جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - افسران و درجه داران و افراد و همردیفان شهربانی کل کشور
از لحاظ مقررات کیفری و ایجاد خسارت و تجاوز به اموال شهربانی در حکم
نظامیان و همردیف نظامیان محسوب می شوند و تابع قوانین و مقررات کیفر ارتش
هستند.
تبصره 1 - مقررات قسمت اخیر ماده 19 آیین دادرسی کیفری در مورد
رسیدگی به تخلفات ضابطین دادگستری کماکان به قوت خود باقی است .
تبصره 2 - رییس کل شهربانی اختیاراتی را که در مواد 137 و 138 و 139
قانون دادرسی و کیفر ارتش برای فرماندهان نظامی پیش بینی شده است در مورد
افسران و درجه داران و افراد و همردیفان شهربانی کل کشور خواهد داشت .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم
دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :