جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.تاریخ 10/7/72 شماره دادنامه 125 کلاسه پرونده 72/99

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :به استنادتبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369مجلس شورای اسلامی "ضمن تسری حکم به ماده فوق با پرداخت کسوربازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل ازسال 1354مراکز تحصیلی مندرج درقانون مرقوم آثارمالی ناشی ازآن ازتاریخ 1/1/1368 لازم الاجراءخواهدبود"لذادادنامه صادره ازشعبه بیست ویکم که براین مبنا صادرگردیده منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری درموادرمشابه برای کلیه شعب وسایر مراحع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه -/72/99 20/8/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آموزش وپرورش شهرستان لاهیجان .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه 14و21دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه چهاردهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/54 و 72/97موضوع شکایت خانم شهین طاهرپروروسیدعبدالحسین اسدی نیابطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان لاهیجان بخواسته اعتراض بعدم اجرای بموقع ماده 18الحاقی به قانون تاسیس دانشسراهاوتربیت معلم درمورداحتساب دوسال ایام تحصیل بعنوان سنوات خدمت رسمی پس ازاتمام تعهدپنجساله به شرح دادنامه های شماره 312و311مورخ 4/3/72حکم به ورودشکایت واستحقاق استفاده ازمزایای مقررراازتاریخ اتمام تعهدپنجساله صادرنموده است .
ب :شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/1240و71/1244
موضوع شکایت خانم پروانه تفرشی وآقای جلال صفرنژادبطرفیت اداره آموزش وپرورش شهرستان لاهیجان بخواسته مابه التفاوت سنوات خدمتی سالهای 1353تا1359طی دادنامه های شماره 222-221مورخ 5/3/72چنین رای صادرنموده است :چون ابلاغ شاکی به استنادتبصره ذیل ماده 7قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش مصوب سال 69مجلس شورای اسلامی ومنطبق با قانون مرقوم صادرگردیده لذاشکوائیه مطروحه واردنبوده وردمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 714219/10/1372
4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1372/07/10
تاریخ ابلاغ :
1372/10/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :