جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - بانک مرکزی ایران می تواند تا میزان یک میلیارد و پانصد
میلیون ریال دیگر اضافه بر یک میلیارد در جریان با موافقت شورای پول و
اعتبار و تصویب هیات وزیران اقدام به ضرب و انتشار پول فلزی نماید.
معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی
که به موجب این قانون انتشار یابد به عنوان تعهد بانک مرکزی ایران در
حساب مخصوصی منظور خواهد شد.
تبصره - ضرب مسکوکات منحصرا در ضربخانه بانک مرکزی انجام خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام بهمن ماه
یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :