جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده 1 - فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری در نقاط کشور
طبق درجاتی که به موجب تصویب نامه شماره 27404 - 12/1/1338هیات وزیران
مبنی بر اصلاح پاره ای از مواد آیین نامه مزایا تعیین شده به ماخذهای زیر به
نسبت حقوق ثابت پرداخت می گردد:
نقاط درجه یک صدی پنجاه و پنج (55%)
نقاط درجه دو صدی چهل و پنج (45%)
نقاط درجه سه صدی چهل (40%)
نقاط درجه چهار صدی چهل و پنج (45%)
نقاط درجه پنج صدی بیست (20%)
نقاط درجه شش صدی بیست و پنج (25%)
نقاط درجه هفت صدی پانزده (15%)
تبصره - کلیه تبصره های مندرج در بند 3 تصویب نامه شماره 27404 به
تاریخ 12/1/1338 آیین نامه اصلاحی مزایای کارمندان به استثنا تبصره 9 در
مورد آقایان قضات رعایت شود.
ماده 2 - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مامور اجرای این آیین نامه
می باشند.
آیین نامه فوق که مشتمل بر دو ماده و یک تبصره است در جلسه 24 فروردین ماه
1339 کمیسیون دادگستری و در جلسه اول اردیبهشت ماه 1339 کمیسیون دارایی
مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :