جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


ماده واحده - رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان
نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاههای عمومی به عمل می آید مگر این که بزه
به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون
دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه
نظامی باشد.
تبصره 1 - افسران و افراد کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از
حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی
هستند.
تبصره 2 - کلیه پرونده هایی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به
حکم قطعی منتهی نگردیده است در مرجعی رسیدگی خواهد شد که طبق این قانون
صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
تبصره 3 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان
ماده 1322 و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است .
تبصره 4 - وزارتخانه های جنگ و دادگستری مامور اجرا این قانون
می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه چهارم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :