جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده 1 - با توجه به ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
مصوب سی ام تیر ماه 1336 به افسران و درجه داران رسته های تخصصی نیروهای
هوایی و دانشجویان و هنرآموزانی که در سازمان نیروی مزبور خدمت می نمایند
فوق العاده سختی هوایی ماهیانه طبق مقررات این آیین نامه پرداخت می گردد.
ماده 2 - میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی افسران به شرح زیر تعیین
می گردد:
الف - افسران خلبان هواپیماهای جت شکاری و جتهای مشابه (از نظر
پروازی ) تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) هشتاد درصد (80 درصد) حقوق درجه
مربوطه و از سرتیپی به بالا هشتاد درصد (80 درصد) حقوق درجه سرهنگی .
ب - افسران خلبان یکم (خلبان فرمانده ) هواپیماهای حمل و نقل تا درجه
سرهنگ (سرهنگ داخل ) پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه مربوطه و و از
سرتیپی به بالا پنجاه و پنج درصد (55%) حقوق درجه سرهنگی .
د - سایر افسران رسته های تخصصی نیروی هوایی :
1 - افسران رسته های تخصصی که عملا در مشاغل مربوط به تخصص خود انجام
وظیفه نمایند تا درجه سروانی (سروان داخل ) سی درصد (30%) و از درجه
سرگردی تا سرهنگی (سرهنگ داخل ) بیست و پنج درصد (25%) حقوق درجه مربوطه و
از سرتیپی به بالا بیست و پنج درصد (25%) حقوق درجه سرهنگی .
2 - بقیه افسران رسته های تخصصی تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) ده درصد
(10%) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا ده درصد (10%) حقوق درجه
سرهنگی .
تبصره 1 - افسرانی که عملا در واحدهای جت در رسته تخصصی خود انجام
وظیفه نموده و طبق مقررات پیشین از سی و پنج درصد (35%) حقوق درجه مربوطه
استفاده می نمایند تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل ) از همان سی و پنج درصد
(35%) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا از سی و پنج درصد (35%) حقوق
درجه سرهنگی استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق دریافتی بدون
احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب ) ماده 53 قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می باشد.
ماده 3 - میزان فوق العاده سختی خدمت هوایی درجه داران به شرح زیر تعیین
می گردد:
الف - درجه داران خلبان عملیاتی در صورت انجام پرواز مقرره دو برابر
حقوق مبنا
ب - سایر درجه داران رسته های تخصصی نیروی هوایی :
1 - درجه داران رسته های تخصصی که عملا در مشاغل تخصصی وظایف مربوطه به
هواپیماهای جت را انجام می دهند و همچنین خدمت پرنده واحدهای حمل و نقل
(استوار یکم نود و پنج درصد) (استوار دوم هشتاد و پنج درصد) (گروهبان یکم
هفتاد و پنج درصد) (گروهبان دوم و پایین تر شصت و پنج درصد) حقوق مبنا.
2 - درجه داران رسته های تخصصی که در مشاغل تخصصی مربوطه در قسمتهای
نیروی هوایی (به استثنا ستاد نیرو و ستاد واحدها) انجام وظیفه می نمایند
استوار یکم هشتاد درصد - استوار دوم هفتاد درصد - گروهبان یکم شصت درصد -
گروهبان دوم و پایین تر پنجاه و پنج درصد حقوق مبنا.
3 - بقیه درجه داران رسته های تخصصی استوار یکم شصت درصد - استوار دوم
پنجاه درصد - گروهبان یکم چهل درصد - گروهبان دوم و پایین تر سی و پنج
درصد حقوق مبنا.
ماده 4 - میزان فوق العاده سختی هوایی دانشجویان و هنرآموزان به شرح
زیر می باشد:
الف - دانشجویان دانشکده خلبانی از بدو ورود به دانشکده دو هزار و
هفتصد ریال و از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور یک برابر حقوق مبنا.
ب - افسران و درجه داران دانشجوی دانشکده خلبانی فقط از موقع پرواز یک
برابر حقوق مبنا.
ج - دانشجویان دانشکده فنی و آموزشگاه افسری جز رسته های تخصصی نیروی
هوایی از یک دوم حقوق مبنا.
د - هنرآموزان آموزشگاه های رسته های تخصصی نیروی هوایی از یک چهارم
حقوق مبنا.
تبصره - منظور از حقوق مبنا مذکور در این ماده و ماده قبل حقوق مندرج
در ماده 51 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی می باشد.
ماده 5 - خلبانانی که سوابق خدمت پروازی (متوالی و یا متناوب ) و ساعت
پرواز به شرح زیر تواما داشته و قادر به ادامه پرواز نباشند مادام که در
خدمت ارتش هستند به ازا هر سال خدمت پروازی فوق العاده سختی خدمت هوایی به
شرح زیر دریافت خواهند داشت :
الف - خلبان جت شکاری و جتهای مشابه حداقل دوازده سال سابقه خدمت
پروازی جت و یک هزار و دویست ساعت پروازی هواپیماهای جت به ازا هر سال
چهار درصد آخرین فوق العاده سختی خدمت هوایی دریافتی .
ب - خلبانان حمل و نقل و عملیاتی هیجده سال سابقه خدمت پروازی و یک
هزار و هشتصد هزار ساعت پرواز به ازا هر سه سال سه درصد آخرین فوق العاده
سختی خدمت هوایی دریافتی .
تبصره 1 - فوق العاده های سختی خدمت هوایی پرداختی برابر مقررات این
ماده نباید از میزان فوق العاده های سختی خدمت هوایی مذکور در مواد 2 و 3
تجاوز نماید.
تبصره 2 - خلبانانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در
اداره بهداری ارتش قبل از سنین و ساعات پرواز مقرره در این ماده به علل
ناشی از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه
مربوطه از چهار درصد (4%) آخرین فوق العاده سختی خدمت هوایی (در مورد خلبان
جت ) و یا سه درصد آن (در مورد خلبانان حمل و نقل عملیاتی ) استفاده
می نمایند.
تبصره 3 - خلبانانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در
اداره بهداری ارتش موقتا از انجام پرواز طبقه مربوطه معاف شوند از تاریخ
تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط بر این که مدت این معافیت
زائد بر دو سال نباشد از فوق العاده سختی خدمت هوایی استفاده می نمایند.
ماده 6 - برای امکان استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوایی حداقل مدت
پرواز در سال تقویمی برای خلبانان در مشاغل سرتیپی و بالاتر از سی و شش
ساعت و برای سایر خلبانان هفتاد و دو ساعت در طبقات مربوطه می باشد.
تبصره 1 - پرواز مقرره در این ماده باید به نسبت مساوی در هر ماه
انجام گیرد و عدم انجام آن جز در موارد استثنایی که مدت آن هم نباید از
سه ماه تجاوز کند با توجه به تبصره 2 این ماده موجب عدم پرداخت فوق العاده
سختی خدمت هوایی می گردد.
تبصره 2 - مقررات مربوط به اجرای تبصره 1 با پیشنهاد نیروی هوایی و
تصویب ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین می گردد.
ماده 7 - پرسنل نیروی هوایی که به منظور تحصیل یا ماموریت داخل یا
خارج کشور اعزام می گردند و بالنتیجه اجرای پرواز مقرره برای آنان مقدور
نباشد از فوق العاده سختی خدمت هوایی استفاده خواهند نمود اعم از این که
در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوطه باقی یا به علل مذکور منتسب
شده باشند.
ماده 8 - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده هنگ مبنی بر بی انضباطی
پروازی و یا سهل انگاری در امور فنی موجب قطع پنجاه درصد فوق العاده سختی
خدمت هوایی برای مدت شش ماه و صدور دو اخطار کتبی در موارد مزبور از طرف
فرمانده تیپ موجب قطع پنجاه درصد فوق العاده سختی خدمت هوایی برای مدت یک
سال می شود.
ماده 9 - به کارکنان کادر نیروی هوایی در صورتی که در اثر سوانح ناشی
از خدمت هوایی یکی از اعضا بدن آنها فلج گردد و در نتیجه قادر به ادامه
پرواز نباشند مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و درباره آنهایی که به علت
مزبور از خدمات نظامی به طور دائم معاف شوند و یا فوت نمایند سیصد هزار
ریال به ترتیب به خود و یا به وراث مستمری بگیر آنان پرداخت می گردد.
تبصره 1 - مزایای مندرج در آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای
مسلح شاهنشاهی جزو مبلغ پرداختی در این ماده محسوب و بقیه از بودجه وزارت
جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - منظور از وراث مستمری بگیر مذکور در این ماده وراثی است که
در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده است .
ماده 10 - خلبانان خارج از سازمان نیروهای هوایی در صورتی که با
موافقت و برابر برنامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول
مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده 11 - برای استفاده از فوق العاده سختی خدمت هوایی طبقه بندی
هواپیما و پرسنل با تشخیص نیروی هوایی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن دستور
نیروی هوایی مزبور خواهد بود.
ماده 12 - این آیین نامه از تاریخ اول فروردین ماه 1339 به موقع اجرا
گذاشته شده و از همان تاریخ مقررات قبلی فوق العاده سختی خدمت چتربازی
(مندرج در فصل اول آیین نامه معاشها مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه 1337)
ملغی می گردد.
سه فقره آیین نامه فوق که در تاریخ 21/2/1339 به تصویب کمیسیون بودجه
رسیده است به استناد مواد 66 و 67 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
مصوب سی ام تیر ماه 1336 قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :