جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و تجدید و تمدید پروانه
کارشناسان رسمی به طریق زیر به عمل می آید:
کسانی که بخواهند پروانه کارشناسی تحصیل و یا پروانه خود را تجدید و یا
تمدیدی نمایند باید تقاضانامه خود را با قید رشته تخصصی در تهران به
اداره فنی وزارت دادگستری و در شهرستانها به روسا دادگستری محل تسلیم
نمایند.
روسا دادگستری مکلف هستند تقاضانامه مزبور را در هیاتی که با شرکت آنها و
دادستان شهرستان و رییس اداره ثبت محل تشکیل می شود طرح و پس از اظهار نظر
درباره صلاحیت اخلاقی متقاضی نظر کتبی خود را با مدارک لازم به اداره فنی
ارسال نمایند و اداره مزبور پس از رسیدگی از جهت صلاحیت فنی در صورتی که
صلاحیت فنی متقاضی را محرز بداند پروانه به نام او صادر می نماید.
ماده 2 - رسیدگی به صلاحیت فنی و اخلاقی متقاضیان در تهران در هیاتی
مرکب از رییس دادگاه استان و رییس دادگاه شهرستان مرکز و دادستان شهرستان
تهران و یکی از معاونین اداره کل ثبت و رییس اداره فنی و یک نفر از
متخصصین در موضوعی که نسبت به آن تقاضای پروانه کارشناسی شده است به
انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هیات مزبور با توجه به صلاحیت
متقاضیان کسانی را که واجد شرایط لازم برای کارشناسی باشند معین می نمایند
و سپس اداره فنی وزارت دادگستری پروانه کارشناسی صادر خواهد نمود.
ماده 3 - صدور یا تجدید و یا تمدید پروانه کارشناسی فقط برای یک رشته
تخصصی ممکن است .
ماده 4 - اداره فنی وزارت دادگستری مکلف است پروانه کارشناسی کسانی را
که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند ملغی نماید این
گونه کارشناسان می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ الغا پروانه مجددا
تقاضا صدور پروانه کارشناسی بنمایند مگر این که مجازات انتظامی محرومیت
دائم از شغل کارشناسی باشد.
ماده 5 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده واحده است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده
است به موجب (قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از
تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین ) قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :