جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون مدت خدمت نظام وظیفه برای مشمولینی
که مدارک تحصیلی آنها معادل دیپلم دوره کامل متوسطه و یا بالاتر است به
شرح زیر تعیین می گردد:
الف - دوره زیر پرچم هجده ماه .
ب - دوره احتیاط پس از پایان دوره زیر پرچم چهار سال .
پ - دوره ذخیره یکم پس از پایان دوره احتیاط چهار ده سال .
ت - دوره ذخیره دوم پس از پایان دوره ذخیره اول تا اول فروردین ماه
سالی که در طی آن چهل و شش سالگی شروع می شود.
ماده 2 - دانشگاهها و دانشسرای عالی - وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه ها
و موسسات دولتی و بنگاه های ملی که با موافقت وزارت فرهنگ آموزشگاههای
اختصاصی دارند موظفند اسامی کلیه محصلین مشمول و کلیه فارغ التحصیلانی را
که مدارک تحصیلی آنان معادل دیپلم دوره متوسطه و یا بالاتر بوده و در سنین
مشمولین باشند در مهر ماه هر سال به اداره نظام وظیفه ارسال دارند.
ماده 3 - اداره نظام وظیفه کلیه مشمولین فارغ التحصیل مصرح در این
قانون را که پس از رسیدگیهای قانونی از لحاظ انجام خدمت نظام وظیفه
بلامانع شناخته می شوند جهت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی به مراکز آموزش
مربوطه اعزام خواهد داشت .
ماده 4 - بعد از پایان دوره آموزش مقدماتی نظامی کلیه فارغ التحصیلانی
که ارزش تحصیلی آنها معادل لیسانس و یا بالاتر است برای طی دوره مربوطه
آموزشگاههای افسری اعزام و در صورت موفقیت در آزمایشهای این دوره به درجه
ستوان دومی مفتخر گردیده و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور
انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاههای
افسری اعزام می شوند چنانچه در آزمایش و امتحانات نهایی مردود شوند به
درجه استواریکمی مفتخر خواهند شد.
ماده 5 - چنانچه تعداد فارغ التحصیلان مصرحه در ماده 4 این قانون
احتیاجات کادر افسری وظیفه را تامین ننماید کسری تعداد مورد نیاز از بین
فارغ التحصیلانی که ارزش مدارک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس می باشد با توجه
به مدارک تحصیلی آنان (به تناسب عالی و متوسطه ) و در صورت یکسان بودن
مدارج تحصیلی با در نظر گرفتن معدل نمرات تحصیلی آنها و احتیاجات رسته های
مختلفه ارتش انتخاب و برای طی دوره مربوطه به آموزشگاههای افسری اعزام و
در صورت موفقیت در آزمایشهای این دوره به درجه ستوان سومی مفتخر شده و
بقیه مدت خدمت زیر پرچم خود را با درجه مزبور انجام خواهند داد.
تبصره - فارغ التحصیلانی که برابر مقررات این ماده به آموزشگاههای
افسری اعزام می شوند چنانچه در آزمایشهای امتحانات نهایی مردود شوند به
درجه استوار دومی مفتخر خواهند شد.
ماده 6 - پس از تامین کسری احتیاجات کادر افسری وظیفه برابر ماده 5
این قانون باقیمانده فارغ التحصیلان جهت تامین کادر گروهبانی به
آموزشگاههای گروهبانی معرفی و پس از طی دوره مربوطه به ترتیب ارجحیت با
توجه به نتیجه آزمایشهای این دوره به درجات گروهبان یکمی و گروهبان دومی و
گروهبان سومی مفتخر و بقیه خدمت زیر پرچم خود را با درجات مزبور انجام
خواهند داد.
ماده 7 - مدت دوره آموزش مقدماتی نظامی و دوره های آموزشگاههای افسری و
گروهبانی در مورد مشمولین مصرحه در این قانون بنا به مقتضیات به وسیله
وزارت جنگ تعیین خواهد شد.
ماده 8 - میزان حقوق کسانی که برابر مقررات این قانون برای انجام خدمت
زیر پرچم اعزام می شوند به شرح زیر تعیین می گردد:
الف - در مدت طی دوره آموزش مقدماتی نظامی معادل نصف حقوق مبنا
(مندرج در ماده 51 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی )
ب - در مدت طی دوره آموزشگاههای افسری معادل حقوق دانشجویان
آموزشگاههای افسری جز کادر ثابت .
ج - در مدت طی دوره آموزشگاههای گروهبانی معادل حقوق دانش آموزان
آموزشگاههای گروهبانی کادر ثابت .
د - پس از نیل به درجه افسری و یا درجه داری تا موقع ترخیص از خدمت
زیر پرچم معادل حقوق و افسران و درجه داران هم درجه خود در کادر ثابت .
تبصره - مقررات بند (د) این ماده در مورد افسران و درجه داران مزبور
علاوه بر دوره زیر پرچم در ادوار احتیاط و ذخیره نیز در صورت احضار آنان
لازم الرعایه خواهد بود چنانچه این قبیل اشخاص حقوق بگیر ادارات و موسسات
دولتی یا شرکتها و بنگاههایی که با سرمایه دولت اداره می شود باشند حقوق
خود را از سازمانهای مذکور دریافت خواهند داشت .
این قبیل افسران و درجه داران از هر محلی حقوق دریافت دارند که حق بیمه
خود را به ماخذ حقوق درجه مربوطه مطابق مقررات قانون بیمه افراد کادر
ثابت ارتش و ژاندارمری مصوب 27/8/1335 به صندوق بیمه ارتش پرداخته و
مشمول مقررات قانون مزبور و آیین نامه مربوطه خواهند بود.
ماده 9 - کلیه فارغ التحصیلان مصرحه در ماده یک که از تاریخ اجرای این
قانون به بعد برای انجام خدمت زیر پرچم اعزام می شوند مشمول مقررات این
قانون خواهند بود.
تبصره 1 - فارغ التحصیلانی که در تاریخ اجرای این قانون مشمول انجام
خدمت زیر پرچم هستند تا موقع ترخیص تابع قوانین و مقررات قبلی خواهند
بود.
تبصره 2 - فارغ التحصیلان مشمول مقررات تبصره یک پس از ترخیص از خدمت
زیر پرچم و همچنین فارغ التحصیلانی که قبل از تاریخ اجرای این قانون خدمت
زیر پرچم را به پایان رسانیده اند از نظر احتساب ادوار احتیاط و ذخیره
مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 10 - نحوه اجرای این قانون ضمن آیین نامه ای که به وسیله وزارت جنگ
تدوین می گردد مقرر خواهد شد.
ماده 11 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با آن
مغایرت دارند ملغی می گردد.
قانون فوق که مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :