جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده واحده - در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب
سال 1338 شمسی فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخاب اعضای آن
صادر شود انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای
ملی به عمل خواهد آمد. تعداد اعضای مجلس موسسان که طبق اصل فوق الذکر
مساوی با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خواهد بود به
این طریق انتخاب می شود که از هر حوزه انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس
شورای ملی یک یا چند نفر نماینده و تعداد 60 نفر بقیه اعضای آن با توجه
به میزان جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران از
حوزه های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداری کلی برای عضویت مجلس موسسان
انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 - حداکثر سن انتخاب شونده مذکور در ماده دوازده قانون
انتخابات مجلس شورای ملی در انتخابات مجلس موسسان لازم الرعایه نخواهد بود.
تبصره 2 - انجمنهای نظارت انتخابات مجلس موسسان تا سه روز پس از ختم
انتخابات شکایات را پذیرفته و ظرف یک هفته به مفاد آن رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 3 - دفاتر ثبت نام رای دهندگان و صدور برگ انتخاباتی لااقل 15
روز قبل از اخذ رای در حوزه های ثبت احوال مفتوح و تا یک روز قبل از اخذ
رای ادامه خواهد داشت .
تبصره 4 - آیین نامه راجع به نحوه انجام انتخابات و تعیین مهلتهای
مقرره از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و سوم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1345/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :