخله بایستی تهیه شود با استعلام
از سازندگان معتبر داخلی و رعایت مدت تحویل مناسب .
3 - برای تهیه کابل از موجودی داخله در صورتی که بهای آن از ماخذهای
حاصله از مناقصه سابق تجاوز ننماید) تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 19
اردیبهشت ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :