جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - از تاریخ تصویب این اساسنامه بانک ساختمانی که طبق ماده 3
قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن به نام سازمان مسکن نامیده
می شود شرکتی است سهامی که برای مدت نامحدودی به منظور تهیه مسکن و اجرای
طرحهای ساختمانی طبق اصول بازرگانی اداره می شود و مرکز اصلی آن در تهران
است و می تواند در صورت لزوم به تصویب مجمع عمومی در هر یک از نقاط کشور
شعبه باز نماید.
فصل دوم
ماده 2 - سرمایه سازمان مسکن اعم از نقدی و غیر نقدی عبارت است از
مبلغ نهصد و شصت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار ریال (به شرح
ترازنامه سال 1341 مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ساختمانی مورخ 22
مرداد 1342) شامل بر دو هزار و پانصد و یک سهم 384000 ریالی با نام که کلا
پرداخت شده و متعلق به دولت است سهام مذکور غیر قابل انتقال به غیر خواهد
بود.
فصل سوم - وظایف و اختیارات .
ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است .
الف - اجرای طرح های ساختمانی و ساختمان خانه های ارزان قیمت به منظور
تامین مسکن و تنزل اجازه بها.
ب - خرید و فروش زمین در اجرای طرح های ساختمانی و ساختن خانه و
ابنیه .
ج - اداره کارخانه های متعلق به بانک ساختمانی و واگذاری تدریجی آن به
مردم و یا سازمانهای ذیصلاحیت دولتی .
د - تهیه و نقشه های شهرسازی ساختمانی و راهنمایی فنی و نظارت در امور
ساختمانی در مقابل دریافت حق الزحمه .
ه - مباشرت در ساختن ابنیه در مقابل دریافت حق الزحمه .
و - تحصیل اعتبار به منظور اجرای طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن .
ز - اشتراک مساعی کامل در اجرای طرح های ده سازی و خانه سازی در دهات و
قصبات .
فصل چهارم - تشکیلات
ماده 4 - سازمان دارای ارکان زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - بازرسان .
مجمع عمومی :
ماده 5 - نمایندگی سهام دولت در سازمان مسکن با وزیر آبادانی و مسکن
خواهد بود.
ماده 6 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار بنا به تقاضای نماینده سهام
دولت یا هیات مدیره یا هر یک از بازرسان تشکیل می شود یکی در آذر ماه هر
سال برای تصویب برنامه عمل و بودجه سال بعد و دیگری در خرداد ماه هر سال
برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
ماده 7 - وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است .
1 - تصمیم درباره گزارش سالیانه و تصویب برنامه عمل و بودجه سازمان .
2 - تصویب ترازنامه و حساب سود زیان .
3 - پیشنهاد دو بازرس به هیات وزیران .
4 - اتخاذ تصمیم در کلیه مسایلی که جزو دستور جلسه باشد.
5 - تصویب آیین نامه های مربوط به این اساسنامه که از طرف هیات مدیره
تهیه و پیشنهاد می شود.
6 - تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره و بازرسان .
7 - افزایش سرمایه .
هیات مدیره .
ماده 8 - هیات مدیره سازمان از سه نفر (یک رییس و دو عضو تشکیل می شود
). رییس هیات مدیره سمت مدیر عامل سازمان را نیز خواهد داشت .
ماده 9 - رییس و اعضا هیات مدیره به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و با
تصویب هیات وزیران منصوب می شوند. عزل هر یک از اعضای هیات مدیره نیز به
ترتیب فوق انجام خواهد شد.
ماده 10 - اعضای هیات مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچ گونه شغل
دولتی دیگر داشته باشند و حق ندارند در موسساتی که با سازمان طرف معامله
یا حساب هستند سهیم و یا شریک باشند و همچنین نمی توانند با سازمان معامله
نمایند.
ماده 11 - اسناد و اوراق تعهدآور سازمان با امضا مدیر عامل و یک نفر
از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود مدیر عامل در صورت غیبت می تواند به
مسئولیت خود حق امضای خود را در موارد مذکور در این ماده به یک نفر از
اعضای هیات مدیره تفویض نماید در این صورت اسناد و اوراق مذکور در این
ماده با امضای دو نفر اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
هیات مدیره سازمان می تواند حق امضای قسمتی از اسناد یا قسمتی از اختیارات
خود را به مسئولیت خود به بعضی از روسای قسمتهای سازمان محول نماید.
ماده 12 - حدود اختیارات و وظایف هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد
وزیر آبادانی و مسکن و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 13 - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات در آن دفتر
ثبت می شود و به امضای هیات مذکور می رسد و کلیه تصمیمات هیات مدیره به
اکثریت آرا قابل اجرا می باشد.
بازرسان :
ماده 14 - انتخاب دو بازرس به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و تصویب
هیات وزیران برای مدت یک سال صورت می گیرد تجدید ماموریت بازرسان پس از
انقضای مدت ماموریت مانعی ندارد. مفاد ماده 10 این اساسنامه در مورد
بازرسان نیز لازم الرعایه خواهد بود.
فصل پنجم - مواد متفرقه
ماده 15 - سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع می شود و در آخر
اسفند همان سال به پایان می رسد.
ماده 16 - حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته شده و ترازنامه
سازمان باید حداقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی سالیانه به
بازرسان تسلیم شود.
ماده 17 - سازمان مسکن می تواند با تصویب هیات دولت از مقررات قانون
توسعه معابر مصوب 1320 در مورد اراضی واگذاری به سازمان و همچنین از
مقررات قانون به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب خرداد
1339 استفاده نماید.
ماده 18 - در کوی های جدیدی که از طرف سازمان مسکن ساخته می شود مادام
که شهرداری در آن محل ها تشکیل نگردیده سازمان مزبور می تواند به منظور
تنظیف و نگهداری آنها با موافقت وزارت کشور وظایف شهرداریها را انجام
دهد.
ماده 19 - معاملات سازمان مسکن طبق آیین نامه معاملات سازمان برنامه
انجام خواهد شد ترک مناقصه و مزایده در هر مورد به پیشنهاد هیات مدیره
سازمان مسکن و تصویب وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.
ماده 20 - زمینهایی که از طرف دولت به موجب قوانین مربوط به تاسیس
بانک ساختمانی یا قوانین دیگر به سازمان مسکن انتقال داده شده یا خواهد
شد احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و اداره کل ثبت مکلف
است زمینهای مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفاتر املاک ثبت
نماید و اسناد مالکیت به نام سازمان مسکن از پرداخت هر گونه حق الثبت در
این موارد معاف خواهد بود.
ماده 21 - آیین نامه استخدامی سازمان برنامه ملاک کار سازمان در امور
استخدامی خواهد بود مادام که مشاغل سازمان مزبور طبقه بندی نشده است طبق
آیین نامه استخدامی بانک ساختمانی عمل خواهد شد. سازمان مسکن می تواند در
صورت ضرورت کارمندان خود را در سایر واحدهای وزارت آبادانی و مسکن مامور
خدمت نماید.
ماده 22 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق
قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 23 - اساسنامه بانک ساختمانی ملغی است و این اساسنامه جانشین آن
می شود.
ماده 24 - وزارت آبادانی و مسکن مامور اجرای این اساسنامه می باشد.
اساسنامه فوق که مشتمل بر پنج فصل و بیست و چهار ماده است و به موجب
تبصره ماده سوم قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب 8/1/1343 به مجلس
شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ارجاع شده بود در
تاریخ 24/3/1343 به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :