جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


ماده 1 - به وزارت فرهنگ اجازه داده می شود جهت تکمیل افراد آموزشی
مدارس در مرکز و شهرستانها شصت نفر معلم و استادکار از اتباع کشورهای
آلمان غربی - اتریش - آمریکا - فرانسه - انگلیس - بلژیک - هلند - سوئیس -
ایتالیا - ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی استخدام نماید.
معلمان و استادکاران مزبور در حدود بودجه مربوط حداکثر برای مدت سه سال
استخدام می شوند و تمام وقت رسمی به تدریس و خدمت در کارگاهها و مزارع
مشغول خواهند بود و به هیچوجه حق اشتغال به کار دیگری ندارند و حقوق هر
یک از معلمان و استادکاران از ماهی چهل هزار ریال تجاوز نخواهد نمود که
نصف آن به ریال و نصف دیگر به ارز پرداخت می شود و هر یک از آنان در سال
حق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت بعلاوه هزینه مسافرت خود
و زن و فرزندان کمتر از 18 سال را در صورت انتقال به ایران وزارت فرهنگ
پرداخت خواهد نمود.
سایر وزارتخانه ها نیز می توانند از مقررات این ماده برای استخدام معلمان
مدارس فنی خود با نظر وزارت فرهنگ استفاده نمایند.
تبصره 1 - سایر شرایط و مقررات استخدام معلمان و استادکاران مذکور
طبق قانون استخدام اتباع خارجی مصوب عقرب 1301 خواهد بود.
تبصره 2 - تجدید استخدام هر یک از معلمان و استادکاران پس از خاتمه
مدت قرارداد به موجب این قانون بلامانع خواهد بود.
ماده 2 - وزارت فرهنگ می تواند برای تکمیل افراد تعلیماتی مدارس عالیه
فنی که دوره تحصیلات آنها کمتر از لیسانس نباشد ایرانیانی را که در یکی از
رشته های فنی دارای تحصیلات درجه دکترا یا معادل آن باشند با پایه یک
دانشیاری استخدام نماید ترتیب استخدام این قبیل دانشیاران و همچنین
ترفیعات آنان به مقام استادی طبق قوانین مربوط به انتخاب دانشیاران و
استادان دانشگاه خواهد بود و نیز برای تامین عده دبیران مدارس عالیه فنی
و هنرستانها و دبیرستانها و دانشسراهای کشاورزی وزارت فرهنگ می تواند
کسانی را که دارای درجه مهندسی معادل لیسانس در رشته های فنی باشند با
پایه یک دبیری و کسانی را که دارای درجه مهندسی فوق لیسانس در رشته های
مزبور باشند با پایه دو دبیری مطابق مقررات مربوط به دبیران استخدام
نماید ترفیع این دبیران نیز تابع مقررات قانون استخدام دبیران خواهد بود.
ماده 3 - وزارت فرهنگ در صورت احتیاج می تواند پایه دبیری یا اداری
دارندگان تحصیلات دکترا یا معادل آن را در رشته های فنی به شرط آن که لااقل
مدت هشت سال در مدارس عالیه فنی سابقه تدریس داشته باشند به ماخذ آخرین
حقوق دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می تواند پایه اداری
دارندگان تحصیلات لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های فنی را به شرط آن که در
موقع تصویب این قانون لااقل سه سال در مدارس فنی سابقه تدریس داشته باشند
به ماخذ آخرین حقوق دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید این قبیل اشخاص
باید منحصرا در مدارس فنی خدمت نمایند در غیر این صورت رتبه آنها به صورت
اول بر می گردد.
تبصره - در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع
حقوق و کمک یک پایه دانشیاری و یا دبیری زیادتر و از پایه بالاتر کمتر
باشد پایه بالاتر اعطا می گردد.
ماده 4 - حقوق معلمان مدارس فنی که از محل اعتبارات سازمان برنامه
استخدام شده و در هنرستانها و مدارس کشاورزی خدمت نموده از تاریخ 18
اسفند 1335 تا زمانی که به خدمت مشغول بوده اند از محل اعتبار بودجه وزارت
فرهنگ و به ماخذ پیمان نامه آنها قابل پرداخت می باشد.
ماده 5 - به معلمانی که لازم باشد تمام روز در هنرسرای عالی و یا در
دانشکده های فنی و آزمایشگاههای علوم و دانشسرای عالی و مدارس فنی به
کارهای تعلیماتی یا عملی یا نظری اشتغال ورزند فوق العاده اضافه کار مقطوع
طبق آیین نامه ای که با موافقت وزارتین دارایی و فرهنگ تنظیم می شود پرداخت
خواهد شد مقررات خدمت تمام روز معلمان و همچنین دروسی که ایجاب می کند
معلمان آن تمام روز را خدمت کنند باید به تصویب شورای عالی فرهنگ برسد
این گونه معلمان و استادکاران حق اشتغال به خدمت دیگری را ندارند.
ماده 6 - وزارت فرهنگ مجاز است استادکاران ماهر ایرانی در رشته های
مختلف را که برای تعلیم در مدارس فنی احتیاج دارد در صورتی که صلاحیت و
مهارت آنها مورد گواهی استاد یا معلم درس و شورای مدرسه مربوط باشد به
عنوان استادکار به طور روزمزد به کار بگمارد میزان دستمزد این قبیل
استادکاران در هر سال با موافقت وزارت دارایی از طرف وزارت فرهنگ تعیین
می گردد.
تبصره 1 - در صورتی که وزارت فرهنگ احتیاج به معلمان فنی موقت داشته
باشد می تواند با تصویب شورای مدرسه مربوط آنان را برای ساعات معینی به
کار بگمارد و میزان حق التدریس آنان را هر دو سال یک بار با موافقت وزارت
دارایی تعیین و پرداخت نماید.
تبصره 2 - وزارتخانه هایی که دارای مدارس فنی می باشند می توانند از این
ماده استفاده نمایند.
ماده 7 - وزارت فرهنگ و وزارت دارایی برای اجرای این قانون می توانند
از مجموع اعتبارات پرسنلی بودجه خود استفاده نمایند.
ماده 8 - مقصود از مدارس و رشته های فنی مندرج در این قانون عبارت است
از مدارس و رشته های مربوط به صنعت و کشاورزی و هنر و امور فنی بازرگانی .
ماده 9 - وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مامور اجرا این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه پنج شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/02/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :