جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی اعساربرای معافیت ازهزینه محاکمه پژوهشی وفرجامی مطابق ماده 4قانون اعساربادادگاهی است که بدایتابه دعوی اعساررسیدگی فرجامی نموده ودرموردمحکوم به نیزطبق ماده 20همان قانون مرجع همان دادگاه اصلی است وچون عشریه نیزمانندسایرمخارج عدلیه می باشدمرجع رسیدگی به آن همان دادگاه اصلی خواهدبود.
حکم شماره 965-29/4/16شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330

تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
965
تاریخ تصویب :
1316/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :