جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی ایران و ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه
و سیزده ماده می باشد و در تاریخ هشتم آذر ماه 1337 از طرف نمایندگان
مختار دو کشور به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می شود اسناد
تصویبی آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن موافقتنامه ضمیمه است
پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و
سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 4/2/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
متن موافقتنامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا
نظر به این که اعلیحضرت شاهنشاهی ایران و مقام ریاست جمهوری ایتالیا
علاقه مند به توسعه بیشتر مناسبات بین دو کشور در زمینه فرهنگی و هنری و
علمی و فنی می باشند و به منظور تشیید علائق مودت موجود فیمابین دو کشور با
تصمیم به عقد موافقتنامه فرهنگی نمایندگان تام الاختیار نامبرده در زیر را
به این منظور تعیین می نمایند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای علی اصغر حکمت وزیر امور خارجه
از طرف رییس جمهوری ایتالیا
جناب آقای امیتور فانفانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار
یافتند به شرح زیر توافق می نمایند:
ماده 1 - طرفین معظمین متعاهدین متعهد می گردند موجبات همکاری موثر به
منظور ترغیب و بسط روابط متقابل فیمابین را در زمینه فرهنگی و ادبی و
هنری و علمی و فنی فراهم آورند و خصوصا تعهد می نمایند مراتب زیر را عملی
سازند:
الف - ایجاد نهایت تسهیلات ممکنه برای مبادله هر نوع کتب و نظریات سودمند.
ب - ترغیب مبادله فیلم های علمی و تربیتی سینمایی محصول داخلی فیمابین دو
کشور.
ج - تشکیل نمایشگاه های هنری .
د - ترتیب مسافرتهای دسته جمعی دانشجویان .
ه - ایجاد تسهیلات جهت دانشجویان و محققین و دانشمندان کشور متعاهد به
قسمی که استفاده از موسسه هنری و صنایع مستظرفه و اسناد و مدارک مضبوطه و
کتابخانه ها و سایر موسسات علمی و فنی و عمومی تحت شرایطی که اتباع طرف
مقابل از آن برخوردارند برای افراد نامبرده در فوق نیز میسر باشد.
ماده 2 - طرفین معظمین متعاهدین مسافرت استادان و فرهنگیان و سخنرانان و
نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان اتباع طرف مقابل را به کشور یکدیگر
تسهیل خواهند نمود و در حدود مقررات خود و بر حسب موارد تصمیماتی به
منظور اعطای بورس یا مدد معاش تحصیلی اتخاذ خواهند نمود.
ماده 3 - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر مقتضی به منظور ترغیب اتباع و
هیاتهای علمی طرف مقابل به تحقیقات در سرزمین خود خصوصا در رشته
باستانشناسی و مطالعات اسلامی اتخاذ خواهند نمود.
ماده 4 - طرفین معظمین متعاهدین سعی خواهند کرد که کرسیهای تدریس ادبیات
و زبان فارسی در موسسات دانشگاهی ایتالیا و کرسیهای تعلیم ادبیات و زبان
ایتالیا در موسسات و دانشگاه های ایران ایجاد گردد و ضمنا در توسعه
کرسیهای موجود کوشش شود.
ماده 5 - طرفین معظمین متعاهدین در حدود مقرراتی قانونی مربوطه خود
اهتمام لازم به عمل خواهند آورد که کتب کلاسی منتشره در هر یک از دو کشور
حاوی اطلاعات نادرست در خصوص تاریخ و تمدن کشور دیگر نباشد.
ماده 6 - طرفین معظمین متعاهدین کلیه اقدامات لازم را به منظور تسهیل امر
سیاحت که وسیله موثرش برای ایجاد تفاهم متقابل دو کشور به شمار می رود به
عمل خواهند آورد.
ماده 7 - طرفین معظمین متعاهدین شروط و اصول لازم جهت عقد موافقتنامه به
منظور معتبر شناختن مدرک تحصیل یکدیگر را اعم از متوسطه و عالیه با در
نظر گرفتن مقررات جاریه هر یک از طرفین در این خصوص مورد بررسی قرار
خواهند داد.
ماده 8 - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که دانشجویان هر یک از
دو کشور در موسسات مربوطه ایشان طبق قوانین و مقررات جاریه به مطالعات
ادبی و هنری و علمی و فنی بپردازند.
ماده 9 - طرفین معظمین متعاهدین تشکیل مسابقات ورزشی بین دو کشور را تا
سرحد امکان مورد تشویق قرار داده و همکاری سازمانهای تربیت بدنی و
پیشاهنگی فیمابین را تسهیل خواهد نمود.
ماده 10 - طرفین معظمین متعاهدین تدابیر لازم را به منظور اجرای مقررات
مذکور در فوق اتخاذ و ایجاد موسسات و سازمانهای فرهنگی را در قلمرو
یکدیگر تسهیل خواهند نمود و موسسات مزبور تابع قوانین ملی کشور که در آن
تاسیس می شود خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین در موارد انتقال حقوق مالکیت اراضی و ابنیه ای که
اختصاص به محل موسسات فرهنگی دارند متقابلا معافیت کامل از پرداخت مالیات
را تامین خواهند نمود.
ضمنا طرفین ساختمانهایی را که اختصاص به اداره موسسات فرهنگی مزبور دارد
از پرداخت مالیات مستقیم و عوارض و هر قبیل مالیات دیگر اعم از این که

قابل تادیه به خزانه دولت یا ادارات و دوایر محلی باشد معاف خواهند نمود.
به علاوه طرفین معظمین متعاهدین اطمینان می دهند که لوازم تحصیلی و علمی و
همچنین کتابهایی که برای کار موسسات فرهنگی که از طرف هر یک از دو دولت
در کشور دیگر تاسیس خواهد شد اختصاص دارد از کلیه حقوق گمرکی و هر قبیل
عوارض دیگر معاف باشند.
ماده 11 - 1 - به منظور اجرا این موافقتنامه کمیسیون مختلط دائمی تشکیل
می گردد این کمیسیون مشتمل بر دو شعبه در رم و تهران خواهد بود و هر یک از
شعب مزبور دارای یک رییس و چهار نفر عضو می باشد و دو نفر از اعضا از طرف
دولت جمهوری ایتالیا و دو نفر دیگر از طرف دولت شاهنشاهی ایران تعیین
می گردد.
2 - یکی از نمایندگان ایتالیا به ریاست شعبه رم و یکی از نمایندگان دولت
ایران به ریاست شعبه تهران منصوب خواهد شد.
3 - هر یک از شعب لااقل سالی یک بار بنا به دعوت رییس شعبه تشکیل جلسه
خواهد داد.
4 - هر یک از شعب آیین نامه داخلی برای خود تنظیم خواهد نمود.
5 - برنامه کار هر یک از شعب حتی الامکان هرساله با تبادل نظر طرفین تهیه
خواهد گردید.
6 - هر یک از شعب مذکور می تواند تعدادی کارشناس تحت اختیار خود داشته
باشد.
ماده 12 - این قرارداد سه ماه پس از مبادله اسناد مصوب که در تهران انجام
خواهد گرفت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 13 - طرفین معظمین متعاهدین می توانند این موافقتنامه را با اطلاع
قبلی سه ماهه فسخ نمایند.
این موافقتنامه در تاریخ 29 نوامبر 1958 مطابق با 8 آذر ماه یک هزار و
سیصد و سی و هفت به دو زبان فارسی و ایتالیایی در دو نسخه تنظیم و در رم
به امضا رسید و هر دو متن متساویا معتبر می باشند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف ریاست جمهوری ایتالیا
امضا علی اصغر حکمت امضا فانفانی
مقدمه و متن قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت
شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :